Beretning om forsvarets økonomistyring

15-06-2011

Beretning nr. 8/2010

Beretningen handler om forsvarets økonomistyring, herunder anvendelsen af DeMars og departementets rolle. Beretningen følger samtidig op på den tidligere beretning om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars (nr. 3/05).

Formålet med undersøgelsen har været at undersøge og vurdere forsvarets økonomistyring, herunder de styringsredskaber og -processer, som forsvaret anvender i relation til planlægning og prioritering af opgaver, fordeling af resurser og opfølgning. Det har desuden været formålet at vurdere, om DeMars har medført den nødvendige styrkelse af forsvarets økonomistyring. Endelig har det været formålet at undersøge og vurdere departementets rolle i forhold til forsvarets økonomistyring, herunder departementets tilsyn og opfølgning på resultatkontrakten.

Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Er forsvarets tilrettelæggelse af økonomistyringen tilfredsstillende?
 • Har DeMars medført en styrkelse af økonomistyringen som forudsat ved anskaffelsen?
 • Er departementets tilsyn med forsvarets økonomistyring tilfredsstillende?

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. juni 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2010 om forsvarets økonomistyring

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Forsvaret har de seneste 5 år arbejdet på at styrke bevillingsstyring og regnskabsaflæggelse. Rigsrevisionen konkluderede således i november 2010 efter 3 år med problemer, at Forsvarskommandoens regnskab for 2009 samlet set var rigtigt.

Beretningen viser imidlertid, at den nødvendige økonomistyring ikke er til stede i forsvaret. Manglen på sammenhæng i styringen af opgaver, aktiviteter og resurser vanskeliggør forsvarets muligheder for en rettidig og pålidelig planlægning og prioritering. Forsvarsministeriet fik fx allerede i 1998 Finansudvalgets tilslutning til at indføre totalomkostningsprincippet, men det er endnu ikke gennemført, så forsvaret med rimelig sikkerhed kan oplyse, hvad det koster at opretholde et givent beredskabsniveau til indsættelse af styrker i nationale og internationale opgaver.

Beretningen er også en opfølgning på beretning nr. 3/05 om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars. Konklusionen er, at DeMars kun i mindre grad har styrket forsvarets økonomistyring, og at mulighederne i DeMars endnu ikke udnyttes fuldt ud.

Endelig viser beretningen, at departementet ikke har ført et tilfredsstillende tilsyn med forsvarets økonomistyring - til trods for at man i flere år har fundet, at oplysninger og materiale fra Forsvarskommandoen ikke har været tilstrækkeligt anvendelige og håndterbare, og til trods for gentagen kritik fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne ser med stor alvor på manglerne i forsvarets økonomistyring.

Statsrevisorerne påtaler, at Forsvarsministeriets departement ikke har udfyldt sin rolle som overordnet ansvarlig for kvalitetssikring og kontrol i forhold til den økonomiske styring i forsvaret.

Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på, at der er så væsentlige problemer i forsvarets økonomistyring, at det kan svække grundlaget for Folketingets prioriteringer og beslutninger om opgaver, aktiviteter og resurser i forsvaret."

Rigsrevisors notat af 24. november 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2010 om forsvarets økonomistyring.

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som Forsvarsministeriet har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Forsvarskommandoens arbejde med udvikling og implementering af økonomistyringsstrategien, herunder de 10 udviklingsopgaver, hvis formål er at skabe en praktisk og effektiv økonomistyring
 • Forsvarskommandoens udarbejdelse af rammer for forsvarets økonomistyring, herunder arbejdet med at styrke videndelingen på tværs af forsvaret
 • etablering af et nyt flerårigt drifts- og investeringsprojekt, som skal afløse årsprogrammet og periodeplanen
 • sikring af sammenhæng mellem de enkelte styringsredskaber og dermed sammenhæng i økonomistyringen
 • Forsvarskommandoens forenkling af den interne afregning
 • forsvarets videre arbejde med at opnå den styrkelse af økonomistyringen, som var forud­sat ved anskaffelsen af DeMars
 • Forsvarskommandoens videreudvikling af DeMars og brugen heraf
 • Forsvarsministeriets departements arbejde med udvikling af et nyt koncept for departe­mentets samlede tilsyn
 • Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens videre arbejde med resultatkontrakten
 • Forsvarsministeriets arbejde med at skabe sammenhæng mellem opgaver, aktiviteter og resurser.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 10. april 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2010 om Forsvarets økonomistyring.

Rigsrevisionen redegør i notatet for resultaterne af opfølgningen ud fra følgende overskrifter:

 • Forsvarets økonomistyring
 • Forsvarets brug af DeMars
 • Forsvarsministeriets tilsyn.

I afsnittet om Forsvarets økonomistyring beskrives Forsvarskommandoens implementering af økonomistyringsstrategien, styringsgrundlaget og det nye koncept for mål- og resultatstyring samt et nyt ledelsesinformationssystem, et nyt flerårigt budget- og planlægningsværktøj, en justeret budgetmodel, en ny omkostningsmodel og forenkling af den interne handel. I afsnittet om Forsvarets brug af DeMars beskrives, hvordan Forsvarskommandoen har implementeret økonomistyringsstrategien i DeMars samt Forsvarskommandoens planlagte udvikling af DeMars. Endelig beskrives Forsvarsministeriets implementering af et nyt tilsynskoncept, arbejdet med resultatkontrakten og arbejdet med at skabe sammenhæng mellem opgaver, aktiviteter og resurser i afsnittet om Forsvarsministeriets tilsyn.

Rigsrevisionen finder Forsvarskommandoens og Forsvarsministeriets initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. april 2014

Beretning nr. 8/2010 om Forsvarets økonomistyring

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen har arbejdet målrettet for at følge op på beretningens kritikpunkter. Forsvarets økonomistyring er styrket, så der nu er bedre muligheder for prioritering af opgaver, aktiviteter og resurser."

Statsrevisorerne, den 24. april 2014

Beretningshistorik