Beretning om Danmarks bistand til Tanzania

23-06-2010

Beretning nr. 12/2009

Beretningen handler om Danmarks udviklingsbistand til Tanzania. Beretningen redegør for resultaterne af udviklingsbistanden til Tanzania og de udfordringer, som Udenrigsministeriet og de tanzaniske partnere har, når de skal måle resultaterne af bistanden.

Rigsrevisionen har undersøgt, om Udenrigsministeriet har opfyldt de mål, som er opstillet for udviklingsbistanden. Derudover har Rigsrevisionen undersøgt ministeriets retningslinjer og praksis med at gennemføre reviews og evalueringer. Reviews og evalueringer er nogle af Udenrigsministeriets vigtigste værktøjer til at samle viden om bistandens resultater og til at justere bistanden.

Undersøgelsen er et led i forberedelsen af Statsrevisorernes besøg til Tanzania og Uganda i august 2010. Rigsrevisionen undersøger i beretningen samtidig en række forhold vedrørende Udenrigsministeriets evalueringspraksis, som Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen undersøge.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. juni 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2009 om Danmarks bistand til Tanzania

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Denne beretning om Danmarks udviklingsbistand til Tanzania skal ligge til grund for Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Tanzania og Uganda i august 2010. Beretningen indeholder endvidere en undersøgelse af Udenrigsministeriets praksis for evaluering af udviklingsbistandens resultater og effekt, som Statsrevisorerne har anmodet om. Baggrunden for Statsrevisorernes anmodning var kritik i medierne af, at Udenrigsministeriet ikke i tilstrækkelig grad fulgte op på negative evalueringer af indsatsen, og kritik af, at de konsulenter, som udfører evalueringerne, ikke var tilstrækkeligt uafhængige af Udenrigsministeriet.

Danmark har ydet udviklingsbistand til Tanzania siden 1962, og Tanzania er samlet set det land, der har modtaget mest bistand fra Danmark. I 2009 var den samlede bistand til Tanzania på 571 mio. kr. Heraf udgjorde hovedparten støtte til et program eller projekt inden for bestemte sektorer (sundhed, veje og miljø, erhverv, god regeringsførelse mv.).

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Udenrigsministeriet sammen med Tanzania overordnet set har opnået positive resultater i forhold til de opstillede mål for udviklingsbistanden. Statsrevisorerne finder det imidlertid ikke helt tilfredsstillende, at ingen af de 4 undersøgte sektorprogrammer fuldt ud har opfyldt målene, og at flere af målene ikke har kunnet opgøres, fordi de ikke var tilstrækkeligt operationelle. En større målopfyldelse vil kunne opnås, når man i Tanzania har gennemført en række reformer og styrket kapaciteten hos myndighederne.

Statsrevisorerne finder det positivt, at Udenrigsministeriet gennem systematiske reviews og evalueringer af udviklingsbistanden får viden om, hvilke indsatser der giver de bedste resultater - en viden, der kan nyttiggøres i den fremtidige indsats. Statsrevisorerne bemærker dog, at Udenrigsministeriet i højere grad bør systematisere og følge op på anbefalingerne i reviews og evalueringer. Rigsrevisionen konstaterer, at Udenrigsministeriet løbende har vurderet, om de konsulenter, der skal evaluere, er uafhængige."

Rigsrevisors notat af 25. oktober 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2009 om Danmarks bistand til Tanzania.

Notatet er baseret på en redegørelse fra udviklingsministeren og udenrigsministeren og handler om de initiativer, som Udenrigsministeriet vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 4 områder:

  • Udenrigsministeriets arbejde med at styrke operationaliseringen af de opstillede mål i bistandsprogrammerne og forbedre den afsluttende rapportering af resultaterne
  • Udenrigsministeriets udarbejdelse af kvalitetskrav for reviews, ministeriets stikprøve af reviewrapporter og ministeriets arbejde med at dokumentere opfølgningen på anbefalingerne fra reviews
  • Udenrigsministeriets implementering af den nye procedure for opfølgning på evalueringer
  • Udenrigsministeriets revision af retningslinjerne for evaluering, herunder retningslinjerne og praksis for at håndtere spørgsmål om de anvendte konsulenternes habilitet og uafhængighed.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 10. januar 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2009 om Danmarks bistand til Tanzania. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Udenrigsministeriets arbejde med at styrke operationaliseringen af de opstillede mål i bistandsprogrammerne og forbedre den afsluttende rapportering af resultaterne
  • Udenrigsministeriets udarbejdelse af kvalitetskrav for reviews, ministeriets stikprøve af reviewrapporter og ministeriets arbejde med at dokumentere opfølgningen på anbefalingerne fra reviews
  • Udenrigsministeriets implementering af den nye procedure for opfølgning på evalueringer
  • Udenrigsministeriets revision af retningslinjerne for evaluering, herunder retningslinjerne og praksis for at håndtere spørgsmål om de anvendte konsulenters habilitet og uafhængighed. 

Rigsrevisionen finder Udenrigsministeriets initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik