Beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

23-02-2011

Beretning nr. 4/2010

Beretningen handler om elektroniske patientjournaler på sygehusene.

Formålet med undersøgelsen har været at give en status på, hvor langt regionerne er kommet med at indføre elektroniske patientjournaler på sygehusene, og vurdere, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bidraget til at fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler. Rigsrevisionen har undersøgt status på regionernes indførelse af papirløse arbejdsgange. Videre har Rigsrevisionen undersøgt, i hvilket omfang læger og sygeplejersker har adgang til elektroniske patientoplysninger, og i hvilken udstrækning de anvender et elektronisk notatmodul og et elektronisk medicinmodul i forbindelse med patientbehandlingen. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bidraget til at fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i januar 2010.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. februar 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Da regionerne blev etableret i 2007, bemærkede Statsrevisorerne, at det var en enestående mulighed for et forpligtende samarbejde om fælles it-løsninger og standarder på tværs af regioner, særligt vedrørende elektroniske patientjournaler.

En elektronisk patientjournal (epj) giver adgang til flere it-systemer med patientoplysninger om sundhedspersonalets notater, medicin, behandlingsplaner, undersøgelsessvar, booking af undersøgelser mv. Formålet med epj er bl.a. bedre behandlingsresultater, større patientsikkerhed, bedre resurseudnyttelse og effektiviseringer.

Beretningen viser:

 • at alle sygehuse har epj i en vis udstrækning, men at kun 2 ud af i alt 31 sygehuse har erstattet papirjournalen med epj
 • at 1 region har nået målet om ét sammenhængende epj-system pr. region – dvs. at alle sygehuse i regionen har adgang til de samme patientoplysninger – mens de øvrige 4 regioner forventer at nå målet i henholdsvis 2012 og 2013.

Statsrevisorerne bemærker, at regionerne fortsat har væsentlige teknologiske og organisatoriske udfordringer i forhold til at indføre epj, og at der er behov for mere ambitiøse mål for overgangen til papirløse arbejdsgange.

Statsrevisorerne beklager, at den enestående mulighed for et forpligtende samarbejde om epj på tværs af regioner ikke er blevet udnyttet i tilstrækkelig grad. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (Digital Sundhed) blev etableret i 2007 med bl.a. det formål at fremme udviklingen og udbredelsen af epj på landsplan med udgangspunkt i omkostningseffektivitet og i fælles standarder og principper.

Statsrevisorerne kritiserer, at målsætningerne om at fremme omkostningseffektive epj-løsninger - som er nationalt koordinerede - ikke var omsat til konkrete initiativer, da man nedlagde Digital Sundhed i 2010. Statsrevisorerne finder, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har bidraget til, at udviklingen på epj-området gik i den samme retning i regionerne.

Statsrevisorerne finder, at der er behov for en stærkere og mere forpligtende styring, koordination og prioritering på sundheds-it-området. Statsrevisorerne peger i den forbindelse på etableringen af den ny styrelse for National Sundheds-it under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og på Regionernes Sundheds-it Organisation som initiativer, der bør prioriteres højt."

Rigsrevisors notat af 28. juli 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

 • mål for overgangen til papirløse arbejdsgange
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsats vedrørende udviklingen på epj-området.

Rigsrevisionen vil i et kommende notat fortsat følge indførelsen og anvendelsen af epj, herunder den regionale og nationale styring på området. Særligt vil Rigsrevisionen følge op på, om regionerne når målet om ét epj-system pr. region i 2013.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 8. maj 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • om regionerne når målet om ét epj-system pr. region i 2013
 • om regionerne har sikret, at de digitale løsninger også anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Målet om ét epj-system i hver region.
 • Den nationale styring på sundheds-it-området, herunder om initiativer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og National Sundheds-it sikrer fremdrift. Den nationale styring omhandler koordinering og en fælles offentlig strategi for it-understøttelsen af sundhedsområdet, varetagelse af effektiv drift og udvikling af sundheds-it-systemer under ministeriet samt fastsættelse af nationale standarder og initiativer til at fremme en sammenhængende arkitektur for it-anvendelsen i sundhedsvæsnet.
 • Den regionale styring på området, herunder regionernes initiativer til at sikre, at de digitale løsninger anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. maj 2013

Beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at anvendelse af fælles elektroniske patientjournaler endnu ikke er fuldt konsolideret i alle regioner.

Statsrevisorerne fastholder, at der generelt er behov for en stærkere og mere forpligtende styring, koordinering og prioritering på sundheds-it-området."

Statsrevisorerne, den 22. maj 2013

Rigsrevisionens notat af 4. november 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene.

Der er notatet fulgt op på følgende områder:

 • Målet om ét epj-system i hver region. 
 • Den nationale styring på sundheds-it-området, herunder om initiativer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og NSI sikrer fremdrift. Den nationale styring omhandler koordinering og en fælles offentlig strategi for it-understøttelsen af sundhedsområdet, vareta­gelse af effektiv drift og udvikling af sundheds-it-systemer under ministeriet samt fastsættelse af nationale standarder og initiativer til at fremme en sammenhængende arkitektur for it-anvendelsen i sundhedsvæsnet. 
 • Den regionale styring på området, herunder regionernes initiativer til at sikre, at de digitale løsninger anvendes i det daglige arbejde på sygehusene

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • hvorvidt Region Syddanmark får konsolideret ét epj-system i november 2015 
 • hvorvidt regionerne får opfyldt mål for anvendelsen af epj.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 13. februar 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • målet om ét epj-system i hver region
 • den regionale styring på området, herunder regionernes initiativer til at sikre, at de digitale løsninger anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. februar 2017

Beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Sagen optages i Endelig betænkning 2015 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at regionerne i højere grad end tidligere bruger elektroniske patientjournaler på sygehusene, men konstaterer samtidig, at der fortsat er behov for forbedringer.  

Statsrevisorerne afslutter ikke sagen, idet de fortsat vil følge op på regionernes anvendelse af elektroniske patientjournaler og opfyldelse af mål for den kliniske arbejdsplads, bl.a. målene om: 

 • at information skal overføres elektronisk ved overførsel af patientbehandlinger mellem forskellige enheder
 • at medicinkort skal være afstemt, når patienter udskrives
 • at 80 % af indkaldelsesbrevene til ambulante undersøgelser og indlæggelser skal sendes elektronisk
 • at patienterne skal være tidstro registreret ved udskrivelsen. 

Statsrevisorerne forventer, at der fortsat vil være en nationalt forpligtende styring, koordinering og prioritering på sundheds-it-området."

Statsrevisorerne, den 22. februar 2017

Rigsrevisionens notat af 4. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene.

Der er i notatet fulgt op på den regionale styring på området, herunder regionernes initiativer til at sikre, at de digitale løsninger anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. februar 2020

Beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Sagen optages i Endelig betænkning 2018 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Da beretningen blev afgivet i 2011, havde kun 2 ud af 31 sygehuse elektroniske patientjournaler (epj).

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at alle sygehuse i alle regioner i dag anvender epj. Epj understøtter en sikker og effektiv udveksling af patientinformationer uden unødige forsinkelser.

Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne arbejder løbende for at forbedre anvendelsen af epj. Statsrevisorerne må dog konstatere, at regionerne ikke opfylder de mål for anvendelse af epj, som de skulle have opfyldt i 2013 og 2014. Det er utilfredsstillende.

Statsrevisorerne afslutter beretningssagen med en bemærkning om, at det er væsentligt, at Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne fortsat og vedvarende gør en indsats for at styrke det digitale samarbejde i sundhedsvæsenet. Dette understreges af, at Folketinget i 2019 vedtog en modernisering af sundhedsloven. Den nye sundhedslov muliggør digital udveksling af patientinformationer på tværs af offentlige og private sygehu­se, kommuner og almen praksis til gavn for sundhedspersonernes samarbejde om patientbehandling og for patienten selv."

Statsrevisorerne, den 21. februar 2020

Beretningshistorik