Beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

14-12-2011

Beretning nr. 4/2011

Beretningen handler om statens sikring af grundvandet mod pesticider.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere Fødevareministeriets og Miljøministeriets for­­valtning af indsatsen til sikring af grundvandet mod nedsivning af pesticider. Formålet er un­­dersøgt ved at besvare følgende 3 spørgsmål:

 • Har Fødevareministeriet og Miljøministeriet gennemført initiativer til at reducere pesticid­­forbruget, og har Miljøministeriet gennemført initiativer til at forebygge nedsivning af pes­ticider over grænseværdien til grundvandet?
 • Har Miljøministeriet i tilstrækkelig grad sikret kvaliteten af resultaterne i grundvandsover­­vågningen?
 • Har Miljøministeriet i tilstrækkelig grad sikret grundlaget for kommunernes og vandværker­nes kontrol med vandet i vandværksboringerne for forekomst af pesticider?

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. december 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Drikkevandet i Danmark er baseret på grundvand, der stort set er urenset. En forud­sætning for denne drikkevandsforsyning er, at der er en effektiv sikring af grundvan­det mod pesticider, bl.a. ved at man reducerer pesticidforbruget hos landbrug, erhverv og private, forebygger nedsivning og overvåger kvaliteten af grundvandet.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at forbruget af pesticider har været stigende i perioden 2004-2010, på trods af at det i den seneste pesticidplan (2004-2009) har været et politisk mål at reducere pesticidforbruget.

Statsrevisorerne konstaterer i den forbindelse, at Fødevareministeriets tilbud til land­bruget om frivillig rådgivning ikke har virket efter hensigten, hvorfor andre, mere effektive virkemidler må overvejes, fx øgede afgifter på pesticider, hvis målet om et re­duceret pesticidforbrug skal nås.

Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets indsats for at sikre grundvandet mod pesticider har været helt utilstrækkelig og præget af væsentlige mangler. Miljøministeriets mangelfulde forvaltning har medført risiko for, at forekomsten af pesticider i drikkevandet har været over grænseværdien.

Statsrevisorerne kritiserer, at Miljøministeriet ikke i tilstrækkelig grad har fore­bygget nedsivning af pesticider til grundvandet.

Miljøministeriet har i en række tilfælde ikke nået at revurdere godkendelser af pestici­der, inden godkendelserne udløb. Det har medført, at 9 pesticider har været på mar­kedet på lempeligere vilkår i op til 5 år i perioden 2000-2011.

Statsrevisorerne kritiserer også, at Miljøministeriets bestemmelser om, hvilke pesticider kommunerne og vandværkerne skal kontrollere for i drikkevandet, ikke har været ajour i mange år.

Miljøministeriet har ikke overholdt kravet om en årlig ajourføring af listen over pestici­der, som vandværkerne skal teste for. Bortset fra en mindre ændring har listen væ­ret uændret i perioden 1997-2011. Drikkevandet kan således have indeholdt pestici­der, som Miljøministeriet, kommunerne og vandværkerne ikke har kendt til. Miljøministeriet forventer dog ikke, at det har indebåret en sundhedsmæssig risiko."

Rigsrevisors notat af 23. marts 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider.

Notatet er baseret på redegørelserne fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og miljøministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende punkter:

Fødevareministeriets og Miljøministeriets indsats for at reducere pesticidforbruget og forebygge nedsivning af pesticider

 • Fødevareministeriets og Miljøministeriets arbejde med at ændre afgiften på pesticider
 • Miljøstyrelsens arbejde med at nedbringe sagsbehandlingstiden i godkendelsesordningen og undgå forsinkelser i revurderingerne
 • resultaterne af Fødevareministeriets og Miljøministeriets arbejdsgruppe, der skal afklare, om projektet med at etablere det faglige grundlag for at udpege særligt pesticidfølsomme områder skal fortsætte.

Miljøministeriets overvågning af pesticider i grundvandet

 • Naturstyrelsens arbejde med at etablere et samlet overblik over boringernes tilstand og udarbejde en strategi for en systematisk tilgang til at vurdere boringernes kvalitet.

Miljøministeriets indsats for at sikre grundlaget for kontrol af pesticider i vandværksboringerne

 • Naturstyrelsens arbejde med at revurdere pesticidlisten
 • Naturstyrelsens arbejde med at undersøge, hvordan der kan følges op på efterlevelsen af kravet om test for pesticider, som det er obligatorisk at analysere for, herunder arbejdet med at forbedre Jupiter-databasen
 • Naturstyrelsens arbejde med at sikre, at vejledningen til kommunerne i identifikation af pesticider, som det er relevant at teste for, præciseres med yderligere anvisninger.

Miljøministeriets generelle forvaltningsmæssige tiltag

 • Miljøministeriets arbejde med at udvikle interne krav til sagsdokumentation samt den systematiske styringsdialog, som ministeriet har indført som led i departementets tilsyn med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. november 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Fødevareministeriets og Miljøministeriets indsats for at reducere pesticidforbrug og forebygge nedsivning af pesticider
 • Miljøministeriets overvågning af pesticider i grundvandet
 • Miljøministeriets indsats for at sikre grundlaget for kontrol af pesticider i vand-værksboringerne
 • Miljøministeriets generelle forvaltningsmæssige tiltag. 

Rigsrevisionen finder en stor del af Fødevareministeriets og Miljøministeriets initiativer tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til følgende områder:

 • resultaterne af Miljøministeriets arbejde med at etablere det faglige grundlag for at udpege særligt pesticidfølsomme områder.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. oktober 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider. 

Der er i notatet fulgt op på resultaterne af Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere det faglige grundlag for at udpege særligt pesticidfølsomme områder. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik