Beretning om indkøb af sygehusmedicin

16-05-2012

Beretning nr. 13/2011

Beretningen handler om regionernes indkøb af sygehusmedicin. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne regioner sikrer, at indkøbet af sygehusmedicin sker til lavest mulige priser. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvilke udgifter har regionerne haft til indkøb af sygehusmedicin?
 • Har Sundhedsministeriet ved etablering af rammer og aftaler sikret, at regionerne kan indkøbe sygehusmedicin til lavest mulige priser?
 • Har Sundhedsministeriet taget andre hensyn end at sikre, at indkøb sker til lavest mulige priser?
 • Har Sundhedsministeriet orienteret Folketinget om prisaftalen?
 • Har regionerne og Amgros sikret et tilfredsstillende grundlag for at indkøbe sygehusmedicin til lavest mulige priser?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. maj 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne anmodede om denne undersøgelse af indkøb af sygehusmedicin på baggrund af oplysninger om, at medicinen kunne indkøbes til lavere priser, bl.a. i Nor­ge og England.

Regionernes udgifter til sygehusmedicin steg med 15 % fra 2006 til 2007. Regeringen og Danske Regioner nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til, hvordan udgifterne til sygehusmedicin kunne reduceres. Regionernes nettoudgifter til sygehusmedicin steg fra ca. 3,9 mia. kr. i 2007 til ca. 4,9 mia. kr. i 2008 og udgjorde ca. 5,8 mia. kr. i 2010.

Arbejdsgruppen afgav rapport i maj 2009 og anbefalede et referenceprissystem som i Norge og England, hvor sygehusmedicin ifølge rapporten er 7-10 % billigere end i Danmark.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indgik imidlertid kort efter en aftale med Læ­­gemiddelindustriforeningen (Lif) om prisloft og prisreduktioner for sygehusforbeholdte lægemidler i Danmark. Aftalen skulle medføre en rabat på 5 %, men den realisere­de rabat blev kun på 3 %.

Statsrevisorerne kritiserer:

 • at ministeriet indgik en prisaftale med Lif uden at inddrage Danske Regioner, som har større indsigt i anvendelse og indkøb af medicin
 • at ministeriet ikke har taget initiativ til at genforhandle prisaftalen med Lif, skønt den forventede rabat ikke fuldt ud er opnået.

Statsrevisorerne konstaterer:

 • at ministeriet ikke fulgte arbejdsgruppens anbefaling
 • at ministeriet tog hensyn til, at Lif ikke ønskede et referenceprissystem, og at den indgåede prisaftale tog udgangspunkt i et aftaleudkast udarbejdet af Lif
 • at aftalen med Lif havde andre formål end at opnå lavere priser, bl.a. at støtte forsk­ning i den danske lægemiddelindustri
 • at der fortsat er grundlag for at spare på udgifterne til sygehusmedicin
 • at regionerne har centraliseret indkøb af sygehusmedicin via Amgros, hvilket giver et godt grundlag for at opnå yderligere besparelser, såfremt der etableres mere ensartet brug af sygehusmedicin på tværs af regionerne."

Rigsrevisor notat af 26. oktober 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse og på udtalelser fra regionsrådene. Notatet handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Sundhedsministeriets arbejde med fortsat at sikre styring af medicinudgifterne, herunder ministeriets analyse af de fremtidige rammer, der kan sikre lavere priser på sygehusmedicin
 • resultatet af Sundhedsministeriets forhandlinger om en ny aftale med Lægemiddelindustriforeningen (Lif)om priser på sygehusmedicin.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 4. april 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin. Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Sundhedsministeriets arbejde med fortsat at sikre styring af medicinudgifterne, herunder ministeriets analyse af de fremtidige rammer, der kan sikre lavere priser på sygehusmedicin
 • resultatet af Sundhedsministeriets forhandlinger om en ny aftale med Lif om priser på sygehusmedicin.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

 • Hvorvidt prisaftalen fungerer efter hensigten. Det vil ske senest medio 2014 i umiddelbar forlængelse af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Lif's midtvejsdrøftelser i tilknytning til prisaftalen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 21. oktober 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin. 

Notatet følger op på Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning på, om prisaftalen om sygehusmedicin fungerer efter hensigten. 

Den nuværende prisaftale udløber den 31. december 2015. Rigsrevisionen vil følge op på, hvilke initiativer Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne vil iværksætte den 1. januar 2016 for at sikre, at indkøb af sygehusmedicin kan ske til lavest mulige priser.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. august 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin.

Der er i notatet fulgt op på, hvilke initiativer Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne iværksatte den 1. januar 2016 for at sikre, at indkøb af sygehusmedicin kan ske til lavest mulige priser. Den eksisterende prisaftale udløb den 31. december 2015. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 9. august 2016

Beretning nr. 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin

Sagen optages i Endelig betænkning 2015 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne anmodede i 2011 om denne undersøgelse af indkøb af sygehusmedicin på baggrund af oplysninger om, at medicinen kunne indkøbes til lavere priser, bl.a. i Norge og England.  

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen har indgået en ny prisaftale pr. 1. april 2016, der skal sikre indkøb af sygehusmedicin til lavest mulige priser. 

Aftalen sikrer dels 10 % af listepriserne på eksisterende sygehusmedicin, dels at listepriserne på ny sygehusmedicin er på niveau med den gennemsnitlige pris i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Irland og Østrig."

Statsrevisorerne, den 9. august 2016

Beretningshistorik