Beretning om den offentlige ejendomsvurdering

21-08-2013

Beretning nr. 13/2012

Beretningen handler om den offentlige ejendomsvurdering. Vurderingsopgaven er siden 2003 blevet løst af SKAT, som fastsætter en ejendomsværdi og en grundværdi for alle ejendomme i landet. Ejendomsvurderingen anvendes ved beskatningen af landets ejendomme i forbindelse med den kommunale ejendomsskat og dækningsafgift samt den statslige ejendomsværdiskat, ligesom vurderingen anvendes i en række andre sammenhænge. I 2012 var provenuet fra ejendomsværdiskatten, ejendomsskatten og dækningsafgiften på skønsmæssigt 37,8 mia. kr.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har forvaltet ejendomsvurderingsområdet tilfredsstillende. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Har Skatteministeriet og SKAT tilrettelagt vurderingsopgaven tilfredsstillende?
 • Rammer SKATs vurderinger handelspriserne?
 • Har SKAT behandlet klager over ejendomsvurderingen i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler for sagsbehandling?
 • Har Skatteministeriet håndteret problemerne på området for ejendomsvurdering tilfredsstillende?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i december 2012.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. august 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2012 om den offentlige ejendomsvurdering

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"SKAT overtog i 2003 opgaven fra kommunerne med at vurdere ejendomme, herunder at fastsætte grundværdi og ejendomsværdi. Formålet var, at SKAT skulle øge vur­de­ringernes kvalitet og ensartethed.

Den offentlige ejendomsvurdering har betydning for de borgere og virksomheder, som ejer de ca. 2,2 mio. ejendomme, der er i Danmark. Ejendomsvurderingerne udgør grundlaget for kommunernes og statens opkrævning af ejendoms- og boligskatter, hvis samlede provenu i 2012 var på ca. 38 mia. kr. Herudover udgør ejendomsvurderingerne grundlaget for en række andre skatter og afgifter.

Folketinget har i vurderingsloven fastsat, at SKATs vurderinger af alle ejendomme skal ske på grundlag af værdien i handel og vandel. For ejerboliger (parcelhuse, sommerhuse og ejerlejligheder) skal SKAT endvidere tilstræbe, at vurderingerne ikke overstiger værdien i handel og vandel, og at vurderingerne er i underkanten af handelsprisniveauet.

Statsrevisorerne påtaler skarpt, at Skatteministeriets forvaltning af den offent­lige ejendomsvurdering har været i strid med Folketingets intentioner og ikke har sikret en lige og fair behandling af borgere og virksomheder, der ejer ejendomme.

Statsrevisorerne påtaler i den forbindelse skarpt:

 • At kvaliteten af SKATs vurderingsarbejde har været faldende over årene. Forskellen mellem SKATs ejendomsvurderinger og de faktiske salgspriser er stor. I denne beretning sandsynliggør Rigsrevisionen bl.a., at træfsikkerheden af SKATs ejendomsvurderinger har været lav i 2011, idet 75 % af parcelhusene enten har været overvurderede eller undervurderede i forhold til salgsprisen.
 • At SKATs vurderinger ikke har levet op til vurderingslovens bemærkninger om, at vurderingerne skal være i underkanten af og ikke må overstige handelspris­niveauet.
 • At SKAT har behandlet knap halvdelen af klagerne over 2010- og 2011-vur­de­rin­ger­ne i strid med de grundlæggende forvaltningsretlige regler for sagsbehandling. Fx har der manglet dokumentation for afgørelser.
 • At Skatteministeriet og SKAT ikke har gjort en målrettet indsats for at øge kvalite­ten og ensartetheden i ejendomsvurderingerne, på trods af at man siden 2003 har haft viden om kritiske problemer på området.

Der er således – trods indførelsen af skattestoppet i 2002 og skatteloftet i 2003 – risi­ko for, at nogle ejere betaler for meget i skat og andre for lidt.

Statsrevisorerne skal generelt bemærke, at politiske overvejelser om at ændre en lovgivning aldrig kan begrunde, at gældende lov ikke overholdes."

Rigsrevisionens notat af 2. februar 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2012 om den offentlige ejendomsvurdering. Notatet er baseret på skatteministerens redegørelse og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • SKATs fremtidige tilrettelæggelse af vurderingsopgaven, dvs. opstilling af mål for fx kvalitet og resultater på vurderingsområdet
 • etableringen af det nye vurderingssystem, der skal sikre større træfsikkerhed og kvalitet i vurderingerne, herunder sikre relevante og pålidelige salgsdata, der kan bruges i vurderingsarbejdet
 • SKATs initiativer for at sikre, at de grundlæggende forvaltningsretlige regler for behandling af klager overholdes på vurderingsområdet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 13. februar 2014

Rigsrevisionen afgav i august 2013 beretning om den offentlige ejendomsvurdering. I tilknytning til beretningen anmodede Statsrevisorerne i september 2013 Rigsrevisionen om supplerende oplysninger til beretningen.

For det første spurgte Statsrevisorerne om, hvilke ministerforelæggelser Skatteministeriet og SKAT har udarbejdet om problemerne på vurderingsområdet i perioden 2004-2012, herunder hvilke af ministerforelæggelserne der henviste til problemer påpeget af Skatteministeriets Interne Revision.

For det andet ønskede Statsrevisorerne belyst, hvorledes skiftende skatteministre i perioden 2004-2012 har orienteret Folketinget om problemerne på området for ejendomsvurdering.

Statsrevisorerne anmodede om kronologiske oversigter med angivelse af anledning og hovedbudskaber i henholdsvis ministerforelæggelser og folketingsorienteringer.

Notatet har til formål at give en oversigt over forelæggelser for de forskellige skatteministre og deres orienteringer til Folketinget om vurderingsområdet i perioden 2004-2012. Oversigterne er kronologiske og angiver anledning og hovedbudskaber i henholdsvis ministerforelæggelser og folketingsorienteringer. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 20. februar 2014

Beretning nr. 13/2012 om den offentlige ejendomsvurdering

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at skatteministeren har iværksat et større arbejde med at forbedre ejendomsvurderingernes kvalitet og træfsikkerhed.

Statsrevisorerne bemærker, at skatteministeren har fundet det nødvendigt, at SKAT validerede det datagrundlag, som man havde udleveret til Rigsrevisionen. Statsrevisorerne skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at alle myndigheder er forpligtede til at give Rigsrevisionen fyldestgørende og retvisende oplysninger af betydning for revisionen.

Statsrevisorerne bemærker endvidere, at skatteministeren har fundet det nødvendigt at hyre Kammeradvokaten til at udtale sig om SKATs ejendomsvurderinger. Kammeradvokatens udtalelse om, at SKATs vurderinger af ejerboliger ikke har været upræcise i en sådan grad, at SKATs forvaltning falder uden for lovens rammer, ændrer ikke ved Statsrevisorernes bemærkning. Statsrevisorerne vurderer fortsat, at Skatteministeriets forvaltning af den offentlige ejendomsvurdering ikke har sikret en lige og fair behandling af borgere og virksomheder, der ejer ejendomme.

Kammeradvokatens udtalelse og SKATs validering af datagrundlaget viser bl.a., at 72 % af parcelhusene – og ikke 75 % som anført i beretningen – var over- eller undervurderede i 2011. Det forrykker ikke Statsrevisorernes konklusion om, at træfsikkerheden af SKATs ejendomsvurderinger er forringet siden 2001."

Statsrevisorerne, den 20. februar 2014

Rigsrevisionens notat af 6. februar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2012 om den offentlige ejendomsvurdering. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

 • etableringen af det nye vurderingssystem, der skal sikre større træfsikkerhed og kvalitet i ejendomsvurderingerne, herunder sikre relevante og pålidelige salgsdata, der kan bruges i vurderingsarbejdet. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • etableringen af det nye ejendomsvurderingssystem.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik