Beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører

16-03-2011

Beretning nr. 5/2010

Beretningen handler om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører.

Rigsrevisionen har undersøgt, om Forsvarsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i perioden 2007 - medio 2010 har sikret, at modkøbsordningen har virket efter hensigten. I den forbindelse har Rigsrevisionen undersøgt, om forsvaret har efterlevet modkøbsreglerne, og om de 2 ministerier har bidraget til at skabe en fælles fortolkning af reglerne.

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen i marts 2010.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. marts 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2010 om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Folketinget har ved lov besluttet, at Danmark skal kræve modkøb, når forsvaret køber materiel hos udenlandske leverandører. Kravet om modkøb indebærer, at den udenlandske leverandør forpligter sig til med visse undtagelser at købe produkter hos dansk forsvarsindustri til en værdi af op til 100 % af kontraktbeløbet.

Formålet er erhvervsfremme og et ønske om at opretholde en dansk forsvarsindustri. Under de seneste 2 forsvarsforlig i perioden 2000-2009 er der således indgået modkøbsaftaler for ca. 20 mia. kr.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt:

  • At forsvaret i stort omfang ikke underrettede Erhvervs- og Byggestyrelsen, når man købte forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører i perioden 2007 - medio 2010. Konsekvensen har været, at Danmark ikke har opnået det modkøb, som var forudsat i reglerne.
  • At Forsvarsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet var 2 år om at afklare uenigheder mellem forsvaret og Erhvervs- og Byggestyrelsen om, hvordan reglerne om modkøb skulle fortolkes og forvaltes."

Rigsrevisors notat af 28. juni 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2010 om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende 3 områder:

  • forsvarets underretning af Erhvervs- og Byggestyrelsen og indgåelsen af modkøbsaftaler
  • forsvarets arbejde med at forbedre deres registreringspraksis
  • ministeriernes evaluering af praksis i forbindelse med indgåelse af modkøbsaftaler.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. august 2011

Beretning nr. 5/2010 om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne bemærker, at forsvars- og økonomi- og erhvervsministeren har iværksat initiativer, der skal sikre, at modkøbsordningen kommer til at virke efter hensigten. Statsrevisorerne vil følge sagen."

Statsrevisorerne den 24. august 2011

Rigsrevisionens notat af 9. december 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2010 om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Forsvarets underretning af Erhvervs- og Byggestyrelsen og indgåelsen af modkøbsaftaler
  • Forsvarets arbejde med at forbedre deres registreringspraksis
  • ministeriernes evaluering af praksis i forbindelse med indgåelse af modkøbsaftaler.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik