Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011

14-11-2012

Beretning nr. 22/2011

I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at statsregnskabet for 2011 samlet set er rigtigt, og at der samlet set er etableret forretningsgange og interne kontroller, som understøtter kor­rekte dispositioner. Vurderingen er resultatet af en sammenvejning af revisionen ved virksomhederne under 19 ministerområder, der fremgår af statsregnskabet for 2011.

Beretningen indeholder et afsnit for hvert ministerområde, hvor regnskabsaflæggelsen og forvaltningen vurderes, og hvor væsentlige revisionssager er gengivet. Rigsrevisionen har i 2011 taget forbehold for 3 virksomheders regnskaber. Det første forbehold vedrører værdiansættelsen af Udenrigsministeriets anlægsaktiver, der indeholdt væsentlige uoverensstemmelser. Det andet forbehold skyldes, at der var fejl i en række statusposter i Skatteministeriets regnskab for § 38. Skatter og afgifter. Det tredje forbehold skyldes, at Naturstyrelsens åbningsbalance var behæftet med usikkerhed. Rigsrevisionen har afgivet 16 sup­ple­ren­de oplysninger om virksomheder inden for statsregnskabet, der bl.a. relaterede sig til forkert værdiansættelse af kapitalindskud, problemer med systemunderstøttelse, mangler ved økonomistyringen eller forvaltningen samt svage forretningsgange og interne kontroller, der medførte fejlkonteringer og fejl i flere regnskaber. Der er afgivet supplerende oplysninger om 3 virksomheder uden for statsregnskabet.

Beretningen indeholder endvidere resultatet af 5 tværgående analyser, som Rigsrevisionen har gennemført. Rigsrevisionen giver en status for den statslige koncernstyring forud for Moderniseringsstyrelsens økonomistyringsprojekt, hvor det konkluderes, at der udestår et arbejde med at få koblet resurseforbruget med opgaver og aktiviteter, og at der bør være en bedre kobling mel­lem koncernmål og individuelle mål for de underliggende virksomheder. Rigsrevisionen har i en tværgående undersøgelse gennemgået 11 virksomheders ind­betalinger til tjenestemandspensioner. I hvert 7. tilfælde har virksomhederne indbetalt forker­te beløb. I en analyse af status for Økonomiservicecenteret (ØSC) fandt Rigsrevisionen, at den seneste version af regn­skabserklæringen har skabt et bedre grundlag for kommunikation med kunderne i forbindelse med den månedlige regnskabsaflæggelse. Dette styrker efter Rigsrevisionens opfattelse afrapporteringen og dialogen med kunderne og medvirker til at sikre grundlaget for kundernes regnskabsaflæggelse og økonomistyring. Rigsrevisionen finder dog, at ØSC bør sikre, at alle relevante forhold, der kræver kundernes opfølgning, meddeles i regnskabserklæringen, så risikoen for fejl i regnskabet og eventuelt tab af indtægter samt manglende eller forsinkede betalinger for kunderne minimeres. Rigsrevisionen har undersøgt 14 statslige virksomheders styring af it-sikkerheden efter overgangen til Statens It, og har konkluderet, at virksomhederne ikke havde en tilfredsstillende styring af it-sikkerheden i og omkring de systemer og data, som de var ansvarlige for. Statens It og de tilsluttede virksomheder bør samarbejde om at forbedre it-sik­kerheden for at efterleve gældende it-sikkerhedsstandarder og god praksis for styring af it-sikker­he­den. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt ministeriernes ansættelse og aflønning af særlige rådgive­re, der er embedsmænd, hvis ansættelse er knyttet til ministeren og dennes funktionsperio­de. Det er Rigsrevisionens vurdering, at ministerierne generelt følger gældende regler og ret­ningslinjer for ansættelse af særlige rådgivere, men at ansættelsesprocessen i mange tilfæl­de kun har haft mindre betydning for, hvem der blev ansat som særlig rådgiver.

Beretningen afsluttes med en gennemgang af statsregnskabets hovedtal og baggrundsoplysninger om revisionen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. november 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 22/2011 om revisionen af statsregnskabet for 2011

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2011 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at der generelt er en betryggende regnskabsforvaltning i staten.

Statens drifts- og anlægsudgifter i 2011 udgjorde 668,7 mia. kr., mens indtægterne udgjorde 635,6 mia. kr. Underskuddet på statsregnskabet var derfor på 33,1 mia. kr., hvilket var 2 mia. kr. mindre end budgetteret i finansloven. Afvigelsen var sammensat af færre indtægter på 18,6 mia. kr. og færre udgifter til drift på 19,2 mia. kr. og til anlæg på 1,4 mia. kr.

Statens underskud påvirkede statens egenkapital negativt, så egenkapitalen ved udgangen af 2011 var negativ med 116 mia. kr., hvilket er en forringelse på 20,6 mia. kr. i forhold til 2010.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at de statslige virksomheder generelt har haft en tilfredsstillende regnskabsaflæggelse, selv om der har været udfordringer vedrørende personalereduktioner og organisationsændringer.

Revisionen har imidlertid også vist, at mange virksomheder fortsat har vanskeligt ved at følge reglerne for omkostningsbaserede regnskaber, særligt reglerne vedrørende anlægsaktiver og opgørelse af status. Endvidere har revisionen vist, at der fortsat er behov for at styrke statens økonomistyring og koncernstyring, så der både følges op på økonomiske og faglige resultater. Statsrevisorerne finder det mindre tilfreds­stillende, at formålet med de senere års reformarbejde endnu ikke er indfriet. Den statslige økonomistyring har således ikke en tilstrækkelig kobling mellem omkostninger, mål, resultatkrav og aktiviteter.

Rigsrevisionen har taget 3 forbehold vedrørende:

 • Udenrigsministeriets værdiansættelse af anlægsaktiver
 • fejl i en række statusposter i Skatteministeriets regnskab
 • usikkerhed om fuldstændigheden af Naturstyrelsens balance.

De 3 forbehold betyder ikke, at der er taget forbehold for rigtigheden af det samlede statsregnskab.

Rigsrevisionen har afgivet 16 supplerende oplysninger i sager vedrørende Økonomi- og Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Justitsministeriet (politiet), Forsvarsministeriet (departementet og Forsvarskommandoen), Indenrigs- og Sundhedsministeriet (departementet og Lægemiddelstyrelsen), Undervisningsministeriet (departementet og Uddannelsesstyrelsen), Miljøministeriet (Naturstyrelsen) og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FødevareErhverv). Endvidere har Rigsrevisionen afgivet 3 supplerende oplysninger til regnskaber uden for statsregnskabet: Rådet for Sikker Trafik, Metroselskabet I/S samt Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Statsrevisorerne kritiserer ligesom sidste år, at Skatteministeriet endnu ikke har implementeret "Et Fælles Inddrivelsessystem" (EFI), som er væsentligt for en effektivisering af inddrivelsen af offentlige restancer. Restancerne steg fra 72,9 mia. kr. i 2010 til 77,5 mia. kr. ved udgangen af 2011 og er derfor fortsat en udfordring for Skatteministeriet.

Statsrevisorerne finder regnskabsforvaltningen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet mindre tilfredsstillende. Svag regnskabsforvaltning medførte mange fejlposteringer og forsinkede regnskaber i både departementet og Lægemiddelstyrelsen.

Statsrevisorerne finder det beklageligt, at svage forretningsgange og interne kontroller i Undervisningsministeriets og i Uddannelsesstyrelsens regnskabsforvaltning har medført, at der ikke var overensstemmelse mellem statsregnskabet, Statens Koncernsystem (SKS) og årsrapporten.

Statsrevisorerne bemærker på baggrund af Rigsrevisionens gennemgang af tværgående emner:

 • At departementernes koncernstyring overvejende fokuserer på bevillingsoverholdelse og i mindre grad på opnåelsen af mål og resultater.
 • At der i en stikprøve var fejl i ca. hver 7. indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd, og at regelsættet virker unødigt kompliceret. Det er ikke tilfredsstillende.
 • At Økonomiservicecenteret (ØSC) løser opgaverne bedre, hvilket er tilfredsstillende. Der er dog fortsat behov for at sikre en bedre og ensartet kvalitet i kundebetjeningen vedrørende lønrefusionsadministration og regnskabserklæringerne.
 • At styringen af it-sikkerheden ikke er tilfredsstillende i de 14 undersøgte virksomheder. Der er efter 2 års drift fortsat usikkerhed om opgavefordelingen, og der mangler støtte og vejledning fra Statens It til de ca. 80 tilsluttede virksomheder. Det er ikke tilfredsstillende.
 • At ministerierne generelt følger reglerne for ansættelse og aflønning af særlige rådgivere."

Rigsrevisors notat af 12. marts 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2011 om revisionen af statsregnskabet for 2011.

Notatet er baseret på 26 redegørelser fra alle ministre og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i en række af de sager, der er omtalt i notatet. Det er sager, der fremadrettet har betydning for ministeriernes arbejde med at sikre korrekt regnskabsaflæggelse og god økonomistyring. Sagerne vedrører bl.a.:

 • arbejdet med at forbedre den statslige økonomi- og koncernstyring, herunder en tilstrækkelig kobling mellem omkostninger, mål, resultatkrav og aktiviteter
 • arbejdet med at etablere en tilfredsstillende styring af it-sikkerheden hos virksom­­hederne i staten
 • arbejdet med at styrke regnskabsforvaltningen og/eller lønforvaltningen hos enkelte virksomheder.

For ikke at følge samme sag i flere beretninger lukker Rigsrevisionen beretningssagen om statsregnskabet for 2011 og orienterer Statsrevisorerne om Rigsrevisionens opfølgning på udvalgte sager i de kommende beretninger om revisionen af statsregn­skabet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 20. marts 2013

Beretning nr. 22/2011 om revisionen af statsregnskabet for 2011

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne beretning, idet en række sager følges op i den kommende beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Miljøministeriet og Naturstyrelsen ikke i tide har orienteret Rigsrevisionen om væsentlige fejl i regnskabet for 2011. Det drejer sig om en difference på over 200 mio. kr. mellem styrelsens tilskudssystem og statens økonomisystem og manglende indtægtsførelse af minimum 140 mio. kr. som følge af annullerede tilsagn.

Statsrevisorerne skal på denne baggrund gøre opmærksom på, at alle ministre er forpligtede til at underrette rigsrevisor om alle bestemmelser vedrørende regnskabsforhold og andre forhold, der skønnes af betydning for revisionen, jf. § 10 i lov om revisionen af statens regnskaber mv."

Statsrevisorerne den 20. marts 2013

Beretningshistorik