Beretning om Finansiel Stabilitet A/S

16-05-2012

Beretning nr. 12/2011

Finansiel Stabilitet A/S er et statsejet aktieselskab, der skal medvirke til at sikre finansiel stabilitet i Danmark, herunder ved at overtage og afvikle nødlidende pengeinstitutter.

Undersøgelsens formål er at vurdere, om Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Har Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde overtaget nødlidende pengeinstitutter?
 • Sikrer Finansiel Stabilitet, at rentevilkårene for kunderne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningens krav?
 • Afvikler Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde de overtagne pengeinstitutters aktiviteter?
 • Har Finansiel Stabilitet sikret en sparsommelig drift?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. maj 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2011 om Finansiel Stabilitet A/S

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Finansiel Stabilitet A/S er et fuldt statsejet selskab, der blev stiftet i 2008 som følge af den internationale krise. Selskabet skal medvirke til at sikre stabilitet i den finansielle sektor i Danmark. Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse af, hvordan sel­­skabet løser opgaven med at overtage og afvikle nødlidende pengeinstitutter. Afviklingen af overtagne kundeforhold og engagementer skal ske hurtigst muligt, med lavest mulige omkostninger for staten og på en måde, som kunderne oplever som ordentlig og redelig.

Statsrevisorerne konstaterer, at Finansiel Stabilitets overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter har været tilfredsstillende, men kan forbedres på nogle punkter. Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at der er fokus på spar­sommelig drift i Finansiel Stabilitet.

Denne vurdering bygger på de af Rigsrevisionen undersøgte områder:

 • Salg af overtagne pengeinstitutters salgbare dele er foregået åbent og gennem­sigtigt ifølge eksterne evalueringer. Der bør dog i højere grad sættes mål for afviklingsopgaven, så det kan vurderes, om afviklingen er sket hurtigst muligt.
 • Der er anvendt eksterne eksperter, når det har været økonomisk fordelagtigt, og der er fulgt op på mulige lovovertrædelser og erstatningsansvar. Finansiel Stabilitet bør dog fremover sikre, at køb af eksterne ekspertydelser sker i overensstem­­melse med regler for tilbud og udbud.
 • Huslejen har været på niveau med sammenlignelige erhvervslejemål, og udgifter til repræsentation og øvrig drift er holdt på et rimeligt niveau.
 • Løn og vederlag til direktører og bestyrelse i Finansiel Stabilitet lever op til gælden­de retningslinjer, dvs. niveauet er ikke lønførende. Desuden er niveauet fastsat under hensyn til sparsommelighed. I 2 af datterselskaberne er direktørlønnen dog højere af hensyn til fastholdelse. Finansiel Stabilitet bør fremover sikre et ri­meligt niveau ved at genforhandle løn og vederlag, når Finansiel Stabilitet overtager pengeinstitutter.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet ikke har si­kret, at datterselskaberne så vidt muligt anvender de rentesatser, som er ud­meldt i medfør af afviklingsbekendtgørelsen. De udmeldte rentesatser skal hin­dre urimelig konkurrence med de øvrige pengeinstitutter på markedet og sikre ordentlige vilkår for kunder og kreditorer."

Rigsrevisors notat af 4. september 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2011 om Finansiel Stabilitet A/S.

Notatet er baseret på en redegørelse fra erhvervs- og vækstministeren og handler om de initiativer, som Finansiel Stabilitet A/S har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Finansiel Stabilitets arbejde med at sikre, at de overtagne aktiviteter og engagementer er solgt, afviklet eller overført til Finansiel Stabilitets moderselskab inden 12 måneder fra overtagelsen
 • Finansiel Stabilitets arbejde med at opstille mål for afviklingen, herunder målenes sammenhæng med kravet om, at afvikling skal ske inden 5 år fra overtagelsen af et nødlidende pengeinstitut
 • om Finansiel Stabilitets køb af advokatundersøgelser er i overensstemmelse med selskabets procedure herfor
 • Finansiel Stabilitets genforhandling af løn og vederlag ved overtagelse af nødlidende pengeinstitutter
 • Finansiel Stabilitets arbejde med at regulere renteniveauet for kunderne i koncernen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. marts 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Rigsrevisionen følger endvidere op på den del af sagen om Finansiel Stabilitet A/S, som omhandler advokatundersøgelsen af Amagerbanken A/S, og som blev indledt med beretning nr. 12/2011.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder vedrørende sagen om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S:

 • erhvervs- og vækstministerens arbejde med at præcisere rollefordelingen mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet ved behandling af ansøgninger om individuelle statsgarantier
 • erhvervs- og vækstministerens arbejde med at sikre strammere og mere præcise regler for bankers værdiansættelse af engagementer
 • Finanstilsynets arbejde med at foretage en opstramning af reglerne for beregning af de finansielle virksomheders solvensbehov
 • resultaterne af ekspertudvalgets arbejde med at analysere årsagerne til finanskrisen og udvalgets vurdering af, om de iværksatte initiativer er tilstrækkelige og afbalancerede.

Der er endvidere fulgt op på følgende område vedrørende sagen om Finansiel Stabilitet A/S:

 • om Erhvervs- og Vækstministeriet og Finansiel Stabilitet har identificeret og fulgt op på mulige lovovertrædelser i Amagerbanken.
  Rigsrevisionen finder, at Erhvervs- og Vækstministeriets og Finanstilsynets initiativer er tilfredsstillende, og vurderer, at sagen om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken kan afsluttes.

Rigsrevisionen finder endvidere, at Erhvervs- og Vækstministeriets, Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets initiativer er tilfredsstillende, og vurderer, at den del af sagen om Finansiel Stabilitet, som vedrører advokatundersøgelsen af Amagerbanken, kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 9. maj 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2011 om Finansiel Stabilitet A/S.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Finansiel Stabilitets arbejde med at sikre, at de overtagne aktiviteter og engagementer er solgt, afviklet eller overført til Finansiel Stabilitets moderselskab inden 12 måneder fra overtagelsen
 • Finansiel Stabilitets arbejde med at opstille mål for afviklingen
 • om Finansiel Stabilitets køb af advokatundersøgelser er i overensstemmelse med selskabets procedure herfor
 • Finansiel Stabilitets genforhandling af løn og vederlag ved overtagelse af nødlidende pengeinstitutter
 • Finansiel Stabilitets arbejde med at regulere renteniveauet for kunderne i koncernen

Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitets initiativer er tilfredsstillende, og vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik