Beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

18-01-2012

Beretning nr. 5/2011

Beretningen handler om økonomi, mål, resultater og opfølgning på kræftområdet. Kræftområdet har igennem en årrække været højt politisk prioriteret, og der er taget en række initiativer til at forbedre kræftbehandlingen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundhedsministeriet har opstillet mål for kræftbehandlingen, og om ministeriet og regionerne følger resultaterne af kræftbehandlingen. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • I hvilket omfang er der afsat midler til kræftområdet, og har Sundhedsministeriet knyttet betingelser til og fastsat resultatmål for bevillingerne?
 • Har Sundhedsministeriet opstillet mål for kvaliteten af kræftbehandlingen, patienternes ventetid og patienternes overlevelse, og er der sket en forbedring på disse 3 områder?
 • Følger Sundhedsministeriet og regionerne kvaliteten af kræftbehandlingen, patienternes ventetid og patienternes overlevelse?

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. januar 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Der er i de senere år iværksat en række initiativer til forbedring af kræftbehandlingen i Danmark. Der er bl.a. iværksat 3 kræftplaner og pakkeforløb for kræftpatienter, og kræftområdet er i perioden 2007-2010 tilført øgede bevillinger på ca. 6,8 mia. kr.

Statsrevisorerne kritiserer, at Sundhedsministeriet og regionerne ikke har eta­bleret et fyldestgørende grundlag for at vurdere, om de mange initiativer og de tilførte bevillinger reelt har resulteret i en bedre kræftbehandling, herunder kor­tere ventetid på behandling og stigende overlevelse blandt kræftpatienter.

Et sådant grundlag er vigtigt for den politiske og ledelsesmæssige prioritering af sundhedsvæsenets fortsatte indsats for at styrke kræftbehandlingen.

Beretningen viser bl.a.:

 • Sundhedsministeriet har ikke fastsat mål for, hvilke resultater regionerne skal op­nå for bevillingerne på kræftområdet, og ministeriet har heller ikke opstillet mål for kvaliteten i kræftbehandlingen eller patienternes overlevelse.
 • Sundhedsministeriet har derimod opstillet mål for kræftpatienters maksimale ven­tetid og mål for forløbstider for patienter i pakkeforløb, men ministeriet har ikke eta­bleret en overvågning af, om målene overholdes. Statsrevisorerne konstaterer, at Sundhedsministeriet nu vil overvåge de maksimale ventetider og forløbstiderne, men bemærker, at overvågningen burde have været etableret for længst.
 • Det har alene været muligt at vurdere, om der er sket en forbedring i kvaliteten af behandlingen på 1 ud af de 3 kræftformer, der er undersøgt i beretningen. Regio­nerne har således sikret en bedre behandling af lungekræft, hvor tiden fra henvis­ning til behandling er blevet kortere. Regionerne lever dog ikke op til målet om, at 85 % af lungekræftpatienterne skal være behandlet inden for 42 dage, og der er regionale forskelle på, hvor hurtigt patienterne bliver behandlet.
 • Kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark kan forbedres. Sammenlignet med 5 andre lande har danske patienter med lungekræft, kræft i æggestokkene eller tyk­tarms- og endetarmskræft den dårligste overlevelse. Der ses dog en positiv udvik­­ling, idet flere patienter end tidligere overlever det første år efter, at diagnosen er stillet."

Rigsrevisors notat af 12. juni 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse og handler om de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (herefter Sundhedsministeriet) har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Sundhedsministeriets arbejde med at implementere den nye monitoreringsmodel for kræft­området, som skal overvåge de maksimale ventetider og forløbstiderne i pakkeforløbene
 • Sundhedsministeriets arbejde med at opstille mål for kvaliteten af kræftbehandlingen og kræftpatienternes overlevelse.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 23. september 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse og handler om de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Ministeriets arbejde – der ligger i forlængelse af de gennemførte initiativer til monitorering af kræftområdet – med om muligt at implementere en samlet monitoreringsmodel, som skal lette regionernes indrapportering af data til at overvåge de maksimale ventetider og forløbstiderne i pakkeforløbene.
 • Ministeriets arbejde med at opstille mål for kvaliteten af kræftbehandlingen og for kræftpatienternes overlevelse, herunder fastsættelse af mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand for de næste 10 år.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 12. august 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen.  

Der er i notatet fulgt op 2 områder:

 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses arbejde med om muligt at implementere en samlet monitoreringsmodel, som skal lette regionernes indrapportering af data til at overvåge de maksimale ventetider og forløbstiderne i pakkeforløbene.
 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses arbejde med at opstille mål for kvaliteten af kræftbehandlingen og kræftpatienternes overlevelse, herunder fastsættelsen af mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand for de næste 10 år.

Rigsrevisionen vil fortsat følge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses arbejde med at opstille målsætninger for kvaliteten af kræftbehandlingen og kræftpatienternes overlevelse.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. januar 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. 

Notatet følger op på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses initiativer med at opstille mål for kvaliteten af kræftbehandlingen og kræftpatienternes overlevelse. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 25. februar 2015

Beretning nr. 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Sundhedsministeriet og regionerne nu har etableret et grundlag for den politiske og ledelsesmæssige prioritering af sundhedsvæsenets fortsatte indsats for at styrke kræftbehandlingen.

Ved at fastsætte mål for kræftpatienternes overlevelse og ved at følge resultaterne af kræftbehandlingen bliver det i højere grad muligt at vurdere, om de mange initiativer og tilførte bevillinger har haft en positiv effekt."

Statsrevisorerne, den 25. februar 2015

Beretningshistorik