Notat om Københavns Universitets forvaltning af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

19-05-2011

Notatet handler om Københavns Universitets forvaltning af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra private bevillingsgivere. Revisionen har omfattet en gennemgang af udvalgte projekter, herunder Milena Penkowas projektportefølje finansieret af private tilskudsgivere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Formålet med revisionen var at vurdere, om KU's forretningsgange og interne kontroller ved administrationen af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed understøtter, at regnskabet bliver rigtigt, og at dispositionerne er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter. Ved revisionen blev de administrative forretningsgange vedrørende tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på centralt og decentralt niveau gennemgået med særligt fokus på administrationen af midler fra private tilskudsgivere.

Revisionen har tillige omfattet en gennemgang af udvalgte projekter finansieret af private tilskudsgivere, herunder bilagsgennemgang, ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for at vurdere, om KU's forretningsgange blev fulgt.

Formålet var desuden at vurdere, om regnskaberne for de gennemgåede projekter, som Milena Penkowa har været ansvarlig for, var rigtige, og om de modtagne tilskud var anvendt til brug for forskningen og i overensstemmelse med tilskudsgivers betingelser for anvendelsen. De gennemgåede projekter omfattede alene projekter, som KU administrerede. Ved revisionen gennemgik Rigsrevisionen endvidere universitetets grundlag for at tilbagebetale 2,1 mio. kr. til IMK Almene Fond ud af en bevilling på 5,65 mio. kr.

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet (PDF)

Hele notatet (PDF)