Beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet

24-08-2011

Beretning nr. 10/2010

Beretningen handler om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Det er Kriminalforsorgens opgave at fuldbyrde de straffe, som domstolene idømmer, og samtidig støtte og motivere de dømte til gennem personlig og social udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet, herunder om samarbejdet fungerer mellem Kriminalforsorgens institutioner internt og mellem Kriminalforsorgens institutioner og kommunerne, og om Direktoratet for Kriminalforsorgen undersøger, om iværksatte initiativer har effekt.

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. august 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Det er væsentligt for samfundet og for den enkelte dømte, at den dømte ikke vender tilbage til kriminalitet efter udståelse af sin straf. Inden for 2 år efter løsladelsen begår ca. hver 4. dømte ny kriminalitet, som de bliver dømt for. Det koster samfundet ca. 700.000 kr. om året, når en dømt afsoner i et lukket fængsel.

Direktoratet for Kriminalforsorgen og kommunerne har til opgave at forebygge dømtes tilbagefald til kriminalitet. Kriminalforsorgen har bl.a. gennemført det tværgående Projekt God Løsladelse, som har givet værdifuld viden om den gode løsladelse, der er nyttiggjort i den fremadrettede indsats.

Statsrevisorerne bemærker:

 • at samarbejdet mellem Kriminalforsorgens institutioner ikke fungerer helt tilfredsstillende

  Statsrevisorerne kritiserer i den forbindelse, at den lovbestemte handleplan, som skal udarbejdes for den enkelte dømte, ikke i alle tilfælde er opdateret og i flere tilfælde er mangelfuld. I de tilfælde kan handleplanen ikke bruges til gavn for den dømte og på tværs af institutionerne.

 • at samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne ikke i alle tilfælde fun­gerer tilfredsstillende

  Selv om man ved, at mangel på bolig, netværk, beskæftigelse og penge ved løsladelsen øger sandsynligheden for at begå ny kriminalitet, viser beretningen, at Kriminalforsorgen og kommunerne i en række tilfælde ikke har koordineret løsladelsen af den dømte i tilstrækkelig grad. Statsrevisorerne bemærker, at der ikke er fulgt ordentligt op på et erkendt behov for at styrke samarbejdet både omkring handleplanen, løsladelsen og det videre forløb.

 • at Kriminalforsorgen også bør evaluere, hvilken effekt indsatsen vedrørende behandling, beskæftigelse, uddannelse samt sikkerhed og kontrol har på de dømtes tilbagefald til kriminalitet."

Rigsrevisors notat af 22. december 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som Justitsministeriet planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 3 områder:

 • kvalitetsudviklingsforløbet mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionerne med fokus på handleplaner
 • processen med at indgå samarbejdsaftaler med kommunerne og arbejdet med at styrke samarbejdet
 • udredningsarbejdet på kriminalforsorgens område om at tilvejebringe grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. januar 2012

Beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggel­se af dømtes tilbagefald til kriminalitet

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Det har siden straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden den 1. juni 2001 været obligatorisk for Kriminalforsorgens institutioner at udarbejde handleplaner for størstedelen af klienter og indsatte.

Statsrevisorerne finder det derfor tilfredsstillende, at det af justitsministerens redegørelse til beretningen fremgår, at der nu er taget en lang række initiativer til at forbedre og målrette handleplanarbejdet i Kriminalforsorgens institutioner og i forhold til kommunerne.

Statsrevisorerne går ud fra, at de af ministeren nævnte forbedringer af den it-mæssige platform for handleplanarbejdet betyder, at kommunikationen med kommunerne fremover sker på en sådan måde, at de umiddelbart kan arbejde videre med handleplanerne elektronisk, så fejl og dobbeltarbejde i videst muligt omfang undgås.

Statsrevisorerne vil følge resultaterne af Kriminalforsorgens øgede fokus på løbende evaluering af den forebyggende indsats, herunder:

 • styrkelsen af handleplanarbejdet
 • de nye initiativer til undersøgelse af effekten af de kriminalpræventive indsatser
 • arbejdet på at styrke samarbejdet med kommunerne
 • udredningsarbejdet om bedre forebyggelse og resocialisering."

Rigsrevisionens notat af 2. november 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • kvalitetsudviklingsforløbet mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionerne med fokus på handleplaner
 • processen med at indgå samarbejdsaftaler med kommunerne og arbejdet med at styrke samarbejdet
 • udredningsarbejdet på Kriminalforsorgens område med at tilvejebringe grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • effekten af Kriminalforsorgens initiativer til at forbedre arbejdet med handleplaner­ne, herunder resultatet af Kriminalforsorgens kommende undersøgelse af arbejdet med handleplaner
 • Direktoratet for Kriminalforsorgens arbejde med at etablere en tilstrækkelig it-understøttelse af arbejdet med handleplaner mellem Kriminalforsorgen og kommunerne
 • Kriminalforsorgens undersøgelser af effekten af de forskellige indsatser på tilbagefaldet til kriminalitet, herunder Kriminalforsorgens arbejde med at etablere en database.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. maj 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • kvalitetsudviklingsforløbet mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionerne med fokus på handleplaner
 • processen med at indgå samarbejdsaftaler med kommunerne og arbejdet med at styrke samarbejdet
 • udredningsarbejdet på Kriminalforsorgens område med at tilvejebringe grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik