Beretning om udviklingen af de nationale test

20-01-2010

Beretning nr. 5/2009

Beretningen handler om Undervisningsministeriets forberedelse og styring af projektet om de nationale test i folkeskolen, som Undervisningsministeriet igangsatte i februar 2005.

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at iværksætte undersøgelsen med baggrund i, at projektet har været mere problemfyldt og arbejdskrævende end forventet.

Rigsrevisionen har undersøgt Undervisningsministeriets forberedelse og styring af projektet frem til udgangen af 2009. Rigsrevisionen har også set på status for projektets indhold, økonomi og tidsplan i forhold til de lovkrav, der er stillet til projektet. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om Undervisningsministeriets oplysninger til Folketinget om projektet har givet et korrekt billede af projektets status.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. januar 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2009 om udviklingen af de nationale test

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Nationale test skal anvendes i folkeskolen som pædagogisk redskab og som obligatoriske test af elevernes færdigheder inden for en række udvalgte fag.

Statsrevisorerne bad om denne undersøgelse af realismen i projektet og tidsplanen mv., da der var problemer med udvikling af testsystemet til tiden.

Ibrugtagningen af de nationale test er forsinket. De første obligatoriske nationale test skulle have været taget i brug i maj 2007, men tages efter den seneste plan først i brug i februar 2010. Det finder Statsrevisorerne ikke helt tilfredsstillende.

Forsinkelsen skyldes især, at leverandøren gennem hele projektet ikke har kunnet levere til tiden, og at tidsplanen har været for optimistisk.

Beretningen viser, at Undervisningsministeriet i vid udstrækning har styret projektet tilfredsstillende, men at man i en række tilfælde har undervurderet projektets omfang, kompleksitet og risici.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse

 • at den stramme tidsplan for udviklingen af de nationale test har udgjort en risiko for projektets gennemførelse og kvalitet
 • at Undervisningsministeriet hverken i 1. eller 2. udbudsrunde udarbejdede økonomiske analyser, der kunne ligge til grund for budgettering og økonomistyring
 • at ministeriet ikke tog højde for, at markedet af egnede leverandører var begrænset, bl.a. kunne man have valgt flere selvstændige udbudsfaser i stedet for én samlet
 • at ministeriet først i foråret 2007 tilførte projektet de nødvendige interne resurser til projektstyring.

Statsrevisorerne finder det positivt

 • at Undervisningsministeriet har defineret og fastholdt klare mål for, hvad de nationale test skulle kunne, og at man undervejs har hævet kravene til testopgaverne
 • at ministeriet løbende har vurderet og handlet på de risici, der blev identificeret i projektet, hvad angår tid, indhold og økonomi.

Statsrevisorerne konstaterer, at undervisningsministerens oplysninger til Folketinget har givet et korrekt billede af projektets status."

Rigsrevisors notat af 11. juni 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2009 om udviklingen af de nationale test.

Notatet er baseret på en redegørelse fra undervisningsministeren og handler om de initiativer, som Undervisningsministeriet planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Der er i notatet fulgt op på 4 områder:

 • Undervisningsministeriets forberedelse af projektet
 • risikostyring i kontraktfasen
 • status for udviklingen af de nationale test i forhold til de fastsatte krav
 • aktuelle status og fremadrettede initiativer.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til følgende 3 områder:

 • Skolestyrelsens anvendelse af bod og kompensation i forhold til den eksterne leverandør, herunder de udgiftsmæssige konsekvenser
 • Skolestyrelsens vurdering af, om opgavebankens størrelse lever op til kontraktens krav
 • Ministeriets tilrettelæggelse og risikostyring i forbindelse med videreførelsen af testene efter den 31. maj 2011.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 31. januar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2009 om udviklingen af de nationale test. Der er i notatet fulgt op på 3 områder:

 • Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens anvendelse af bod og kompensation i forhold til den eksterne leverandør, herunder de udgiftsmæssige konsekvenser
 • Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens vurdering af, om opgavebankens størrelse lever op til kontraktens krav
 • Børne- og Undervisningsministeriets tilrettelæggelse og risikostyring i forbindelse med videreførelsen af testene efter den 31. maj 2011.

Rigsrevisionen vil fortsat følge sagen for så vidt angår Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens overvejelser om eventuelt yderligere økonomiske sanktioner over for den eksterne leverandør.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 5. september 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2009 om udviklingen af de nationale test.

Der er i notatet fulgt op på resultatet af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens overvejelser om økonomiske sanktioner over for den eksterne leverandør som følge af problemerne konstateret i november 2011.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 10. april 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2009 om udviklingen af de nationale test.

Rigsrevisionen orienterer i notatet om resultatet af en evaluering vedrørende de nationale test og Undervisningsministeriets initiativer i den forbindelse.

Rigsrevisionen finder samlet set Undervisningsministeriets initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik