Beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

26-10-2011

Beretning nr. 2/2011

Beretningen handler om en ulovlig praksis vedrørende opkrævningen af de kommunale ejendomsskatter. Undersøgelsen har involveret Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nuværende Økonomi- og Indenrigsministeriet), Skatteministeriet og SKAT. Formålet med undersøgelsen har været at vurdere årsagerne til, at der er forvaltet i strid med ejendomsskattelovens bestemmelser, og at vurdere ministeriernes håndtering af sagen.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 26. oktober 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse af årsagerne til, at SKAT har forvaltet i strid med ejendomsskatteloven i perioden 2005-2010.

Som led i skattestoppet vedtog Folketinget i 2002 at ændre ejendomsskatteloven med den hensigt at begrænse stigningerne i ejendomsskatten. Ved en fejl blev lovens tekst imidlertid ikke udformet i overensstemmelse med lovens hensigt. Det betød, at nogle grundejere fik nedsat eller helt slap for at betale ejendomsskat.

Statsrevisorerne kritiserer kvaliteten af det lovarbejde, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Skatteministeriet præsterede ved udformningen af teksten i ejendomsskattelovens § 1, stk. 5. Det lovforberedende arbejde burde have sikret, at lovens tekst stemte overens med lovens hensigt om at begrænse - ikke nedsætte - stigningen af ejendomsskatten, og burde have omfattet konsekvensberegninger.

Da SKAT i 2004 blev bekendt med, at nogle grundejere stort set slap for at betale ejendomsskat, valgte man at ændre det it-system, som beregnede grundskatteloftet, i stedet for at ændre lovgrundlaget. SKATs ændrede praksis var lovstridig og fortsatte i en årrække - trods gentagne advarsler fra egne medarbejdere og eksterne parter.

Statsrevisorerne påtaler:

  • at SKAT - uden at inddrage juridisk ekspertise og uden at involvere samarbejdspartnere i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommuner - besluttede, at der alene var tale om et it-problem, som skulle løses ved at ændre it-systemet
  • at SKAT ikke fulgte hurtigt og grundigt nok op på de advarsler fra interne og eksterne parter, som man modtog i perioden 2007-2009
  • at SKAT var alt for lang tid om at stoppe den ulovlige praksis. Den ulovlige praksis blev først lovliggjort ved en lovændring i december 2010. Det vil koste staten ca. 1,2 mia. kr., som skal betales tilbage til de berørte grundejere - ikke fordi det var lovens hensigt, men på grund af en uprofessionel, egenrådig og passiv forvaltning i SKAT."

Statsrevisorerne påtaler skarpt, at SKAT først i april 2010 orienterer Skatteministeriet og skatteministeren og først i maj 2010 orienterer Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Rigsrevisors notat af 31. januar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter.

Notatet er baseret på redegørelserne fra skatteministeren og økonomi- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som Skatteministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 3 områder:

  • opstarten af det tværgående udvalg med deltagelse af Skatteministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og kommunerne vedrørende overvågning, koordinering og informationsudveksling på vurderings- og ejendomsskatteområdet
  • Skatteministeriets udarbejdelse af nye retningslinjer for ændringer af it-systemer
  • Økonomi- og Indenrigsministeriets løsning af problemerne med en korrekt opkrævning af ejendomsskat og tilbagebetaling.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 8. februar 2012

Beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at skatteministeren og økonomi- og indenrigsministeren har iværksat en række initiativer, der skal sikre en korrekt og lovlig opkrævning af ejendomsskatter fremover.

Statsrevisorerne finder det særdeles utilfredsstillende, at der siden afgivelsen af beretningen er konstateret yderligere fejl i administrationen af ejendomsskatteloven. Fejlene indebærer, at der skal ske yderligere tilbagebetalinger til de berørte grundejere. Der er indtil videre udbetalt 492 mio. kr. tilbage til de berørte grundejere, hvortil kommer yderligere tilbagebetalings­beløb, der endnu ikke er opgjort.

Statsrevisorerne vil nøje følge, hvordan økonomi- og indenrigsministeren hurtigt finder en holdbar løsning på de konstaterede problemer."

Statsrevisorerne den 8. februar 2012

Rigsrevisionens notat af 9. december 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:  

  • opstarten af det tværgående udvalg med deltagelse af Skatteministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og kommunerne vedrørende overvågning, koordinering og informationsudveksling på vurderings- og ejendomsskatteområdet
  • Økonomi- og Indenrigsministeriets løsning af problemerne med en korrekt opkrævning af ejendomsskat og tilbagebetaling
  • Skatteministeriets udarbejdelse af nye retningslinjer for ændringer af it-systemer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. december 2014

Beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter, idet det nu endeligt er opgjort, hvilke grundejere der uretmæssigt er blevet opkrævet for megen ejendomsskat. Statens samlede udgifter til tilbagebetaling af ejendomsskatter til de berørte grundejere kan opgøres til knap 1,2 mia. kr.  

Statsrevisorerne finder det relevant, at økonomi- og indenrigsministeren og skatteministeren har iværksat en række tiltag, der skal sikre, at en fejl som den i 2005 ikke kan gentage sig, bl.a. har ministrene sammen med KL nedsat et tværgående udvalg, der løbende overvåger vurderings- og ejendomsskatteområdet."

Statsrevisorerne, den 17. december 2014

Beretningshistorik