Beretning om statens forvaltning af tjeneste- og lejeboliger

18-03-2010

Beretning nr. 8/2009

Rigsrevisionen har med udgangspunkt i Statsrevisorernes anmodning gennemført en større og tværgående undersøgelse af, om staten forvalter sine tjeneste- og lejeboliger i overensstemmelse med gældende regler.

I beretningen indgår Forsvaret, Skov- og Naturstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, som tilsammen råder over 90 % af statens tjeneste- og lejeboliger.

Til både tjeneste- og lejeboliger er knyttet pligter, som ansættelsesmyndigheden skal oplyse den ansatte om ved tildelingen af boligen. Huslejen for både tjeneste- og lejeboliger skal afspejle huslejeniveauet for det private boligmarked, men på grund af pligterne forbundet med boligen kompenseres den ansatte med et fradrag i huslejen. Rigsrevisionen har undersøgt, om de 3 myndigheder følger reglerne ved tildelingen af boliger, og om de fastsætter de ansattes husleje korrekt. Beretningen belyser afslutningsvist udviklingen i antallet af tjeneste- og lejeboliger samt boligindtægter og -udgifter de senere år på Forsvarets område.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. marts 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2009 om statens forvaltning af tjeneste- og lejeboliger

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne anmodede om denne undersøgelse, da der var rejst tvivl om, hvorvidt Forsvaret stillede visse boliger til rådighed for de ansatte af hensyn til tjenestens udførelse, eller om der var tale om et personalegode.

Staten stiller ca. 1.500 lejeboliger og 150 tjenesteboliger til rådighed for ansatte som et led i et ansættelsesforhold. Hovedparten af boligerne forvaltes af Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Justitsministeriet.

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at staten generelt forvalter lejeboligerne i overensstemmelse med reglerne.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at staten ikke i samme grad har forvaltet tjenesteboligerne i overensstemmelse med reglerne. Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen har således ikke i alle tilfælde overholdt reglerne vedrørende tildeling af boligerne, fastsættelse af huslejen og oplysning til de ansatte om de pligter, der er forbundet med tjenesteboligen.

Henset til at boligindtægterne sjældent opvejer boligudgifterne, finder Statsrevisorerne det væsentligt, at staten løbende vurderer behovet for tjeneste- og lejeboliger. Forsvaret forventes således ifølge det seneste forsvarsforlig at reducere de 15 tjenesteboliger og 1.183 lejeboliger, man stiller til rådighed".

Rigsrevisors notat af 11. juni 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2009 om statens forvaltning af tjeneste- og lejeboliger.

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljøministeren, forsvarsministeren og justitsministeren og handler om de initiativer, som Miljøministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Der er i notatet fulgt op på 3 områder:

  • statens tildeling af tjeneste- og lejeboliger
  • statens fastsættelse af husleje for tjeneste- og lejeboliger
  • udviklingen i antal tjeneste- og lejeboliger.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik