Beretning om administrationen af CO2-kvoteregisteret

14-03-2012

Beretning nr. 9/2011

Beretningen handler om administrationen af CO2-kvoteregisteret. Der foregik særligt i 2009 omfattende momssvindel ved handel med CO2-kvoter i Europa, som i pressen blev kædet sammen med, at Energistyrelsen ikke havde krævet dokumentation fra personer og virksomheder, der ønskede at oprette konti og handle med CO2-kvoter i det danske kvoteregister.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Byg­ningsministeriet har sikret, at Kvoteregisteret blev administreret tilfredsstillende. Desuden er formålet at undersøge omfanget af momskarruselsvindel ved handel med CO2-kvoter og mu­ligheden for at gennemføre momskarruselsvindel i dag. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Har Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet sikret en tilfredsstillende administration af personkonti i Kvoteregisteret?
  • Har klima- og energiministeren orienteret Folketinget korrekt om problemerne med admi­­­nistrationen af personkonti i Kvoteregisteret?
  • Hvad er omfanget af momskarruselsvindel ved handel med CO2-kvoter i Europa, og hvad er muligheden for at gennemføre momskarruselsvindel i dag?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. marts 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2011 om administrationen af CO2-kvoteregisteret

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om denne undersøgelse af det danske CO2-kvoteregister, herunder om administrationen lever op til EU's krav, og om ulovlig handel og momssvindel med CO2-kvoter har været mulig.

En række industrilande forpligtede sig i 1997 i Kyoto til at reducere udledningen af drivhusgasser. Store danske elproducenter var i perioden 2000-2004 omfattet af en dansk kvoteordning for CO2-udledning, og siden 2005 har elproducenterne og en ræk­ke andre producenter været omfattet af EU's kvotehandelssystem. Handlen med kvo­­ter muliggør, at CO2-reduktionen sker i virksomheder, hvor det er økonomisk mest fordelagtigt. I det elektroniske kvoteregister kan oprettes både virksomheder, der skal have tilladelse til at udlede CO2, og virksomheder og privatpersoner, der ønsker at handle med kvoter. Handlen registreres via et netværk af elektroniske kvoteregistre, hvor hvert EU-land har sit eget register.

Statsrevisorerne kritiserer administrationen indtil december 2009 af Kvoteregi­steret i Miljøministeriet og i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Hverken administrationen i Miljøstyrelsen eller Energistyrelsen levede op til EU-for­ord­ningens krav om dokumentation ved oprettelse af konti i Kvoteregisteret. Derved har det i en periode på næsten 5 år været muligt at handle med CO2-kvo­ter fra det danske register via falske identiteter med momskarruselsvindel for øje.

I 1. halvår 2009 steg antallet af personkonti i Kvoteregisteret markant. Oprettelserne toppede i juli 2009, hvor Europa-Kommissionen gjorde Energistyrelsen opmærksom på den fejlbehæftede administration. Herefter skærpede Energistyrelsen kravene til identitetsoplysninger for nye konti.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Energistyrelsen først i december 2009 stram­mede kravene til identitetsoplysninger for allerede oprettede konti. Herved kunne kontohavere med falsk identitet fortsætte momskarruselsvindlen i yderligere ½ år.

Efter opstramningen blev der lukket ca. 1.000 personkonti, hvorefter der var ca. 30 åb­ne konti tilbage. Den danske administration af Kvoteregisteret har frem til 2009 været en medvirkende årsag til omfattende momskarruselsvindel ved handel med CO2-kvo­ter i Europa. Omfanget er ikke opgjort, men 14 andre EU-lande har oplyst, at der er mistanke om momskarruselsvindel via det danske kvoteregister for mindst 1,4 mia. kr. Nye momsregler har fra april 2010 begrænset mulighederne for svindel.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at klima- og energiministeren ikke i alle tilfælde har givet Folketinget dækkende og korrekte oplysninger."

Rigsrevisors notat af 12. juni 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2011 om administrationen af CO2-kvoteregisteret, der blev behandlet af Statsrevisorerne i marts 2012. Notatet omhandler de initiativer, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Skatteministeriet løbende har taget for at forbedre administrationen af CO2-kvoteregisteret og begrænse mulighederne for momskarruselsvindel ved handel med CO2-kvoter. Det fremgår af notatet, at:

  • Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har sikret, at de danske dokumentationskrav ved oprettelse af personkonti i Kvoteregisteret er skrappere end EU-for­ord­ningens dokumentationskrav, og at disse krav efterleves. Der er derfor ikke længere mulighed for at oprette personkonti i Kvoteregisteret uden samtidig at levere fyldestgørende dokumentation for identitetsoplysninger.
  • Klima-, energi- og bygningsministeren har taget til efterretning, at ministeren ikke gav korrekte oplysninger til Folketinget om administrationen af Kvoteregisteret, mens registeret var placeret i Miljøstyrelsen.
  • Skatteministeriets indførelse af omvendt betalingspligt for handel med CO2-kvo­ter har medført, at muligheden for momskarruselsvindel er stærkt begrænset.

På denne baggrund er det Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik