Beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011

14-11-2012

Beretning nr. 21/2011

Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning med erklæring om revisionen af EU-midler i Dan­mark i 2011, dvs. revisionen af de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU (EU-ind­tæg­ter), og de bi­drag, som Dan­­mark har betalt til EU (EU-udgifter). Erklæringen og beretningen er afgivet for at ty­de­lig­gøre Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-området i Danmark. Formålet med revisionen er at vurdere, om forvaltningen af EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende.

Beretningen har fokus på 3 områder:

 • Fødevareministeriets forvaltning af EU's landbrugsstøtteordninger, herunder administrationen af arealkontrollen og krydsoverensstemmelseskontrollen.
 • Europa-Kommissionens underkendelser mod Danmark, og hvilke initiativer Fødevareministeriet har taget for at mindske det beløbsmæssige omfang af underkendelserne.
 • Effekten af lokale projekter, som modtager EU-støtte. Bornholm er blevet udvalgt som case, og det er undersøgt, om der her er opstillet effektmål for Regional­fon­den, Landdistriktsfonden og Fiskeri­fonden, og om det er muligt at måle effekten af de givne tilskud.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. november 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 21/2011 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"EU-midler revideres af Rigsrevisionen i det omfang, de indgår i statsregnskabet. Statsrevisorerne finder det positivt, at erklæringen om revisionen af EU-midler i Danmark afgives i en særlig beretning, da det tydeliggør Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-midler i Danmark. Beretningen kan fx bidrage til det arbejde, som Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og medlemslandenes rigsrevisioner udfører i bestræbelserne på at forbedre forvaltningen af EU-midler.

EU-indtægterne er i statsregnskabet for 2011 opgjort til ca. 8,7 mia. kr., og EU-udgifterne er opgjort til ca. 18,7 mia. kr.

Europa-Kommissionen yder derudover tilskud direkte til private og selvejende institutioner. Universiteterne modtog fx 573,2 mio. kr. i 2011 i direkte projekttilskud.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter i 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler og giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb. Forvaltningen af EU-midler i Danmark er samlet set tilfredsstillende, og transaktionerne er som helhed lovlige, formelt rigtige og i overensstemmelse med Europa-Kommissionens og Ministerrådets bestemmelser.

EU-regelsættet er meget kompliceret for både forvaltning og landmænd, men Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at det fortsat er nødvendigt at afgive supplerende oplysninger på landbrugsområdet om:

 • At arealkontrollen fortsat ikke er tilfredsstillende. Fødevareministeriet og Natur-Erhvervstyrelsen har sørget for en bedre organisering af kontrollen, men der er fortsat behov for forbedringer af telemålingernes kvalitet.
 • At en række kommuner indberetter bemærkelsesværdigt få eller slet ingen landmænd for overtrædelser af krydsoverensstemmelseskravene.
 • At de konstaterede svagheder på landbrugsområdet har givet anledning til underkendelser, dvs. krav om, at Danmark tilbagebetaler tidligere modtagne EU-midler på ca. 1 mia. kr. i perioden 2002-2011. EU-Domstolen har i juli 2012 afgjort, at den største sag om underkendelse på 750 mio. kr. står ved magt. De danske myndigheder har anket dommen."

Rigsrevisors notat af 19. februar 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2011 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011.

Beretningen handlede om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011, dvs. revisionen af de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU (EU-indtægter), og de bidrag, som Dan­mark har betalt til EU (EU-udgifter). Revisionen omfattede EU-indtægter fra landbrugsordninger under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Revisionen omfattede også en tværgående revision af projekttilskud på Bornholm bevilget fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Den Europæiske Fiskerifond. End­videre omfattede revisio­nen EU-udgifter under Skatteministeriet. Beretningen indeholdt Rigsrevisionens erklæring om revisionen af EU-midler i Danmark.

Ministrene præsenterer i deres redegørelser de initiativer, de har taget i 2012, og de initiativer, de vil sætte i gang i 2013 med henblik på at imødekomme de behov for forbedringer, som fremgår af Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger.

Rigsrevisionen vil i de kommende årlige beretninger om revisionen af EU-midler i Danmark følge de omtalte sager vedrørende:

 • Fødevareministeriets arbejde med at forbedre arealkontrollen og krydsoverensstemmelseskontrollen
 • Fødevareministeriets arbejde med at minimere risikoen for underkendelser
 • Erhvervs- og Vækstministeriets og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters arbejde med opstilling af effektmål og måling af effekten af tilskudsordningerne
 • SKATs initiativer for at forbedre kvaliteten i fortoldningen.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 27. februar 2013

Beretning nr. 21/2011 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne beretningssag, idet der i de årlige beretninger om revisionen af EU-midler i Danmark bl.a. vil blive fulgt op på følgende forhold:

 • SKATs initiativer for at begrænse fejl i fortoldningsangivelserne
 • Erhvervsministeriets og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters arbejde med opstilling af effektmål og måling af tilskudsordningernes effekt
 • Fødevareministeriets arbejde med at forbedre arealkontrollen og krydsoverensstemmelseskontrollen og mindske risikoen for underkendelser."

Statsrevisorerne den 27. februar 2013

Beretningshistorik