Beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse

18-05-2011

Beretning nr. 7/2010

Beretningen handler om satsningen på ph.d.-uddannelse, dvs. Folketingets beslutninger om dels at fordoble optaget af ph.d.-studerende gradvist i perioden 2005-2012, dels at ændre de organisatoriske rammer for ph.d.-uddannelse ved at etablere ph.d.-skoler.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, hvordan det går med at føre ph.d.-satsningen ud i livet. Det har Rigsrevisionen gjort ved at undersøge 3 forhold. For det første, hvordan universiteterne og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har gennemført ph.d.-satsningen. For det andet, hvilket fokus ph.d.-skolerne har på at forbedre kvalitet og gennemførelse af ph.d.-uddannelserne. For det tredje, hvordan ministeriet har forberedt og fulgt op på ph.d.-satsningen.

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. maj 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2010 om satsningen på ph.d.-uddannelse

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Satsningen på ph.d.-uddannelse bidrager til at gøre Danmark til et højteknologisk videnssamfund og bidrager til målet om, at forskningsaktiviteten i det offentlige skal udgøre mindst 1 % af bruttonationalproduktet. Der er således afsat i alt ca. 4,8 mia. kr. i perioden 2005-2012 til at øge ph.d.-optaget. En ph.d.-uddannelse er normalt en 3-årig forskeruddannelse, som bygger oven på en kandidatuddannelse fra universitetet. En ph.d.-uddannelse kvalificerer til at forske, udvikle og undervise på internationalt niveau.

Statsrevisorerne finder det positivt, at universiteterne har nået Folketingets mål om at optage flere ph.d.-studerende og oprette ph.d.-skoler. Optaget af ph.d.-stu­de­ren­de er således fordoblet, og optaget er sket på de priorite­rede områder inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab. Ph.d.-skolerne har bidraget til større ensartethed og kvalitet i ph.d.-ud­dan­nel­serne og til, at de studerende bliver bedre til at gennemføre uddannelsen.

Statsrevisorerne vurderer, at beretningen og videnskabsministerens opfølgning herpå er et væsentligt bidrag til den beslutning, som Folketinget skal træffe i 2012 om, hvordan ph.d.-satsningen skal videreføres.

Ph.d.-satsningen er en stor økonomisk og uddannelsesmæssig satsning, og det er vigtigt, at Folketinget får mulighed for at vurdere, om der er behov for justeringer eller ændrede prioriteringer. Statsrevisorerne skal derfor pege på behovet for, at Videnskabsministeriet i højere grad følger, om resultaterne står mål med indsatsen, så det bl.a. bliver grundigt belyst:

 • om antallet af ph.d.er svarer til efterspørgslen fra offentlig forskning og det pri­vate arbejdsmarked
 • hvilken betydning udenlandske ph.d.-studerende har for målsætningen om vækst og velstand i Danmark
 • om satsningen på ph.d.-uddannelse er hensigtsmæssig i forhold til målet om at øge forskningsaktiviteten i det offentlige
 • hvordan satsningen på ph.d.-uddannelse påvirker virksomhedernes produktivitet og væksten i samfundet."

Rigsrevisors notat af 27. juli 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2010 om satsningen på ph.d.-uddannelse. Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og handler om de initiativer, som ministeriet har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende 5 områder:

 • Videnskabsministeriets arbejde med at tilvejebringe fyldestgørende og sammenlignelige data om ph.d.-uddannelserne
 • Videnskabsministeriets analyse af, hvordan ph.d.er påvirker virksomhedernes produktivitet
 • Videnskabsministeriets analyse af de samfundsmæssige behov for ph.d.er, herunder deres muligheder for at få job
 • Videnskabsministeriets analyse af rekrutteringen af udenlandske studerende og erfaringerne med at fastholde udenlandske ph.d.er i Danmark efter endt uddannelse
 • Videnskabsministeriets analyse af, om satsningen på ph.d.-uddannelse er hensigtsmæssig i forhold til målet om at øge forskningsaktiviteten i det offentlige.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 2. oktober 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2010 om satsningen på ph.d.-uddannelse.

Der er i notatet fulgt op på 5 områder:

 • Uddannelsesministeriets arbejde med at tilvejebringe fyldestgørende og sammenlignelige data om ph.d.-uddannelserne
 • Uddannelsesministeriets analyse af, hvordan ph.d.er påvirker virksomhedernes produktivitet
 • Uddannelsesministeriets analyse af de samfundsmæssige behov for ph.d.er, herunder deres muligheder for at få job
 • Uddannelsesministeriets analyse af rekrutteringen af udenlandske studerende og erfaringerne med at fastholde udenlandske ph.d.er i Danmark efter endt uddannelse
 • Uddannelsesministeriets analyse af, om satsningen på ph.d.-uddannelse er hensigtsmæssig i forhold til målet om at øge forskningsaktiviteten i det offentlige.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Uddannelsesministeriets arbejde med - i samarbejde med Danmarks Statistik og universiteterne - at tilvejebringe data om de ph.d.-studerende, der fyldestgørende kan belyse gennemførelsestid og frafald, og at data kan sammenlignes mellem ph.d.-skolerne.

 • Uddannelsesministeriets arbejde med - i samarbejde med Danmarks Statistik og universiteterne - at sikre, at der er et gyldigt cpr-nr. på alle personer i ph.d.-registret, der gør det muligt at foretage tilfredsstillende statistiske sammenligninger af vandringer ind og ud af Danmark og arbejdsmarkedsplacering for henholdsvis danske og udenlandske ph.d.er.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 12. august 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2010 om satsningen på ph.d.-uddannelse.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder: 

 • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med – i samarbejde med Danmarks Statistik og universiteterne – at tilvejebringe data om de ph.d.-studerende, der fyldestgørende kan belyse gennemførelsestid og frafald, og at data kan sammenlignes mellem ph.d.-skolerne. 
 • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med – i samarbejde med Danmarks Statistik og universiteterne – at sikre, at der er et gyldigt cpr-nr. på alle personer i ph.d.-registret, som gør det muligt at foretage tilfredsstillende statistiske sammenligninger af ind- og udvandring af Danmark og arbejdsmarkedsplacering for henholdsvis danske og udenlandske ph.d.er.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik