Beretning om sygehusbyggerier

14-12-2011

Beretning nr. 3/2011

Beretningen handler om regionernes sygehusbyggerier med tilskud fra Kvalitetsfonden. Sygehusbyggerierne udgør en af de største anlægsinvesteringer i Danmark nogensinde og skal danne de fysiske rammer for et mere effektivt sygehusvæsen af høj kvalitet.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) og regionernes forberedelse af sygehusbyggerierne. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemført processen for tilsagn om tilskud til og tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende?
  • Har regionerne planlagt sygehusbyggerierne og tilrettelagt styringen tilfredsstillende?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. december 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2011 om sygehusbyggerier

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Regionerne og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Sundhedsministeriet) forbereder sygehusbyggerier for 42,7 mia. kr.  en af Danmarkshistoriens største anlægs­investeringer. Det er derfor vigtigt, at budgetterne overholdes, og at byggerierne til sin tid lever op til formålene om øget kvalitet og produktivitet i sygehusvæsenet.

Investeringen i nye sygehuse er en anledning til at nytænke organisation, patientforløb, logistik og muligheder for ny teknologi. Danske Regioner har derfor siden 2007 løbende optrappet den koordinerende indsats gennem arbejdsgrupper og videndeling om planlægning samt teknisk og økonomisk styring af byggerierne.

Da styring og ledelse af byggerier er en væsentlig og risikofyldt opgave, anmodede Statsrevisorerne i maj 2010 Rigsrevisionen om at sammenligne regionernes indsats og resultater og at kortlægge væsentlige risici i denne tidlige fase, hvor sygehusbyg­gerierne forberedes. Formålet var bl.a. at inspirere til bedste praksis.

Statsrevisorerne kritiserer, at Sundhedsministeriet og regionerne ikke i alle tilfælde har forberedt sygehusbyggerierne tilfredsstillende. Der er især behov for, at regionerne som bygherrer styrker risikostyringen og byggeorganisationen i flere af projekterne.

Den samlede tilsagnsramme på 42,7 mia. kr. er udmøntet af Sundhedsministeriet i 16 tilsagn om tilskud, hvoraf de 6 er endelige tilsagn.

Statsrevisorerne kritiserer, at Sundhedsministeriet ikke har haft en tilfredsstillende administration af tilsagn om tilskud til sygehusbyggerierne:

  • Sundhedsministeriet har ikke sikret sig, at regionerne afsætter tilstrækkelige midler til it og apparatur inden for tilsagnsrammen.
  • Sundhedsministeriet gav endeligt tilsagn til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), inden de grundlæggende forudsætninger for byggeriet var afklaret og uden at sikre sig, at byggeriet kunne realiseres inden for tilsagnsrammen.

Statsrevisorerne finder, at Region Midtjyllands tilrettelæggelse af projektet for DNU har været utilfredsstillende.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at der er væsentlig risiko for, at byggeriet af DNU ikke kan gennemføres inden for tilsagnsrammen. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Sundhedsministeriet og Region Midtjylland fortsat ikke er enige om forudsætninger og rammer for byggeriet."

Rigsrevisors notat af 16. maj 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2011 om sygehusbyggerier.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse og handler om de initiativer, som ministeren og regionsrådene har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Sundhedsministeriets tilsyn med, at Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) lever op til tilsagnsbetingelserne og det overordnede formål med kvalitetsfondsbevillingerne
  • Sundhedsministeriets arbejde med at sikre, at regionerne lever op til betingelser­ne for tilsagn
  • regionernes arbejde med at risikostyre byggerierne og opbygge kompetente byggeorganisationer
  • regionernes arbejde med at indtænke effektiviseringer af driften i byggedesignet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 20. juni 2012

Beretning nr. 3/2011 om sygehusbyggerier

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at der fortsat er behov for, at regionerne som bygherrer styrker risikostyringen og byggeorganisationen i sygehusbyggerierne, hvilket rigsrevisor vil følge op på i en kommende beretning. Statsrevisorerne finder det problematisk, at der ikke er tilstrækkelig klarhed over forudsætningerne for regionernes egenfinansiering ud over den tildelte tilsagnsramme. Dette indebærer risiko for, at pris, kvalitet og betingelser for sygehusbyggerierne ikke bliver som forudsat."

Statsrevisorerne den 20. juni 2012

Rigsrevisionens notat af 21. februar 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2011 om sygehusbyggerier.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Sundhedsministeriets tilsyn med, at DNU lever op til tilsagnsbetingelserne og det overordnede formål med kvalitetsfondsbevillingerne
  • Sundhedsministeriets arbejde med at sikre, at regionerne lever op til betingelserne for tilsagn.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik