Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

26-01-2011

Beretning nr. 3/2010

Beretningen handler om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer. Statslige kollegiale organer er råd, nævn, kommissioner, udvalg mv. Baggrunden for undersøgelsen er, at reglerne for betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer er komplicerede, og at Rigsrevisionens løbende lønrevisioner har vist, at der er en betydelig risiko for fejl på området.

Rigsrevisionen har udvalgt 6 ministerier og har undersøgt, om statsansatte medlemmer af kollegiale organer betales efter gældende cirkulære og vejledning. Endvidere er det undersøgt, om ministerierne sikrer, at der er sammenhæng mellem betalingen til medlemmerne og deres tidsforbrug. Rigsrevisionen har også undersøgt, om Finansministeriet har fulgt op på cirkulærets anvendelse.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i april 2010, og oplysningerne i beretningen er indsamlet fra april til september 2010.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 26. januar 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2010 om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Beretningen handler om betaling til ikke-statsansatte og statsansatte medlemmer af de ca. 460 kollegiale organer, som findes i staten. Kollegiale organer kan være statslige råd, nævn, udvalg mv. Der er undersøgt 18 udvalgte kollegiale organer på 6 ministerområder.

Beretninger viser:

  • at betaling til medlemmer af kollegiale organer ikke altid afspejler tidsforbruget
  • at betaling til statsansatte medlemmer i stort omfang sker som særskilt vederlag, selv om dette ifølge Finansministeriets nuværende regelsæt burde være en undtagelse
  • at Finansministeriet i sin egenskab af statens overordnede arbejdsgiver ikke har fulgt op på, om ministerierne administrerer i overensstemmelse med reglerne om særskilt vederlag.

Statsrevisorerne bemærker, at der er behov for, at Finansministeriet analyserer og overvejer, om reglerne for betaling af arbejdet i statslige kollegiale organer fortsat er hensigtsmæssige."

Rigsrevisors notat af 30. juni 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2010 om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer.

Notatet er baseret på redegørelser fra økonomi- og erhvervsministeren, undervisningsministeren, kulturministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, indenrigs- og sundhedsministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat eller planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Der er i notatet fulgt op på 3 områder:

  • betaling til statsansatte medlemmer af kollegiale organer
  • sammenhængen mellem betaling og tidsforbrug i kollegiale organer
  • Finansministeriets opfølgning på cirkulærets anvendelse.

Rigsrevisionen betragter sagen som afsluttet og vil i forbindelse med de løbende lønrevisioner følge implementeringen af et nyt regelsæt på området.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik