Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2010

16-11-2011

Beretning nr. 16/2010

I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at statsregnskabet for 2010 samlet set er rigtigt, og at der samlet set er etableret forretningsgange og interne kontroller, som understøtter korrekte dispositioner. Vurderingen er resultatet af en sammenvejning af revisionen ved virksomhederne under de 19 ministerområder, der fremgår af statsregnskabet for 2010. Beretningen indeholder et afsnit for hvert ministerområde, hvor regnskabsaflæggelsen og forvaltningen vurderes, og hvor væsentlige revisionssager er gengivet.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at virksomhederne generelt er nået langt med implementeringen af omkostningsreformen og har fået et godt kendskab til de nye regnskabsregler, der er fulgt med reformen. Samtidig er regnskabsreglerne på nogle punkter forenklet og der­­med lettere for virksomhederne at administrere. Virksomhederne har endvidere fået rettet op på mange af de fejl og uhensigtsmæssigheder, som Rigsrevisionen har peget på de seneste år, og har derigennem forbedret regnskabsforvaltningen. Hertil kommer, at der er sket forbedringer med Økonomiservicecentret (ØSC) under Økonomistyrelsen i løbet af 2010, så kvali­teten af ØSC's leverancer til kun­derne er forbedret, og så der er en mere klar ansvarsfordeling mellem ØSC og kunderne, hvilket også har forbedret regnskabsforvaltningen.

Nogle virksomheder står dog fortsat over for udfordringer i forhold til regnskabsforvaltningen og økonomistyringen, hvilket bl.a. har betydet, at Rigsrevisionen i erklæringerne på virksomheds­niveau har taget forbehold ved 3 virksomheder og har afgivet 6 supplerende oplysninger om virksomheder inden for statsregnskabet. Sætterigsrevisor har afgivet 1 sup­plerende oplysning.

Der er ikke en klar trend i forbeholdene og de supplerende oplysninger til virksomhederne. Bemærkningerne under ministerområderne giver dog en indikation om, hvilke udfordringer mange virksomheder står over for i forhold til regnskabsforvaltningen og økonomistyringen. Revisionen for 2010 har vist, at mange virksomheder kan styrke deres kvalitetssikring og interne kontrol, herunder forbedre de løbende afstemninger. Det gør sig særligt gældende i forhold til de løbende afstemninger af debitorer og kreditorer samt afstemninger af statuskonti. Rigsrevisionen finder i den forbindel­se, at virksomhederne bør drage bedre nytte af de månedlige regnskabserklæringer fra ØSC, der i flere tilfælde har peget på uoverensstemmelser som følge af manglende afstemninger. En bedre løbende opfølgning vil betyde, at fejl hurtigere opdages og afklares, og at virksom­hederne løbende har et bedre overblik over det økonomiske råderum. Rigsrevisionen finder, at der er behov for større ledelsesmæssig opmærksomhed på området, herunder også at departementerne har fokus på den løbende regnskabsopfølgning hos underliggende virksomheder.

Den finansielle krise har medført et stigende behov for at forbedre økonomistyringen i den offentlige sektor for dermed at sikre en bedre prioritering og styring af de offentlige udgifter inden for de kommende års snævre økonomiske rammer. Fremover bliver det afgøren­de for virksomhederne at kunne dokumentere, at de leverer høj og effektiv service inden for det økonomiske råderum, de har, i overensstemmelse med de mål, der er fastlagt for virksomhederne. Det kræver bl.a., at virksomhederne har deres basale regnskabsmæssige funk­­tioner på plads og dermed har forudsætninger for løbende budgetopfølgning. Det kræver en­dvidere, at virksomhederne får koblet omkostninger med aktiviteter og effekter. Rigsrevi­sionen har peget på nogle af de udfordringer, som virksomhederne har i forhold til at forbed­­re økonomistyringen, men finder også, at mange statslige virksomheder generelt set er godt rustet til at styrke økonomistyringen, fordi de har en god regnskabsforvaltning, som de kan basere økonomistyringen på.

Beretningen afsluttes med en gennemgang af statsregnskabets hovedtal og baggrundsoplysninger om revisionen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. november 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2010 om revisionen af statsregnskabet for 2010

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2010 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at der generelt er en betryggende regnskabsforvaltning i staten.

Statens drifts- og anlægsudgifter i 2010 udgjorde 663,3 mia. kr., mens indtægterne var på 574,6 mia. kr. Underskuddet på statsregnskabet var derfor på 88,7 mia. kr., hvilket var 6,9 mia. kr. højere end budgetteret i finansloven. Underskuddet var sammensat af færre indtægter på 15,2 mia. kr. - særligt manglende indkomstskatter - og mindreudgifter til drift på 6,6 mia. kr. og til anlæg på 1,7 mia. kr.

Statens aktiver og passiver faldt med 16,1 mia. kr. til 974,1 mia. kr., og statens egenkapital var ved udgangen af 2010 negativ med 95,4 mia. kr., hvilket er en forringelse på 84,2 mia. kr. i forhold til 2009.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at statslige virksomheder generelt er nået langt med implementeringen af omkostningsreformen, og at der er rettet op på mange af de fejl og uhensigtsmæssigheder, som Rigsrevisionen har peget på de seneste år. Statsrevisorerne finder det ligeledes tilfredsstillende, at kvaliteten af Økonomiservicecentrets (ØSC) ydelser er forbedret, og at der er en klarere ansvarsfordeling mellem ØSC og kunderne.

Revisionen har imidlertid også vist, at mange virksomheder kan styrke deres løn- og personaleforvaltning, it-sikkerhed, anvendelse af konsulenter, kvalitetssikring, interne kontroller og afstemninger af statuskonti. Statsrevisorerne gør opmærksom på, at mange virksomheder bør være mere omhyggelige med statusposter, fx når man afsætter skyldigt over-/merarbejde og feriepengeforpligtelser samt værdiansætter tilgodehavender, beholdningskonti og varelagre.

Rigsrevisionen har taget 3 forbehold vedrørende:

  • Forsvarskommandoens økonomistyring
  • Forsvarsministeriets departements tilsyn og kontrol med Forsvarskommandoens økonomistyring
  • Styrelsen for Bibliotek og Medier, som har udgiftsført afgivne tilsagn, uden at der var afgivet tilsagn.

De 3 forbehold betyder ikke, at der er taget forbehold for rigtigheden af det samlede statsregnskab. Uden for statsregnskabet har Rigsrevisionen taget 2 forbehold i påtegningen af DSB's regnskab.

Rigsrevisionen har afgivet 9 supplerende oplysninger i sager vedrørende Skatteministeriet, FødevareErhverv, Fødevarestyrelsen, Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Metroselskabet I/S (begge uden for statsregnskabet) samt Klima- og Energiministeriets departement. Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteministeriet endnu ikke har implementeret "Et Fælles Inddrivelsessystem", som er væsentligt for en effektivisering af inddrivelsen af offentlige restancer. De stigende restancer er fortsat en udfordring for Skatteministeriet og udgjorde 72,9 mia. kr. ved udgangen af 2010. Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at Skatteministeriets afvigelse fra de generelle regler giver anledning til tvivl om, at restancerne er værdiansat korrekt.

Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens regnskaber er rigtige, men Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der fortsat udestår et større arbejde med at forbedre økonomistyringen, indføre totalomkostningsprincippet, udvikle regnskabsprincipper og -processer og forbedre ledelsesinformationen."

Rigsrevisors notat af 6. marts 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2010 om revisionen af statsregnskabet for 2010.

Beretningen indeholdt Rigsrevisionens erklæring om fuldstændigheden af statsregnskabet og de væsentligste resultater af revisionen vedrørende finansåret 2010 for alle ministerområder, herunder Rigsrevisionens forbehold og supplerende oplysninger på enkelte områder. Ministerierne har afgivet redegørelser til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 2. Rigsrevisor vurderer, at de afgivne ministerredegørelser er tilfredsstillende. Rigsrevisor vil følge en række sager omtalt i notatet og vil bl.a. rapportere herom i efterfølgende beretninger om revisionen af statsregnskabet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik