Beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia

20-06-2012

Beretning nr. 15/2011

Beretningen handler om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia i perioden 2010-2012. Sam­arbejdet har i denne periode været præget af, at Danmark var i gang med at afslutte mange års bi­stand til Bolivia. Undersøgelsen har 2 formål. For det første at vurdere, om Udenrigs­mi­nisteriets samarbejde og dialog med Bolivia har fulgt principperne om langsigtede partnerskaber og gen­si­dig ansvarlighed. For det andet at vurdere, om Udenrigsministeriet har haft fokus på at sikre bære­dygtigheden af bistandsprogrammerne i Bolivia.

Undersøgelsen er et led i forberedelsen af Statsrevisorernes planlagte besøg til Bolivia i august 2012.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. juni 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2011 om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Denne beretning om bistandssamarbejdet med Bolivia er en del af grundlaget for Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Bolivia i august 2012.

Beslutningen om besigtigelsesrejsen blev truffet, efter at regeringen i marts 2010 be­sluttede at udfase bistanden til Bolivia. Formålet med rejsen var bl.a. at besigtige, hvordan udfasningen er blevet forvaltet i praksis. Under arbejdet med beretningen har regeringen i november 2011 tilkendegivet, at man overvejer at fortsætte bistandssam­arbejdet med Bolivia. Endelig beslutning herom vil dog først blive truffet i forbindelse med forslag til finansloven for 2013.

Bolivia er Sydamerikas fattigste land, og Danmark har ydet udviklingsbistand til Boli­via siden 1970'erne. Udviklingssamarbejdet blev dog afbrudt i 1980 på grund af den politiske situation i landet og blev først genoptaget i 1993. Bolivia har siden 1994 væ­ret programsamarbejdsland og har de senere år modtaget bistand for knap 200 mio. kr. årligt. Bistanden ydes overvejende som programbistand på områderne landbrug, uddannelse og miljø.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at de seneste års beslutninger om henholdsvis ikke at yde og yde bistand til Bolivia er blevet taget, uden at væsentlige internationale principper for langsigtede partnerskaber og gensidig ansvarlighed er fulgt:

  • Udfasningen blev besluttet uden forudgående orientering af Bolivia.
  • Beslutningen blev ikke meddelt via de officielle kanaler, men af pressen.
  • Overvejelserne om en eventuel fortsættelse af samarbejdet blev ligeledes udmeldt i pressen.
  • Der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt Danmark ønsker at fortsætte bistands­­sam­­arbejdet efter 2013.

Det afgøres naturligvis politisk, om og i hvilket omfang Danmark skal yde udviklings­bistand til programsamarbejdslande som Bolivia. Imidlertid bør man leve op til de internationale og nationale bistandsprincipper.

Efter beslutningen om udfasning af bistanden har bistandsarbejdet i Bolivia særligt haft fokus på bæredygtighed, fx sikring af andre finansieringskilder. En udfasning af bistanden over en kort årrække kan være problematisk i forhold til at opnå planlagte mål og sikre, at allerede opnåede positive resultater kan fortsætte, når bistanden op­hører."

Rigsrevisors notat af 28. september 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2011 om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia. Notatet er baseret på en redegørelse fra udviklingsministeren og udenrigsministeren og handler om de initiativer, som Udenrigsministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 2 områder:

  • Udenrigsministeriets orientering og dialog med de bolivianske samarbejdspartnere omkring den endelige beslutning om det danske fremtidige samarbejde med Bolivia
  • Udenrigsministeriets udarbejdelse af exitstrategier ved opstart af eventuelle nye bistandsprogrammer i Bolivia.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. august 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2011 om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder: 

  • Udenrigsministeriets orientering og dialog med de bolivianske samarbejdspartnere omkring den endelige beslutning om det danske fremtidige samarbejde med Bolivia
  • Udenrigsministeriets udarbejdelse af exitstrategier ved opstart af eventuelle nye bistandsprogrammer i Bolivia.

Rigsrevisionen finder Udenrigsministeriet orientering og dialog med de bolivianske samarbejdspartnere, om den endelige beslutning om at fortsætte bistanden til Bolivia, tilfredsstillende og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes.

Rigsrevisionen finder det positivt, at er i samarbejdsaftaler med de bolivianske samarbejdspartnere er gjort nogle overvejelser om bæredygtighed og exitstrategi, og at Udenrigsministeriet i 2015/2016 vil udarbejde exitstrategier for bistandsprogrammerne. Rigsrevisionen finder dog, at ministeriet tidligere burde have haft mere fokus på bæredygtigheden af bistanden og exitstrategier. Rigsrevisionen vil derfor forsat følger udviklingen i forhold til Udenrigsministeriet arbejde med at formulere exitstrategier for udfasningen af det nuværende landeprogram i Bolivia.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. december 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2011 om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia. 

Der er i notatet fulgt op på Udenrigsministeriets arbejde med at formulere exitstrategier for udfasningen af det nuværende landeprogram for Bolivia. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan lukkes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik