Beretning om styring af aktivitet på sygehusene

18-03-2010

Beretning nr. 7/2009

Beretningen handler om styring af aktivitet på 5 udvalgte sygehusafdelinger. Aktivitet er de undersøgelser, operationer og behandlinger af patienter, der finder sted på afdelingen. Formålet har været at vurdere rammene for styring af aktivitet på afdelingerne.

Baggrunden for undersøgelsen er, at sygehusafdelingerne gennem de seneste år har stået over for stadig større krav til styring af deres aktivitet, samtidig med at der er sket en betydelig decentralisering af ansvar til afdelingerne. Det er de enkelte afdelinger, der er de direkte ansvarlige for at sikre optimal drift under hensyn til en omkostningsbevidst anvendelse af resurser. Det er derfor vigtigt, at afdelingernes rammer for styring er hensigtsmæssige.

Rigsrevisionen har undersøgt, om afdelingerne har et tilfredsstillende grundlag for at planlægge og budgettere aktiviteten på afdelingerne. Endvidere er det undersøgt, om afdelingernes it-systemer understøtter planlægning og afvikling af aktivitet, og om systemerne til ledelsesinformation udgør et tilfredsstillende grundlag for opfølgning på aktiviteten.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. marts 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2009 om styring af aktivitet på sygehusene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen handler om styring af aktivitet i form af undersøgelse, operation og behandling af patienter på 5 udvalgte sygehusafdelinger inden for det mave-/tarm-kirurgiske område.

Beretningen vedrører rammerne - aktivitetsmål og budgetter - for aktivitetsstyringen, men belyser ikke afdelingernes økonomi- og budgetstyring og de økonomiske resultater af afdelingernes drift. Derfor beskæftiger undersøgelsen sig heller ikke med de problemer om budgetunderskud, som er set på nogle sygehuse i starten af 2010. Sygehusene har decentraliseret ansvaret for en effektiv aktivitetsstyring til afdelingerne.

Statsrevisorerne finder, at regioner og sygehuse har mulighed for at forbedre rammerne for sygehusafdelingernes styring af aktiviteterne ved

  • bedre planlægning på tværs af afdelingerne
  • at skabe større sikkerhed omkring budgetgrundlaget
  • bedre it-understøttelse af planlægningen
  • bedre ledelsesinformation
  • bedre videndeling på tværs af afdelinger og sygehuse.

Beretningen viser, at der er fastsat relevante mål for afdelingernes aktivitet - fx antallet af operationer - men at den enkelte afdelings muligheder for at forfølge målene kan være begrænset af flaskehalse, der kan skyldes manglende planlægning og koordinering på tværs af afdelingerne.

De 2 økonomiske principper, som anvendes til at fastlægge de økonomiske rammer for afdelingerne, kan begge give problemer. På afdelinger, hvor budgettet er aktivitetsafhængigt, går der op mod ½ år, før aktiviteternes værdi kendes og kan udmeldes i et budget. På afdelinger, som styres ved et fast rammebudget, kan det tage lang tid at få en budgetkorrektion godkendt af sygehusledelsen.

Afdelingernes it-systemer kan i høj grad understøtte planlægning og afvikling af aktiviteterne og kan give bedre overblik, styrke deling af viden og forbedre kommunikationen internt i afdelingen og på tværs af afdelingerne. Øget brug af it-redskaber vil derfor kunne bidrage til en bedre anvendelse af afdelingernes personaleresurser, operationsstuer mv., men skal afvejes i forhold til omkostninger ved anskaffelse og drift af systemerne.

Afdelingernes ledelsesinformationssystemer indeholder data om løn- og vikarforbrug, men indeholder ikke i alle tilfælde detaljerede og tidstro data om aktiviteten. Derfor har afdelingsledelsen ikke altid et tilstrækkeligt solidt grundlag for styringen af aktiviteterne".

Rigsrevisors notat af 12. november 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2009 om styring af aktivitet på sygehusene, der handlede om aktivitetsstyringen på 5 udvalgte sygehusafdelinger inden for det mave-/tarmkirurgiske område.

Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har iværksat som følge af beretningen.

På baggrund af initiativerne betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik