Beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger

19-09-2012

Beretning nr. 18/2011

Beretningen handler om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af de danske fængsler og arresthuse.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kriminalforsorgen og Justitsministeriet har sikret, at fængsler og arresthuse er blevet vedligeholdt effektivt i perioden 2008-2011, så de er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Har Kriminalforsorgen planlagt og prioriteret vedligeholdelsesopgaverne, så midlerne anvendes optimalt?
 • Har Kriminalforsorgen opgjort behovet for vedligeholdelse på en måde, der sikrer gennemsigtighed?
 • Har Justitsministeriet fulgt aktivt op på, om fængsler og arresthuse er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i oktober 2011.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. september 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2011 om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Kriminalforsorgen driver 13 fængsler, 36 arresthuse og Københavns Fængsler i Danmark. Kriminalforsorgens bygningsmasse skal løbende vedligeholdes, så bygningerne er sikre og funktionelle.

Med den politiske flerårsaftale for 2008-2011 fik Kriminalforsorgen ca. 80 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af bygningerne. Målet var at sikre en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand af bygningerne. Samtidig kunne Kriminalforsorgen reducere et efterslæb på vedligeholdelse og opretning (fx udskiftning af bygningsdele), som blev opgjort til ca. 1,2 mia. kr. i 2007.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at hverken Justitsministeriet eller Kriminalforsorgen har udvist en tilfredsstillende økonomistyring angående bygningsvedligeholdelsen af fængsler og arresthuse. Justitsministeriet har ikke i tilstrækkelig grad sikret overensstemmelse mellem de politiske målsætninger og de opnåede resultater.

Styring og prioritering af vedligeholdelsen af fængsler og arresthuse har bl.a. været utilfredsstillende på grund af:

 • mangel på mål og langsigtede planer for vedligeholdelsen
 • mangel på styringsværktøjer og koordination af vedligeholdelsesopgaverne
 • uklarhed om, hvilke funktioner bygningerne skal understøtte, og hvilken kvalitet bygningerne skal have for at fremstå i en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
 • at Kriminalforsorgen ikke løbende registrerer, hvordan midlerne bliver anvendt på vedligeholdelse og opretning
 • at det er usikkert, hvor stort efterslæbet på vedligeholdelse og opretning egentlig er, bl.a. på grund af skift i opgørelsesmetoder. Efterslæbet på vedligeholdelse er faldet med 73 mio. kr. fra 2007 til 2012, men efterslæbet på opretning opgøres ikke længere.

Statsrevisorerne forudsætter, at Justitsministeriet forbedrer styringen og tilvejebringer et samlet overblik over efterslæbet på vedligeholdelse af Kriminalforsorgens bygninger, ikke mindst hvis vedligeholdelse igen skulle blive et emne i en ny flerårs­aftale."

Rigsrevisors notat af 28. december 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op beretning nr. 18/2011 om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som Justitsministeriet og Kriminalforsorgen har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Kriminalforsorgens arbejde med at udarbejde en langsigtet plan og konkrete mål for vedligeholdelsen af fængsler og arresthuse samt arbejdet med at styrke styringen, koordineringen og prioriteringen af anvendelsen af resurser
 • Kriminalforsorgens arbejde med at opgøre det samlede behov for vedligeholdelse af fængsler og arresthuse
 • Justitsministeriets arbejde med at forbedre resultatkravene til og den løbende målopfølgning på Kriminalforsorgens vedligeholdelsesindsats.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 30. januar 2013

Beretning nr. 18/2011 om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne er enige i, at ministeriers generelle tilsyn med underliggende institutioner bør være baseret på risikovurderinger.Det er derfor Statsrevisorernes opfattelse, at Justitsministeriets generelle tilsyn med Kriminalforsorgens forvaltning bør give ministeriet overblik over, om der med de nye initiativer er skabt langtidsholdbare løsninger på vedligeholdelsesopgaven, så Kriminalforsorgens bygninger kommer i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand."

Statsrevisorerne den 30. januar 2013

Rigsrevisionens notat af 31. august 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2011 om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Kriminalforsorgens arbejde med at udarbejde en langsigtet plan og konkrete mål for vedligeholdelsen af fængsler og arresthuse samt arbejdet med at styrke styringen, koordineringen og prioriteringen af anvendelsen af resurser
 • Kriminalforsorgens arbejde med at opgøre det samlede behov for vedligeholdelse af fængsler og arresthuse
 • Justitsministeriets arbejde med at forbedre resultatkravene til og den løbende målopfølgning på Kriminalforsorgens vedligeholdelsesindsats. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik