Beretning om Kystbanen

21-09-2011

Beretning nr. 12/2010

Beretningen handler om DSBFirsts økonomi og udbuddet af togtrafikken på Kystbanen. Trafikstyrelsen forestod udbuddet af togtrafikken på Kystbanen og valget af DSBFirst som operatør. DSBFirst overtog togdriften på Kystbanen i januar 2009.

Formålet med undersøgelsen er at give et overblik over DSBFirsts økonomi og besvare 8 spørgsmål, som Statsrevisorerne har stillet om udbuddet af togtrafikken på Kystbanen. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvordan har økonomien i DSBFirst udviklet sig?
 • Hvordan blev udbuddet af og tilsynet med Kystbanen tilrettelagt?
 • Hvordan har rettidigheden på Kystbanen udviklet sig?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. september 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2010 om Kystbanen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"DSBFirst overtog i januar 2009 togdriften på Kystbanen og over Øresund efter at have vundet den af Trafikstyrelsen og Skånetrafiken udbudte togtrafik.

DSBFirst blev organiseret for at overholde udbudsmyndighedernes krav og de af Transportministeriet fastlagte rammer for DSB - fx vedtægterne, regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige vilkår. DSBFirst ejes fortrinsvis af DSB, men også af FirstGroup Plc., som er verdens største privatejede trafikoperatør.

Formålet med udbuddet af togtrafikken på Kystbanen var at afprøve mulighederne for lavere omkostninger og/eller højere service ved at udsætte DSB's trafik for konkurrence. Det var fx forventet, at rettidigheden kunne forbedres ved et udbud.

DSBFirst regnede i budgettet for sit tilbud med et mindre overskud, men der viste sig væsentlige meromkostninger til personale og vedligeholdelse af tog. Hertil kom, at økonomistyringen i DSBFirst var yderst mangelfuld - fx manglede sikre data for personaleforbrug og lønudvikling. Det økonomiske resultat i 2010 for DSBFirst Danmark A/S viste et underskud på ca. 270 mio. kr. efter skat, og det foreløbige resultat for DSBFirst Sverige A/B blev et underskud på ca. 318 mio. kr. efter skat.

Dertil kom, at Rigsrevisionen og DSB's øvrige eksterne revisorer i marts 2011 tog forbehold i erklæringen vedrørende den udførte forvaltningsrevision på DSB's koncern- og årsregnskab for 2010, fordi DSB's samhandel begunstigede DSBFirst og derfor ikke opfyldte de særlige krav til DSB's konkurrenceudsatte aktiviteter.

På baggrund af revisionens forbehold genåbnede DSB sit regnskab for 2010 og nedjusterede resultatet med 725 mio. kr. for at kunne imødegå eventuelle tab på DSBFirsts trafikkontrakter og eventuelle tilbagebetalingskrav i forbindelse med statsstøtte.

Statsrevisorerne konstaterer, at formålet med udbuddet af togtrafikken på Kystbanen langt fra er indfriet. De økonomiske resultater har været så negative, at DSBFirst har fundet det nødvendigt at trække sig som operatør i Sverige allerede i december 2011. Endvidere er togenes rettidighed på Kystbanen fortsat utilfredsstillende lav.

Transportministeriet har siden april 2010 anmodet DSB om at forbedre det materiale, som anvendes ved ministeriets tilsyn og kontrol med DSB, og ministeriet har reageret aktivt og vedholdende i sit tilsyn for at få korrekte oplysninger om DSBFirsts økonomi."

Rigsrevisors notat af 9. marts 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2010 om Kystbanen.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren og DSB har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • DSB's samhandelsprojekt og arbejde med at forankre retningslinjer og instrukser for samhandel i organisationen
 • Det økonomiske resultat for DSB og DSBFirst for 2011
 • Europa-Kommissionens fortsatte behandling af en mulig statsstøttesag
 • Transportministeriets tilsyn med DSB's økonomi og overvejelser om at lægge driften af Kystbanen ind i den forhandlede kontrakt med DSB
 • udviklingen i rettidigheden på Kystbanen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 3. december 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2010 om Kystbanen.

Der er i notatet fulgt op på 5 områder:

 • DSB's samhandelsprojekt og arbejde med at forankre retningslinjer og instrukser for samhandel i organisationen
 • det økonomiske resultat for DSB og DSBFirst for 2011
 • Europa-Kommissionens fortsatte behandling af en mulig statsstøttesag
 • Transportministeriets tilsyn med DSB's økonomi og overvejelser om at lægge driften af Kystbanen ind i den forhandlede kontrakt med DSB
 • udviklingen i rettidigheden på Kystbanen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • DSB's samhandelsprojekt og arbejde med at forankre retningslinjer og instrukser for samhandel i organisationen
 • Transportministeriets tilsyn med DSB og ministeriets overvejelser om at lægge driften af Kystbanen ind i den forhandlede kontrakt med DSB.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. september 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2010 om Kystbanen.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder: 

 • DSB’s samhandelsprojekt og arbejde med at forankre retningslinjer og instrukser for samhandel i organisationen. 
 • Transportministeriets tilsyn med DSB og ministeriets overvejelser om at lægge driften af Kystbanen ind i den forhandlede kontrakt med DSB.

Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at DSB har udarbejdet retningslinjer og forretningsgange for indgåelse af koncerninterne handler, og det er vores opfattelse, at punktet kan afsluttes. 

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at punktet om Transportministeriets tilsynet med DSB kan afsluttes i tilknytning til beretningen om Kystbanen, da opfølgningen på Transportministeriets tilsyn med DSB vil finde sted i regi af beretningen om DSB’s økonomi (nr. 15/2013). 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område: 

 • Transportministeriets arbejde med at lægge driften af Kystbanen ind i den forhandlede kontrakt med DSB.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. juli 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2010 om Kystbanen. 

Der er i notatet fulgt op på Transportministeriets arbejde med at lægge driften af Kystbanen ind i den forhandlede kontrakt med DSB. 

Rigsrevisionen kan konstatere, at Transportministeriet har medtaget driften af Kystbanen i den nye trafikkontrakt med DSB, og vurderer derfor, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik