Beretning om politiets it-system POLSAG

20-03-2013

Beretning nr. 9/2012

Beretningen handler om politiets it-system POLSAG, der efter et langt og dyrt udviklingsforløb endte med ikke at blive taget i brug. POLSAG skulle have erstattet politiets nuværende it-system til sagsbehandling og dokumenthåndtering.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere Justitsministeriets og Rigspolitiets indsats for at gennemføre POLSAG-projektet. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad var Justitsministeriets grundlag for at lukke POLSAG?
  • Gav Rigspolitiets forberedelse af projektet et godt grundlag for at anskaffe POLSAG?
  • Har Rigspolitiet styret POLSAG-projektet tilfredsstillende?
  • Har Justitsministeriet styret bevillingerne til POLSAG tilfredsstillende?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. marts 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2012 om politiets it-system POLSAG

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Politiets it-system POLSAG var en del af flerårsaftalen for politiet 2004-2006. Formå­let med POLSAG var at modernisere politiets håndtering af sager og dokumenter, så håndteringen blev elektronisk og landsdækkende.

Efter at have brugt ca. 10 år på at forberede, udvikle og anskaffe POLSAG blev det i februar 2012 besluttet at lukke POLSAG. Statsrevisorerne bemærker, at beslutninger­ne om at anskaffe og afvikle POLSAG har været velbegrundede, men at en række forhold omkring projektet har været kritisable.

Statsrevisorerne påtaler skarpt Rigspolitiets uprofessionelle og utilfredsstillende forberedelse og styring af POLSAG.

Statsrevisorerne påtaler således:

  • At staten har betalt ca. 567 mio. kr. for et system, som aldrig bliver taget i brug - og at politiet derfor stadig har et udækket behov for et tidssvarende og landsdæk­kende system til håndtering af sager og dokumenter.
  • At Rigspolitiets ledelse ikke har udvist det nødvendige engagement i POLSAG. Ledelsen har ikke haft tilstrækkelig forståelse af, at POLSAG ikke alene var et it-projekt, men et komplekst projekt, som ville få stor betydning for politiets organisation og opgaveløsning. Endvidere brugte Rigspolitiet i vidt omfang eksterne konsulenter til at løse programledelsesopgaver, der burde have været forankret i Rigspolitiets egen organisation.
  • At Rigspolitiets forberedelse og styring af POLSAG var mangelfuld og på flere punkter ikke fulgte god praksis for at styre statslige it-projekter. Rigspolitiet sikrede sig ikke, at leverandøren havde den nødvendige forståelse af politiets arbejdsprocesser. Det medførte omfattende og fordyrende specialudvikling af en løsning, der var baseret på et standardsystem.

Statsrevisorerne påtaler, at Justitsministeriet har ført et utilstrækkeligt tilsyn, og at ministeriet ikke har orienteret Finansudvalget rettidigt og fyldestgørende om ændringer i POLSAG, projektets omkostninger og risici."

Rigsrevisionens notat af 5. juli 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2012 om politiets it-system POLSAG.

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som Justitsministeriet og Finansministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen finder, at initiativerne med henblik på at styrke tilsynet med og forbedre styringen af større it-projekter på Justitsministeriets område er tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder endvidere Finansministeriets initiativ til at sikre rettidig orientering af bevillingsmyndigheder tilfredsstillende.  

Det er derfor Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. august 2013

Beretning nr. 9/2012 om politiets it-system POLSAG

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Rigspolitiet efter beslutningen om at lukke POLSAG stadig har et udækket behov for et tidssvarende og landsdækkende it-system til håndtering af sager og dokumenter.

Statsrevisorerne afslutter denne sag og betoner vigtigheden af, at Rigspolitiet både erkender og lærer af de fejl, der er begået. Der er spildt megen tid og anvendt mere end 0,5 mia. kr. på POLSAG, og derfor finder Statsrevisorerne det på sin plads at gentage den alvorlige kritik af Rigspolitiets forberedelse og styring af POLSAG. Kritikken gælder især utilstrækkeligt tilsyn med og ledelse af projektet."

Statsrevisorerne, den 21. august 2013

Beretningshistorik