Beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008

25-11-2009

Beretning nr. 18/2008

Rigsrevisionen har udarbejdet en erklæring og beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008. Erklæringen og beretningen er afgivet dels for at tydeliggøre Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-området i Danmark, dels for at medvirke til øget samarbejde om revisionen af EU-midler. Beretningen giver en sammenhængende vurdering af regnskabsforvaltningen for EU-midler i Danmark og redegør for den revision, der underbygger erklæringen. EU-midlerne er et væsentligt indtægts- og udgiftsområde med stor bevågenhed fra Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Rigsrevisionen samarbejder og videndeler med rigsrevisionerne i EU-landene og med Den Europæiske Revisionsret for at forbedre kontrollen med og administrationen af EU-midlerne i EU. Denne beretning vil kunne indgå i bestræbelserne på at forbedre kontrollen med og administrationen af EU-midler i Danmark.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. november 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2008 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"EU-midler revideres af Rigsrevisionen på samme måde som andre statslige udgifter og indtægter i det omfang, de indgår i statsregnskabet.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter for 2008 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler, og at regnskaberne giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb.

Rigsrevisionen har erklæret sig om revisionen af EU-midler i Danmark siden 2004. Rigsrevisionen afgiver i år sin erklæring i denne særlige beretning, da statsregnskabet for 2008 for første gang indeholder en oversigt over langt størstedelen af danske EU-indtægter og alle danske EU-udgifter. I statsregnskabet indgår ikke de tilskud, som private modtager direkte fra Europa-Kommissionen. Endvidere har statslige institutioner i 2008 modtaget direkte projekttilskud på ca. 610 mio. kr., som ikke indgår i statsregnskabet, men alligevel revideres af Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af de statslige virksomheders regnskaber.

Statsrevisorerne bemærker, at Europa-Kommissionen inden for de seneste år har rejst en række sager med krav om, at Danmark tilbagebetaler tidligere modtagne EU-midler i størrelsesordenen 1 mia. kr. Det skyldes, at der fortsat er nogle områder, hvor forvaltningen ikke fungerer helt tilfredsstillende:

  • Der er under enkeltbetalingsordningen eksempler på, at der er givet støtte til landbrugsarealer, som ikke har været støtteberettigede, eller som ikke har været korrekt opmålt.
  • Kontrollen af kravet om krydsoverensstemmelse (EU-støtten gives kun, hvis nationale krav til landbruget er opfyldt) har ikke haft en tilfredsstillende kvalitet.

Det nævnte krav på 1 mia. kr. vedrører 3 sager, hvoraf den største på 750 mio. kr. skyldes, at Europa-Kommissionen finder, at en del af de braklagte arealer ikke har levet op til reglerne om pleje af braklagte arealer. De danske myndigheder er ikke enige heri og har indbragt sagen for EF-domstolen – et initiativ, som Rigsrevisionen støtter.

Statsrevisorerne bemærker videre:

  • Forretningsgange og interne kontroller kan på visse områder forbedres for Den Europæiske Socialfond.
  • Der må fortsat konstateres mange, beløbsmæssigt mindre fejl i virksomheders toldangivelser og problemer med ufærdige toldangivelser.

Statsrevisorerne finder det positivt, at erklæringen om revisionen af EU-midler i Danmark afgives i en særlig beretning, da det tydeliggør Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-området i Danmark. Beretningen kan således være et bidrag til det arbejde, som Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og rigsrevisionerne i EU-landene udfører i bestræbelserne på at forbedre administrationen af og kontrollen med EU-midler i EU."

Rigsrevisors notat af 8. marts 2010

Notatet vedrører beretning nr. 18/2008 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008.

Beretningen handlede om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008, dvs. revisionen af de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU (EU-indtægter), og de bidrag, som Dan­mark har betalt til EU (EU-udgifter). Revisionen omfattede EU-indtægter fra dels landbrugsordninger under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, dels Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regio­nal­fond (strukturfondene) under Øko­nomi- og Erhvervs­­ministeriet og endelig projekttilskud givet direk­te fra Europa-Kom­mis­sio­nen til institutioner under 5 ministerier. End­videre omfattede revisio­nen EU-udgifter under Skatteministeriet. Beretningen indeholdt endvidere Rigsrevisionens erklæring om revisionen af EU-midler i Danmark.

Ministrene præsenterer i deres redegørelser de initiativer, de har igangsat i 2009, og de initiativer, de vil igangsætte i 2010 med henblik på at imødekomme de behov for forbedringer, som fremgår af Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger.

Rigsrevisionen vil i de kommende årlige beretninger om revisionen af EU-midler i Danmark følge de omtalte sager vedrørende:

  • regnskabsforvaltningen for landbrugsordningerne
  • regnskabsforvaltningen for strukturfondene
  • regnskabsforvaltningen for EU-udgifterne.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. marts 2010

Beretning nr. 18/2008 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter beretningen om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008, da ministrene har taget en række tilfredsstillende initiativer, som vil blive fulgt op af rigsrevisor i de kommende års beretninger om revisionen af EU-midler i Danmark.

Rigsrevisors opfølgning vedrører initiativer på fødevareministerens, økonomi- og erhvervsministerens, skatteministerens og finansministerens område."

Beretningshistorik