Beretning om Forsvarets indkøb af større materiel

10-02-2010

Beretning nr. 6/2009

Formålet er at vurdere Forsvarets indkøb af større materiel. Forsvarsmateriel omfatter fx våben, kommunikationsudstyr, kampvogne, fly og skibe. Undersøgelsen handler om større materielanskaffelser, der er anskaffet via aktstykker til Finansudvalget.

Rigsrevisionen har undersøgt, om Forsvaret i 18 udvalgte projekter har anskaffet materiellet til den planlagte tid, pris og kvalitet. Samlet repræsenterer de 18 projekter materiel for ca. 13 mia. kr. De undersøgte projekter omfatter både materiel til hæren, søværnet og flyvevåbnet samt værnsfælles indkøb. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt, om Forsvarsministeriet har et tilstrækkeligt grundlag for at oplyse de bevilgende myndigheder om Forsvarets materielindkøb.

Baggrunden for undersøgelsen er bl.a., at Rigsrevisionen tidligere har undersøgt enkeltanskaffelser, hvor der har været problemer, og at Forsvaret har besluttet at forbedre og standardisere indkøbet af materiel. Indkøb af materiel udgør en stor del af de årlige forsvarsbudgetter og er et økonomisk væsentligt område. Undersøgelsen omfatter hovedsageligt forsvarsforligsperioden 2005-2009. Siden 1. januar 2007 har Forsvarets Materieltjeneste haft ansvaret for at indkøbe og vedligeholde materiel for alle Forsvarets myndigheder.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. februar 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2009 om Forsvarets indkøb af større materiel

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Forsvaret brugte i gennemsnit 7 mia. kr. om året på materielområdet i forsvarsforligsperioden 2005-2009.

Forsvarets indkøb af større materiel har i en årrække været præget af problemer, og der har været flere sager, som Statsrevisorerne har kritiseret: indkøbet af det ubemandede fly Tårnfalken, EH-101 helikopterne og OceanEye-radarerne. Ifølge en ekstern konsulentundersøgelse fra 2008 lå Forsvarets indkøbspraksis et stykke fra bedste praksis.

Med henblik på at styrke indkøbsfunktionen og reducere bemandingen samlede Forsvaret materielindkøbet ét sted i Forsvarets Materieltjeneste pr. 1. januar 2007. Endvidere har Forsvaret besluttet at standardisere og udvikle bl.a. projektstyringsmetoder, risikovurderinger, businesscases mv. Endelig har Forsvarsministeriet siden 2008 styrket tilsynet med Forsvarets materielindkøb og forbedret Forsvarets oplysninger til de bevilgende myndigheder herom.

Statsrevisorerne finder det velbegrundet, at Forsvaret har iværksat tiltag, der skal forbedre og professionalisere Forsvarets indkøb af materiel, og at Forsvarsministeriet har styrket tilsynet med området. Statsrevisorerne finder det også velbegrundet, at Forsvaret i højere grad køber standardprodukter.

Statsrevisorerne finder det dog ikke helt tilfredsstillende, at Forsvarets Materieltjeneste - her 3 år efter omorganiseringen - stadig ikke er helt på plads og klar til at gennemføre indkøb under forsvarsforliget 2010-2014 efter nye principper og retningslinjer.

I beretningen gennemgås 18 materielprojekter med hensyn til, om materiellet er leveret til rette pris, til tiden og med den forudsatte kvalitet. Selv om ingen af projekterne er afsluttede, kan det konstateres

  • at materiellet generelt er anskaffet inden for bevillingerne. Der er dog eksempler på, at bevillingsoverholdelsen kun er muliggjort ved en uhensigtsmæssig praksis, hvor krav til materiellet opgives, eller hvor midler, der var afsat til reservedele, anvendes til andre udgifter
  • at 1/3 af materielprojekterne leveres med en forsinkelse på mellem 1 og 3 år, men at Forsvaret ikke i alle tilfælde har fastsat frister for levering og indsættelse i operativt brug. Forsinkelserne vil kunne minimeres, når Forsvaret i højere grad køber standardprodukter
  • at kun få projekter har problemer med materiellets kvalitet, men at Forsvaret ikke i alle tilfælde har opstillet krav til og fulgt op på materiellets kvalitet.

Statsrevisorerne finder det særdeles relevant, at Forsvarsministeriet vil reducere usikkerheden i oplysningerne til de bevilgende myndigheder om indkøbenes pris, leveringstid og kvalitet. De bevilgende myndigheder bør også - ligesom forsvarsforligskredsen - oplyses rettidigt om væsentlige ændringer i materiellets indhold, kvalitet eller ved anden anvendelse af bevillingerne."

Rigsrevisors notat af 7. maj 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2009 om Forsvarets indkøb af større materiel.

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som Forsvarsministeriet planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Der er i notatet fulgt op på:

  • rammerne for Forsvarets materielindkøb
  • anskaffelsen af materiel til rette tid, pris og kvalitet
  • Forsvarsministeriets grundlag for at oplyse om materielindkøb.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i Forsvarets Materieltjeneste og Forsvarets arbejde med at sikre, at større materiel anskaffes til den rette tid, pris og kvalitet. Rigsrevisionen vil desuden følge Forsvarsministeriets arbejde med at reducere usikkerheden i oplysningerne til de bevilgende myndigheder om indkøbene samt ministeriets arbejde med at sikre, at de bevilgende myndigheder oplyses rettidigt om væsentlige ændringer i materielprojekter. Endelig vil Rigsrevisionen også følge Forsvarets statusrapporter til Forsvarsministeriet til brug for ministeriets tilsyn med materielområdet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 22. november 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2009 om Forsvarets indkøb af større materiel.

Det fremgår af notatet, at Rigsrevisionen varetager den videre opfølgning på de udestående punkter fra beretningen i forbindelse med en ny beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel.

Rigsrevisionen vurderer derfor, at sagen om Forsvarets indkøb af større materiel kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik