Beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009

17-11-2010

Beretning nr. 16/2009

Beretningen handler om revisionen af statens overførsler af refusion og tilskud til kommuner og regioner for regnskabsåret 2009. I 2009 havde staten udgifter på 304,4 mia. kr. på disse områder.

Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration administrerer statens refusion af kommunernes udgifter til en lang række borgerrettede ydelser, fx folkepension, kontanthjælp mv. Indenrigs- og Sundhedsministeriet administrerer statens overførsler af tilskud til regioner og kommuner. Beretningen giver en samlet vurdering af ministeriernes forvaltning på disse områder.

Rigsrevisionen har herudover vurderet Socialministeriets administration og kommunernes hjemtagelse af refusion fra den centrale refusionsordning. Ordningen blev indført i 2007 i forbindelse med strukturreformen, hvor kommunerne overtog det samlede ansvar for indsatsen på det sociale område fra amterne. Formålet med den centrale refusionsordning var at sikre kommunerne mod meget store udgifter på det sociale område til enkeltpersoner, også kaldet særligt dyre enkeltsager.

Undersøgelsen er sat i gang af egen drift.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. november 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2009 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 udgjorde 304,4 mia. kr., hvilket er knap halvdelen af statens driftsudgifter. Overførslerne omfatter statsrefusion af kommunernes udgifter på 161,1 mia. kr., bloktilskud og særtilskud til kommuner på 67 mia. kr. og tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet mv. på 76,3 mia. kr.

Regnskaberne for statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 er samlet set rigtige, og der er generelt en betryggende regnskabsaflæggelse.

Dette fremgår også af de erklæringer, som Rigsrevisionen afgiver i beretning nr. 18/2009 om revisionen af statsregnskabet for 2009 for de ansvarlige ministerområder: Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Statsrevisorerne finder dog anledning til at gøre opmærksom på en række forhold, som ikke er helt tilfredsstillende:

  • Mange kommuner overholder ikke de fastsatte frister for indsendelse af revisionsberetningerne for de kommunale regnskaber.
  • Beskæftigelsesministeriet overholder ikke de fastsatte frister for behandling af revisionsberetningerne for de kommunale regnskaber.
  • Gennemgangen af den centrale refusionsordning – en ordning, som kompenserer kommunerne for en del af deres udgifter til særligt dyre enkeltsager - viser en række problemer. Kommunerne har hjemtaget refusionen meget sent, Socialministeriet har undervurderet udgifternes størrelse og har haft vanskeligheder med fastlæggelse af budgettet, og kommunerne har forskellige beregningsgrundlag for fastsættelse af de omkostningsbaserede takster for botilbud o.l.
  • To regioners regnskaber blev påtegnet med forbehold og et med en supplerende oplysning."

Rigsrevisors notat af 25. februar 2011

Notatet vedrører beretning nr. 16/2009 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009.

Beretningen handlede om revisionen af statens overførsler af refusion og tilskud til kommuner og regioner for regnskabsåret 2009. I 2009 havde staten udgifter på 304,4 mia. kr. på disse områder.

Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration administrerer statens refusion af kommunernes udgifter til en lang række borgerrettede ydelser, fx folkepension, kontanthjælp mv. Indenrigs- og Sundhedsministeriet administrerer statens overførsler af tilskud til regioner og kommuner. Beretningen gav en samlet vurdering af ministeriernes forvaltning på disse områder.

Rigsrevisionen havde herudover vurderet Socialministeriets administration og kommunernes hjemtagelse af refusion fra den centrale refusionsordning. Ordningen blev indført i 2007 i forbindelse med strukturreformen, hvor kommunerne overtog det samlede ansvar for indsatsen på det sociale område fra amterne.

Ministrene præsenterer i deres redegørelser igangsatte initiativer og de initiativer, de vil igangsætte i 2011 med henblik på at imødekomme de behov for forbedringer, som fremgår af Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger.

Rigsrevisionen vil i den kommende beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 følge:

  • Beskæftigelsesministeriets tiltag for at overholde tidsfristen for behandling af revisionsberetninger og afgivelse af svarskrivelser til kommunerne
  • regionernes regnskabsaflæggelse og opfølgning på resultaterne af den udførte revision.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik