Beretning om Danmarks reduktion af CO2-udledningen

10-10-2012

Beretning nr. 2/2012

Beretningen handler om Danmarks reduktion af CO2-udledningen.

Formålet er at undersøge Miljøministeriets og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets indsats for at sikre, at Danmark når sin Kyoto-målsætning i overensstemmelse med den danske klimastrategi. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Har Miljøministeriet sikret, at fordelingen af CO2-reduktionsforpligtelsen sker i overensstemmelse med klimastrategien?
 • Har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet sikret, at Danmark får reduceret sin CO2-udledning med 21 %?
  Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i august 2011, og undersøgelsens resultater indgår som led i en parallelrevision med Polen og en række nordiske og baltiske lande.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. oktober 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2012 om Danmarks reduktion af CO2-udledningen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"FN's medlemslande vedtog i 1997 Kyoto-protokollen, som forpligter de industrialiserede lande, der har ratificeret protokollen, til at nedbringe CO2-udledningen. Danmark har forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med 21 % i perioden 2008-2012 i forhold til udledningen i 1990.

Kyoto-protokollen muliggør forskellige virkemidler til reduktion af CO2-udledningen:

 • Staten kan købe klimakreditter (dvs. tilladelser til udledning), der opnås ved at gennemføre CO2-reducerende klimaprojekter i andre lande. Danmark deltager i ca. 80 projekter i 15 lande i Asien, Afrika og Østeuropa.
 • Udledningen kan reduceres i ikke-kvotebelagte sektorer, fx ved statslige tilskud til køb af varmepumper, afgifter på plastaffald og nyplantning af skov.
 • Udledningen i de kvotebelagte sektorer kan reduceres ved at fastsætte lofter for virksomhedernes udledning og muliggøre kvotehandel, så de CO2-begrænsende initiativer gennemføres, hvor det er billigst. De kvotebelagte sektorer omfatter fx energiproducerende virksomheder og særligt energiforbrugende virksomheder (cement, glas, metal mv.).

Den danske reduktionsforpligtelse blev fordelt af Miljøministeriet i 2007 mellem de 3 virkemidler, så de hver for sig skulle bidrage med henholdsvis 27 %, 30 % og 43 %. Fordelingen skete på baggrund af forventninger til den samfundsøkonomiske udvikling og kvotepriserne og i overensstemmelse med den danske klimastrategi fra 2003 om, at Danmarks opfyldelse af Kyoto-målsætningen skal ske på den for samfundet billigste måde.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Danmark forventes at overholde det gennemsnitlige udledningsloft for CO2 i perioden 2008-2012, og at reduktionen stort set er sket til lave samfundsøkonomiske omkostninger.

Forudsætningen for at overholde loftet er, at den endelige opgørelse af udledningen i 2011 og 2012 svarer til Energistyrelsens fremskrivninger, og at opgørelserne godkendes af FN. De foreløbige opgørelser viser, at den faktiske reduktion af CO2-udledningen mellem de 3 virkemidler stort set svarer til den planlagte fordeling."

Rigsrevisors notat af 11. februar 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2012 om Danmarks reduktion af CO2-udledningen.

Notatet er baseret på redegørelser fra klima, energi- og bygningsministeren, miljøministeren, udviklingsministeren og finansministeren. Notatet handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 4 områder:

 • Klima-, Energi- og Bygningsministeriets opgørelse af effekterne af de nationale reduktionstiltag
 • Klima-, Energi- og Bygningsministeriets opgørelse af statens omkostninger ved opfyldelsen af Kyotomålsætningen.
 • omfanget af nationale reduktionstiltag i regeringens næste klimaplan, herunder omfanget af langsigtede indenlandske reduktioner
 • Finansministeriets arbejde med at fastsætte en ny rentesats i forbindelse med, at vejledningen om samfundsøkonomske konsekvensvurderinger opdateres.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 7. januar 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2012 om Danmarks reduktion af CO2-udledningen.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Klima-, Energi- og Bygningsministeriets opgørelse af effekterne af de nationale reduktionstiltag
 • Klima-, Energi- og Bygningsministeriets opgørelse af statens omkostninger ved opfyldelsen af Kyoto-målsætningen
 • omfanget af de nationale reduktionstiltag i regeringens næste klimaplan, herunder omfanget af langsigtede indenlandske reduktioner
 • Finansministeriets arbejde med at fastsætte en ny rentesats i forbindelse med, at vejled­ningen om samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger opdateres.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik