Beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly

25-03-2009

Beretning nr. 9/2008

Beretningen handler om, hvordan Forsvarsministeriet og Forsvaret har forberedt et beslutningsgrundlag for eventuelt at anskaffe kampfly til Forsvaret. Folketinget forventes til foråret at beslutte, om Danmark skal købe nye kampfly som en afløser for Forsvarets F-16, eller om Forsvaret skal bruge F-16 kampflyene længere end hidtil planlagt.

Beretningen præsenterer resultaterne af Rigsrevisionens undersøgelse, som er iværksat efter anmodning fra Statsrevisorerne. Beretningen afgives, før Forsvarsministeriet og Forsvaret har afsluttet arbejdet med beslutningsgrundlaget.

Rigsrevisionen har i undersøgelsen set på forsvarets vurderinger af behovet for nye fly, på Forsvarets beregninger af, hvor meget nye kampfly vil koste i flyenes samlede levetid, og hvordan Forsvaret til sin tid vil begrunde at pege på et bestemt fly som det mest egnede.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. marts 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2008 om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Forsvarsministeriet og Forsvaret har i mere end 10 år forberedt beslutningsgrundlaget for Danmarks evt. køb af nye kampfly, der kan erstatte Danmarks nuværende kampfly, F-16. Forsvarets F-16 kampfly blev indkøbt i 1970'erne og skal efter Forsvarets nuværende planlægning være afløst ved udgangen af 2020. Regeringen forventes på baggrund af Forsvarskommissionens betænkning at fremlægge et beslutningsgrundlag i foråret 2009, så Folketinget i sammenhæng med forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig kan beslutte, om Forsvaret skal købe nye kampfly, og hvilken leverandør Forsvaret i givet fald primært skal indlede kontraktforhandlinger med.

Statsrevisorerne har anmodet rigsrevisor om at gennemføre denne undersøgelse, fordi der i givet fald kan blive tale om Forsvarets til dato største enkeltinvestering - og fordi der de seneste år er en række eksempler på, at Forsvarets større indkøb af nyt materiel ikke har været tilfredsstillende forberedt og gennemført. Formålet med undersøgelsen er at bidrage til Folketingets beslutningsgrundlag via en revisionsmæssig gennemgang af det grundlag, hvorpå der senere skal tages stilling til et evt. køb af nye kampfly.

Ved at gennemføre undersøgelsen kommer Statsrevisorerne og Rigsrevisionen til at overskride grænserne for revisionens normale rolle, da man i nogen grad bliver en del af processen. Det udfordrer revisionens uafhængighed, men hensigten er at bidrage til, at Folketinget kan træffe beslutninger på et styrket grundlag. Det er imidlertid nødvendigt at gøre opmærksom på, at Rigsrevisionen kun har haft indblik i dele af beslutningsgrundlaget - jf. bilag 1 - og at der er udeladt oplysninger af hensyn til Forsvarets forhandlingsposition ved en evt. anskaffelse af kampfly.

Det er Statsrevisorernes vurdering, at Forsvaret arbejder målrettet og risikoorienteret med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag, der er væsentligt bedre end ved tidligere større materielanskaffelser i Forsvaret. I den sene fase af forløbet har Forsvaret således sikret rammer for arbejdet med beslutningsgrundlaget, der er på højde med opgavens kompleksitet.

Statsrevisorerne skal gøre opmærksom på følgende forhold, som kan nyttiggøres i det videre arbejde med beslutningsgrundlaget og i de politiske forhandlinger:

Hvordan opgør Forsvaret det fremtidige behov for eventuelle nye kampfly?

 • Forberedelsen af beslutningsgrundlaget har fundet sted uden en politisk afklaring af behovet for kampfly, hvorfor Forsvaret har taget udgangspunkt i det opgaveniveau, som F-16 varetager i dag.
 • Beslutningsgrundlaget vil blive tilpasset, når der er truffet politisk beslutning om de fremtidige opgaver for kampfly.
 • Beslutningsgrundlaget vil indeholde en vurdering af de 3 kampfly, der kandiderer til at erstatte F-16, men kun en enkelt vurdering af, hvordan F-16 flyene kan levetidsforlænges i en kortere periode.

Hvordan evaluerer Forsvaret kampflykandidaterne?

 • Forsvaret sammenligner et kandidatfelt, som løbende er blevet tilpasset, og som p.t. omfatter 3 kandidater.
 • Kampflykandidaterne sammenlignes på traditionelle militærfaglige og tekniske egenskaber og på projektrisiko og anskaffelses- og driftsomkostninger, ligesom der sammenlignes med erfaringerne fra de nuværende F-16 fly.
 • Flyproducenternes oplysninger om flyenes økonomi og operative forhold er ikke bindende, og sikkerheden i oplysningerne varierer mellem de 3 kandidater.
 • Forsvaret har først i 2007 foretaget den nødvendige adskillelse mellem Joint Strike Fighter-projektet og kampflyevalueringen.
 • Forsvaret har ikke på forhånd fastlagt, hvilke egenskaber ved flyene man vil lægge afgørende vægt på, hvilket kan medføre manglende gennemsigtighed i evalueringen af kandidaterne.

Hvordan beregner Forsvaret, hvad nye kampfly koster?

 • Forsvaret vil beregne, hvad det vil koste at anskaffe og bruge nye kampfly over en 30-årig periode.
 • Forsvaret arbejder målrettet med analysen af de 3 kandidatflys levetidsomkostninger – ca. 1/3 til anskaffelse og 2/3 til drift – og søger at afdække risiko- og usikkerhedsmomenter.
 • Det er en væsentlig styrke ved processen, at det økonomiske beslutningsgrundlag behandles i en tværministeriel arbejdsgruppe, og at der anvendes ekstern kvalitetssikring af det samlede beslutningsgrundlag.
 • Anskaffelse af Gripen eller Super Hornet eller levetidsforlængelse af F-16 sker inden for de gældende danske regler om industrisamarbejde, mens Joint Strike Fighter-programmet er undtaget fra det almindelige regelsæt.
 • Erhvervs- og Byggestyrelsen har peget på usikkerheder ved industrisamarbejdet, som bør afklares."

Rigsrevisors notat af 29. maj 2009

Notatet er rigsrevisors orientering til Statsrevisorerne om beretning nr. 9/2008 om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Notatet tager udgangspunkt i redegørelserne til Statsrevisorerne fra forsvarsministeren, økonomi- og erhvervsministeren og finansministeren. I redegørelserne omtaler ministrene Rigsrevisionens anbefalinger om det fortsatte arbejde med at udarbejde et beslutningsgrundlag.

Rigsrevisor vil fortsat følge ministeriernes arbejde med beslutningsgrundlaget. Det gælder især opgørelsen af behovet for kampfly, evalueringen af kandidaterne til at afløse Forsvarets F-16 og det økonomiske grundlag for en eventuel anskaffelse.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. juni 2009

Beretning nr. 9/2008 om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne kan med tilfredshed konstatere, at beretningens konklusioner og anbefalinger vil indgå i det videre arbejde med kvalificering af beslutningsgrundlaget for Danmarks evt. køb af nye kampfly. Statsrevisorerne betragter den evt. anskaffelse af kampfly som en væsentlig økonomisk investering og et risikofyldt og komplekst projekt, som de fortsat vil følge meget nøje."

Rigsrevisors notat af 3. november 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2008 om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly.

Forsvarsministeren meddelte i marts 2010, at regeringen udsatte købet af nye kampfly 2-4 år. Nye kampfly skal erstatte forsvarets F-16 kampfly.

Udsættelsen betyder, at et typevalg af det nye kampfly tidligst vil blive truffet ca. 3 år efter, at Rigsrevisionen afgav beretningen til Statsrevisorerne, ligesom det vil ske på et fornyet grundlag. I det lys afslutter Rigsrevisionen beretningssagen.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. november 2010

Beretning nr. 9/2008 om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne beretningssag, idet den følges op af en ny undersøgelse, når det nye beslutningsgrundlag for Danmarks evt. køb af nye kampfly foreligger."

Beretningshistorik