Beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel

19-12-2013

Beretning nr. 5/2013

Beretningen handler om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Rigsrevisionen har i tidligere beretninger påpeget problemer vedrørende Forsvarets indkøb af større materiel, der bl.a. blev dyrere end forventet, forsinket og kvalitetsmæssigt forringet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har forbedret procedurerne for an­skaffelse af større materiel. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

 • Har Forsvarsministeriet forbedret anskaffelsesprocessen?
 • Har Forsvaret etableret procedurer for at følge op på materielanskaffelser efter leveringen?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i marts 2013.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. december 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2013 om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Forsvaret indkøber i 2013 materiel for et samlet beløb på ca. 6,5 mia. kr., hvoraf en del er relativt uproblematiske løbende indkøb af standardvarer. En anden del er større materielanskaffelser, som er aftalt ved forsvarsforlig eller bevilget ved aktstykke, og som har en bevilling på over 100 mio. kr. Forsvarets anskaffelse af større materiel beløber sig til ca. 3 mia. kr. om året i forligsperioden 2010-2014.

Anskaffelse af større materiel har gennem en årrække voldt Forsvaret problemer. Det fremgår af de 7 beretninger, som Statsrevisorerne har afgivet om Forsvarets materielanskaffelser de seneste 10 år.

Statsrevisorerne finder det positivt, at Forsvaret fortsat arbejder med at forbedre anskaffelsesfunktionen. Initiativerne omfatter bl.a. departementets resultatkontrakt med Forsvarskommandoen, kvartalsvis statusrapportering til departementet, anvendelse af nye projektstyringsværktøjer, herunder anvendelse af projektledelsesmodellen PRINCE2, og forsøg med anvendelse af businesscases.

Statsrevisorerne konstaterer dog, at der fortsat er problemer med at professionalisere anskaffelse af materiel til rette tid, pris og kvalitet og problemer med at rapportere til Forsvarsministeriet og at sikre kvaliteten af oplysninger i aktstykker til Finansudvalget.

Statsrevisorerne finder, at Forsvarets fremskridt og indsats på området for anskaffelse af større materiel ikke er helt tilfredsstillende.

Statsrevisorerne peger på, at der fortsat er problemer med:

 • At sikre kvaliteten af oplysningerne til de bevilgende myndigheder – fx er Thetis-projektet til modernisering af inspektionsskibene forlænget 4 år.
 • At udarbejde materielstatusrapporteringer til departementet.
 • At færdiggøre projektstyringsværktøjer til materielanskaffelser – og med at anvende disse værktøjer aktivt og konsekvent.
 • At udarbejde projektafslutningsrapporter. Endvidere bør Forsvaret overveje at ud­arbejde gevinstrealiseringsrapporter, der kan dokumentere anskaffelsernes indflydelse på Forsvarets evne til at løse sine opgaver."

Rigsrevisionens notat af 10. april 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2013 om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel.

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som Forsvarsministeriet har iværksat eller planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Forsvarsministeriets tilretning af aktstykkeprocessen, så man sikrer størst mulig sikkerhed i oplysninger om den angivne tid, pris og kvalitet af materielanskaffelsen. Forelægges aktstykket inden et udbud, vil Forsvarsministeriet angive usikkerhedspunkter vedrørende materielanskaffelsen.
 • Forsvarsministeriets angivelse af totalomkostninger i aktstykkers sagsfremstilling.
 • Forsvarsministeriets og Forsvarets arbejde med at fastsætte et tidspunkt for, hvornår materielanskaffelsesprojekter senest skal være oprettet i statusrapporteringen.
 • Forsvarets arbejde med at færdiggøre de sidste retningslinjer i forvaltningsgrundlaget for projektstyring af materielanskaffelser.
 • Forsvarets procedurer for opfølgning på anskaffelsesprojekter, herunder Forsvarets inddragelse af gevinstrealisering.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 25. september 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2013 om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Forsvarsministeriets tilretning af aktstykkeprocessen, så man sikrer størst mulig sikkerhed i oplysninger om den angivne tid, pris og kvalitet af materielanskaffelsen
 • Forsvarsministeriets angivelse af totalomkostninger i aktstykkers sagsfremstilling
 • Forsvarsministeriets og Forsvarets arbejde med at fastsætte et tidspunkt for, hvornår materielanskaffelsesprojekter senest skal være oprettet i statusrapporteringen
 • Forsvarets arbejde med at færdiggøre de sidste retningslinjer i forvaltningsgrundlaget for projektstyring af materielanskaffelser
 • Forsvarets procedurer for opfølgning på anskaffelsesprojekter, herunder Forsvarets inddragelse af gevinstrealisering. 

Rigsrevisionen har afsluttet de fleste områder, men vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om Forsvarets praksis for vurdering af gevinster i forbindelse med projektafslutningsrapporter.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 27. novemher 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2013 om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. 

Notatet er baseret på møder og redegørelser fra Forsvarsministeriet og handler om Forsvarets arbejde med at opgøre gevinster af projekter. Rigsrevisionen finder Forsvarets nye koncept for gevinstrealisering tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik