Beretning om ministres og kommissionsmedlemmers rejser

13-04-2011

Beretning nr. 6/2010

Beretningen handler om ministres og kommissionsmedlemmers rejser i perioden 2005-2010.

Rigsrevisionen har undersøgt 3 forhold. For det første om retningslinjerne for ministres rejser er tilstrækkelige og klare, og om ministerierne følger retningslinjerne. For det andet omfanget og praksis for ministrenes brug af chartrede fly. For det tredje har Rigsrevisionen afdækket, hvilke retningslinjer og hvilken praksis der er for kommissionsmedlemmers rejser. Rigsrevisionen har på baggrund af ministeriernes egne opgørelser opgjort antallet af alle ministres rejser i perioden 2005-2010 og udgifterne hertil.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. april 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2010 om ministres og kommissionsmedlemmers rejser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har med denne beretning ønsket en generel undersøgelse af regler og praksis for ministres rejser - herunder om der chartres fly i tilfælde, hvor almindelige rutefly kunne have været anvendt.

Ministrene foretog i perioden 2005-2010 gennemsnitligt 287 rejser om året, og de samlede udgifter til fly og hotel for ministre udgjorde i alt ca. 12 mio. kr. om året. Statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren har i sagens natur en markant større rejseaktivitet end de øvrige ministre, og de 3 ministre er stort set ene om at anvende chartrede fly. Det sker bl.a. for at opnå en højere grad af sikkerhed, fleksibilitet og effektiv mødeforberedelse. Rutefly bliver dog benyttet ved ca. 80 % af alle ministrenes rejser med fly. Praksis for chartring af fly har stort set været uændret de sidste 15 år.

Statsrevisorerne finder det positivt, at der er åbenhed om, hvilke udgifter der er forbundet med ministres rejser, og at der er klare og tilstrækkelige retningslinjer, som ministerierne generelt følger.

Statsrevisorerne finder dog, at ministerierne i højere grad bør dokumentere, hvorfor de chartrer fly frem for at anvende rutefly. Ministerierne bør endvidere, når kommissioner nedsættes, fastlægge, hvilke retningslinjer medlemmerne skal følge på rejser.

Statsrevisorerne finder det væsentligt, at ministerierne fortsat udviser mådehold med hensyn til ministres og kommissionsmedlemmers rejser."

Senest opdateret den 16. april 2013

Rigsrevisors notat af 8. august 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2010 om ministres og kommissionsmedlemmers rejser.

Samtlige ministerier indgik i undersøgelsen. Notatet er baseret på redegørelser fra ministrene og handler om de initiativer, ministerierne har iværksæt som følge af beretningen.

Rigsrevisionen finder ministrenes redegørelser og ministrenes bemærkninger og initiativer til opfølgning på beretningens konklusioner og anbefalinger tilfredsstillende. Rigsrevisionen afslutter derfor sagen med dette notat.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik