Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

30-01-2013

Beretning nr. 5/2012

Beretningen handler om etableringen af Udbetaling Danmark, som er en ny selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet. Udbetaling Danmark får overdraget en række opgaver vedrørende objektiv sagsbehandling fra kommunerne og skal varetage udbetaling af ca. 180 mia. kr. til ca. 2 mio. borgere. Formålet med beretningen har været at kortlægge og vurdere, om Social- og Integrationsministeriet og Udbetaling Danmark bidrager til at sikre en tilfredsstillende forvaltning af Udbetaling Danmark myndighedsområde og en tilfredsstilende service til borgerne. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvilke administrative ændringer er der sket med etableringen af Udbetaling Danmark, og hvordan er finansieringen af Udbetaling Danmark tilrettelagt?
 • Har Udbetaling Danmarks bestyrelse etableret tilfredsstillende styringsmæssige rammer for samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og ATP, og har Social- og Integrationsministeriet fastlagt et tilfredsstillende tilsyn med Udbetaling Danmark?
 • Har Social- og Integrationsministeriet og Udbetaling Danmark fastlagt tilfredsstillende rammer for at sikre borgernes retssikkerhed og for at følge op den service, som borgerne får?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i august 2012.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 30. januar 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling Danmark

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Udbetaling Danmark er en ny selvejende institution, som skal overtage udbetalingen af en række offentlige ydelser fra kommunerne og en enkelt ydelse fra staten. Formålet er at effektivisere administrationen og at give borgerne en mere ensartet sagsbehandling. Etableringen af Udbetaling Danmark skal reducere antallet af årsværk til sagsbehandling, og om 2 år skal den medføre en samlet besparelse på knap 300 mio. kr. årligt.

Udbetaling Danmark har overtaget administrationen af familieydelser og barselsdagpenge i slutningen af 2012, mens administrationen af folkepension, førtidspension og boligstøtte overtages den 1. marts 2013. ATP er ved lov udpeget til at varetage Udbetaling Danmarks administration og sagsbehandling. Det sker på baggrund af en administrationsaftale med bestyrelsen for Udbetaling Danmark.

Etableringen af Udbetaling Danmark er et højrisikoprojekt, bl.a. på grund af overflytningen af mange medarbejdere fra kommunerne til Udbetaling Danmark og krav om udbetaling til tiden af ca. 180 mia. kr. til ca. 2 mio. borgere.

Statsrevisorerne konstaterer, at Udbetaling Danmark er etableret efter et grundigt og omfattende forarbejde, mens det endnu udestår at vurdere resultaterne på en række områder, herunder:

 • om den økonomiske effektiviseringsgevinst kan realiseres
 • om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark fungerer tilfredsstillende, fx vedrørende omfanget af den hjælp og vejledning, kommunerne fortsat skal yde borgerne
 • om borgerne oplever en tilfredsstillende service og mindst samme serviceniveau som før etableringen af Udbetaling Danmark
 • om Social- og Integrationsministeriet etablerer et effektivt og aktivt overordnet tilsyn."

Rigsrevisionens notat af 25. juni 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling Danmark.

Notatet er baseret på en redegørelse fra social- og integrationsministeren om de initiativer, Social- og Integrationsministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • om den økonomiske effektiviseringsgevinst realiseres
 • om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark fungerer tilfredsstillende, fx vedrørende omfanget af den hjælp og vejledning, kommunerne fortsat skal yde borgerne
 • om borgerne oplever en tilfredsstillende service og mindst samme serviceniveau som før etableringen af Udbetaling Danmark
 • om Social- og Integrationsministeriet har etablereret et effektivt og aktivt overordnet tilsyn.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 13. maj 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling Danmark.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • om den forventede økonomiske effektiviseringsgevinst er realiseret som følge af etableringen af Udbetaling Danmark
 • om borgerne oplever en tilfredsstillende service og mindst samme serviceniveau som før etableringen af Udbetaling Danmark
 • om Beskæftigelsesministeriet har etableret et effektivt og aktivt overordnet tilsyn. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik