Beretning om DRG-systemet

24-08-2011

Beretning nr. 11/2010

Beretningen handler om DRG-systemet. DRG-systemet bruges til at udregne takster, som bl.a. anvendes i den økonomiske styring af de offentlige sygehuse. Taksterne er et landsgennemsnit af udgifterne til behandling og pleje af patienter på offentlige sygehuse.

Formålet med undersøgelsen har været at undersøge, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne sikrer, at data til udregning af taksterne har en tilfredsstillende kvalitet. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvordan er DRG-systemet opbygget, og hvad bruger Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne systemet til?
 • Sikrer Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne, at sygehuse og afdelinger registrerer patientens sygdom og behandling med en tilfredsstillende kvalitet?
 • Sikrer Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne en tilfredsstillende kvalitet af de regnskaber, der viser fordelingen af udgifter til afdelingerne, som leverer ydelser og behandlinger til patienterne (fordelingsregnskaberne)?

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. august 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"DRG-systemet har været brugt ved styringen af det danske sygehusvæsen siden 1996. Systemets formål er bl.a. at vurdere sammenhængen mellem sygehusenes aktiviteter og udgifter.

I DRG-systemet opdeles patienter i "Diagnose Relaterede Grupper" på baggrund af oplysninger om sygdomme, behandlinger og sygehusafdelingernes udgifter. Disse data indberetter landets sygehuse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som på bag­grund heraf udregner takster for, hvad forskellige sygehusydelser koster.

DRG-systemet anvendes efterhånden til mange forskellige formål: information og bench­marking vedrørende sygehusenes produktivitet, beregning af bloktilskud til re­gioner og kommunal medfinansiering, regionernes aktivitets- og takststyring af syge­husene, økonomistyring på sygehusene, afregning af patientbehandlinger mellem regionerne samt udregning af referencetakster for afregning med private sygehuse og klinikker.

Beretningen viser, at DRG-systemet løbende er blevet udviklet og forbedret, ligesom der er arbejdet med at forbedre kvaliteten af de data, som systemet modtager fra sygehusene.

Statsrevisorerne bemærker, at der fortsat er behov for at forbedre kvaliteten af de data og registreringer, som systemet anvender:

 • Sundhedsstyrelsen bør sikre fælles retningslinjer for registrering inden for de enkelte lægevidenskabelige specialer og for definitionen af ambulante besøg.
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet og ledelserne i regioner og på sygehuse bør tage initiativer til at reducere det høje fejlniveau i registreringer af sygdomme og behandlinger.
 • Sygehusenes fordelingsregnskaber bør indberettes til tiden og med den rette kva­litet.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at ukorrekte og forsinkede data i DRG-systemet medfører, at beregningen af takster og styring af sygehusenes økonomi mv. hviler på et usikkert grundlag - selv efter en længere årrække med kendskab til et for højt fejlniveau."

Rigsrevisors notat af 20. januar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse og handler om de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 3 områder:

 • ministeriets initiativer til og regionernes behov for understøttelse af den specialespecifik­ke registrering
 • ministeriets og regionernes initiativer, som skal forbedre kvaliteten af registreringen af pa­tienternes sygdomme og behandlinger, og ministeriets initiativer til sikring af en bed­re beskrivelse af patientbehandlingen i ambulatorierne
 • ministeriets og regionernes initiativer og fortsatte arbejde med at få sygehusenes fordelingsregnskaber indberettet til tiden og med den rette kvalitet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. marts 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet (Diagnose Relaterede Grupper). Notatet er baseret på brevveksling og møde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og handler om fremdriften på de områder, der var fokus på i beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses initiativer og regionernes behov for understøt­telse af den specialespecifikke registrering, herunder om Statens Serum Institut får udarbejdet en fælles skabelon til udvikling af specialespecifik registrering. 
 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes initiativer, som skal forbedre kvaliteten af registreringen af patienternes sygdomme og behandlinger, samt ministeriets initiativer til sikring af bedre beskrivelse af patientbehandlingen i ambulatorierne. Rigs­revisionen vil i den forbindelse have særligt fokus på, om Statens Serum Institut gennemfører undervisning af det personale, som har ansvaret for registreringsopgaven på sygehusene. Endvidere vil Rigsrevisionen have fokus på, om der sker en forbedring af den ambulante registrering, dels gennem udvikling i antallet af sammedagspakker, dels gennem kravsspecifikationen til udbuddet af en ny datamodel for Landspatientregisteret. En ny datamodel for Landspatientregisteret skal desuden mindske dobbeltregistreringer og give øget fokus på kvaliteten i registreringerne. 
 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes initiativer og fortsatte arbejde med at få sygehusenes fordelingsregnskaber indberettet til tiden med den rette kvalitet. Rigsrevisionen vil herunder følge, om ministeriet og Danske Regioner i 2014 gennemfø­­rer evalueringen af konsekvenserne af fremrykningen af fordelingsregnskaberne samt resultaterne af Statens Serum Instituts tiltag for at forbedre fordelingen af omkostninger til lægeløn, implantater og medicin i sygehusenes fordelingsregnskaber.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 19. marts 2014

Beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne bemærker, at der tre år efter, at beretningen blev afgivet, fortsat er et stort behov for at forbedre kvaliteten af de data og registreringer, som DRG-systemet anvender. Retvisende og ensartede data er afgørende, bl.a. fordi sygehusene anvender DRG-systemet til planlægning, budgettering og afregning af deres aktiviteter.  

Selv om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Statens Serum Institut og regionerne har iværksat visse initiativer til at kvalitetssikre og ensarte registreringerne, finder Statsrevisorerne det utilfredsstillende, at der ikke har været større fremdrift i arbejdet.  

Statsrevisorerne finder det endvidere utilfredsstillende, at ministeriet og Danske Regioner ikke har gennemført den konsekvensvurdering af fremrykningen af fordelingsregnskaberne, som var forudsat i økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og regionerne. Formålet med fremrykningen var at give Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse et bedre grundlag for at fastsætte retvisende DRG-takster. Statsrevisorerne konstaterer, at DRG-taksterne desværre fortsat er fejlbehæftede på grund af fejl i datagrundlaget."

Statsrevisorerne, den 19. marts 2014

Rigsrevisionens notat af 3. oktober 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet.

Der er i notatet fulgt op på, hvilke initiativer Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har iværksat for at understøtte den specialespecifikke registrering af patienternes sygdomme og behandlinger på sygehusene samt forbedre registreringen generelt. Endvidere er der fulgt op på ministeriets og regionernes initiativer for at forbedre kvaliteten af sygehusenes fordelingsregnskaber.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. oktober 2016

Beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet

Sagen optages i Endelig betænkning 2015 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Formålet med beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet var at undersøge, om Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne sikrer, at data til udregning af DRG-taksterne har en tilfredsstillende kvalitet. DRG-taksterne bruges bl.a. i den økonomiske styring af de offentlige sygehuse.

Statsrevisorerne konstaterer, at arbejdet med at kvalitetssikre data til udregning af DRG-taksterne er en kompleks opgave, der har taget meget lang tid.

5 år efter, at beretningen blev afgivet, konstaterer Statsrevisorerne således, at ministeriet og regionerne har taget en række initiativer, bl.a. det nye sundhedsdataprogram, til at forbedre kvaliteten af de data og registreringer, som ligger til grund for DRG-systemet og Landspatientregisteret.

Statsrevisorerne følger sagen, idet de bemærker, at en række af initiativerne endnu ikke er fuldt ud implementerede, hvorfor der fortsat udestår et arbejde med kvalitetssikring af data til udregning af DRG-taksterne."

Statsrevisorerne, den 12. oktober 2016

Rigsrevisionens notat af 5. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at understøtte den specialespecifikke registrering på sygehusene
 • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer, som skal forbedre kvaliteten af registreringen af patienternes sygdomme og behandlinger, samt ministeriets initiativer for at sikre en bedre beskrivelse af patientbehandlingen i ambulatorierne
 • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer og fortsatte arbejde med at få sygehusenes fordelingsregnskaber indberettet med den rette kvalitet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Sundheds- og Ældreministeriets kvartalsvise datakvalitetsrapporter for at afdække, om datakvaliteten udvikler sig tilfredsstillende
 • hvorvidt udfordringerne med datakvaliteten som følge af overgangen til LPR3 bliver løst.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 27. januar 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Sundhedsministeriets kvartalsvise datakvalitetsrapporter for at afdække, om datakvaliteten udvikler sig tilfredsstillende.
 • Hvorvidt udfordringerne med datakvaliteten som følge af overgangen til LPR3 bliver løst. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik