Beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter

25-03-2009

Beretning nr. 8/2008

Undersøgelsen omfatter en gennemgang af 49 statslige bygge- og anlægsprojekter med en op­rin­de­lig bevilling på over 10 mio. kr., og som regnskabsmæssigt er afsluttet i perioden 2003-2007. Undersøgelsen har kortlagt væsentlige årsager til, at det endelige regnskab for vis­se af projekterne har oversteget ankerbudgettet, som er det budget, der er baseret på den oprin­de­li­ge bevilling til et konkret bygge- og anlægsprojekt.

Rigsrevisionen har endvidere undersøgt enkelte af de projekter, der har overholdt ankerbudgettet, for nærmere at fastslå, om særlige forhold har haft betydning for bud­getoverholdelsen. Med udgangspunkt i de hyppigst forekommende årsager til budgetover­skri­del­ser (risikofaktorer) har Rigsrevisionen i beretningen opstillet en række anbe­fa­lin­ger til for­bed­ring af planlægning og gennemførelse af statslige bygge- og anlægsprojekter, der vil kun­ne fremme mu­ligheden for at overholde projekternes ankerbudgetter.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. marts 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2008 om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statslige byggeprojekter er reguleret ved statsbyggeloven, som fastlægger, at byggerier skal ske på den for staten mest økonomiske måde. Det statslige anlægsarbejde er ikke reguleret ved en særlig lovgivning.

I beretningen er undersøgt 49 større bygge- og anlægsprojekter til en samlet sum af godt 9 mia. kr. Ca. 80 % af de undersøgte projekter er gennemført uden væsentlige budgetoverskridelser.

Der var væsentlige budgetoverskridelser på de resterende projekter, særligt på anlægsområdet, hvor 47 % af projekterne overskred budgettet med mere end 10 %. Af de undersøgte statslige byggeprojekter overskred kun 6 % det oprindelige budget med mere end 10 %.

Beretningen identificerer en række risici for, at budgetterne ikke overholdes i statslige bygge- og anlægsprojekter: Manglende behovsafklaring, uforudseelige myndighedskrav, sene ændringer i projektets udformning, uforudseelige konjunkturer og jordbundsforhold samt fejl og forglemmelser fra entreprenørs eller rådgivers side. For anlægsprojekter gælder der særlige risikoforhold, som knytter sig til stor politisk bevågenhed, indsigelser fra interessegrupper, en lang tidsmæssig og geografisk udstrækning, nye myndighedskrav og stor teknisk kompleksitet. Endelig vedtages store anlægsprojekter typisk i forbindelse med trafikaftaler - dvs. på et tidspunkt, hvor projekternes udformning ikke er endeligt fastlagt.

Statsrevisorerne bemærker, at budgetoverholdelse ikke bør være et resultat af systematisk overbudgettering. Der bør heller ikke være så ensidigt fokus på budgetoverholdelse, at projektet på afgørende punkter forringes.

Statsrevisorerne opfordrer til, at statslige bygge- og anlægsprojekter planlægges og gennemføres under iagttagelse af Rigsrevisionens anbefalinger. Risikoen for budgetoverskridelser kan mindskes ved:

  • i højere grad at synliggøre de risici, der er ved projektet, bl.a. ved at udarbejde og bruge projektspecifikke risikotillæg på baggrund af konkrete analyser
  • systematisk at indsamle og anvende nøgletal om enhedspriser på anlægsområdet, fx på vej- og baneområdet
  • at minimere tiden mellem beslutningen om og igangsættelsen af et projekt
  • at udarbejde kataloger over mulige besparelser i den indledende projektfase med henblik på at kunne finansiere evt. uforudsete forhold
  • systematisk at indsamle nøgletal og erfaringer om entreprenører og rådgivere mv. med henblik på at forebygge fejl og forglemmelser fra bygherre, entreprenør og rådgiver."

Rigsrevisors notat af 16. juli 2009

Beretningshistorik