Beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 - merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område

14-11-2012

Beretning nr. 20/2011

Beretningen handler om revisionen af statens overførsler af refusion og tilskud til kommuner og regioner for regnskabsåret 2011. I 2011 overførte staten 335,1 mia. kr. til kommuner og regioner i refusion og tilskud.

Beretningen giver en samlet vurdering af ministeriernes registreringer af overførsler til kommuner og regioner i statsregnskabet.

Undersøgelsen har haft særligt fokus på Social- og Integrationsministeriets administration og kommunernes hjemtagelse af refusion for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42. Ordningerne omfatter støtte til familier med et barn under 18 år, der forsørges hjemme, og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Staten yder 50 % i refusion af kommunernes udgifter. For de 2 ordninger udbetalte Social- og Integrationsministeriet i 2011 samlet 1,08 mia. kr. i refusion til kommunerne.

Desuden omfatter undersøgelsen en vurdering af regionernes opfølgning på resultaterne af den udførte revision og regionernes finansielle politikker til håndtering af fx kapital- og gældspleje.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. november 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 20/2011 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 - merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statens overførsler til kommuner og regioner udgør ca. halvdelen af statens udgifter. Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet overførte i alt 335,1 mia. kr. til kommuner og regioner i 2011.

Statsrefusion af kommunernes udgifter udgjorde 174,7 mia. kr. (til fx beskæftigelsesindsatsen over for ledige, kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og folkepension). Bloktilskud og særtilskud til kommunerne udgjorde 78,8 mia. kr., og statstilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet mv. udgjorde 81,6 mia. kr.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskaberne for statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 samlet set er korrekte.

Statsrevisorerne konstaterer, at regionernes regnskaber har en højere kvalitet end tidligere år, men at de kan forbedres. Alle regionerne har oplyst, at de har vedtaget en finansiel politik, der understøtter regionernes kapital- og gældspleje.

I 8 kommuner er der gennemført en særlig undersøgelse af administrationen af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste, der ydes til familiers forsørgelse af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Statens refusion af kommunernes udgifter udgør 50 % på dette område, hvilket i 2011 betød udbetaling af 1,08 mia. kr. til kommunerne.

Undersøgelsen viser, at kommunernes sagsbehandling af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste er mangelfuld, usikker og uensartet. Socialministeriet (nu Social- og Integrationsministeriet) har fulgt op på revisionsberetningerne herom og har bl.a. konstateret, at der på dette område var væsentlige fejl i ca. 40 % af landets kommuner i 2009. Ministeriet har generelt udøvet et tilfredsstillende tilsyn med den enkelte kommunes administration og refusionshjemtagelse, men burde for de 2 undersøgte ordninger have kortlagt årsagerne til fejlene og iværksat tiltag for yderligere at understøtte kommunernes administration. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kommunernes administration har været så fejlbehæftet, at det er usikkert, om afregningen af refusion mellem stat og kommune har været korrekt.

Statsrevisorerne finder, at Social- og Integrationsministeriet bør arbejde for at forbedre kommunernes muligheder for at administrere dette område korrekt."

Rigsrevisors notat af 22. februar 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2011 om statens overførsler til kommuner og regioner - merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område. Notatet er baseret på redegørelser fra social- og integrationsministeren og økonomi- og indenrigsministeren. Notatet handler dels om de initiativer, social- og integrationsministeren har redegjort for som følge af beretningen, dels om økonomi- og indenrigsministerens redegørelse, herunder regionernes udtalelser.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Social- og Integrationsministeriets overvejelser om mulige forenklinger af regelsættet som led i ministeriets prioritering af at mindske kompleksitetsgraden af reglerne på ministeriets område
 • Social- og Integrationsministeriets arbejde med at afklare, hvornår bestemmelsen om merudgiftsydelse i servicelovens § 41 er subsidiær i forhold til andre ydelser
 • udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42
 • Social- og Integrationsministeriets anvendelse af viden om kommunernes administration af ordningerne.

Det er min opfattelse, at den del af sagen, der omhandler regionernes regnskaber, kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 16. februar 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2011 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 - merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Socialministeriets overvejelser om mulige forenklinger af regelsættet som led i ministeriets prioritering af at mindske kompleksitetsgraden af reglerne på ministerets område
 • Socialministeriets arbejde med at afklare, hvornår bestemmelsen om merudgiftsydelse i servicelovens § 41 er subsidiær i forhold til andre ydelser
 • udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42
 • Socialministeriets anvendelse af viden om kommunernes administration af ordningerne.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42
 • Socialministeriets anvendelse af viden om kommunernes administration af ordningerne.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 10. august 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2011 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 – merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Social- og Indenrigsministeriets anvendelse af viden om kommunernes administration af ordningerne
 • udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. august 2020

Beretning nr. 20/2011 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 - merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område

Sagen optages i Endelig betænkning 2019 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Social- og Indenrigsministeriet, siden beretningen blev afgivet i 2012, har kortlagt årsagerne til fejl i kommunernes sagsbehandling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre med handicappede børn. Kortlægningen vil blive anvendt til at understøtte kommunernes sagsbehandling.

Statsrevisorerne finder imidlertid, at Social- og Indenrigsministeriets opfølgning på beretningen har trukket i unødigt langdrag.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Social- og Indenrigsministeriet har været for passive i forhold til at opnå et lavere fejlniveau i den kommunale sagsbehandling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre med handicappede børn. Særligt i lyset af, at ministeriet har kendt til problemerne med kommunernes sagsbehandling på området i mere end 10 år. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i arbejdet med at opnå et lavere fejlniveau i den kommunale sagsbehandling."

Statsrevisorerne, den 21. august 2020

Rigsrevisionens notat af 10. marts 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 – merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område, som blev indledt med en beretning i 2012. 

Der er i notatet fulgt op på udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 41 og § 42. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan lukkes, da punktet behandles i den nye beretning om forvaltningen handicapområdet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik