Notat om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU's regnskaber for 2007

12-05-2009

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse den 23. april 2009 om at godkende afslutningen af EU's regnskaber for 2007. Herved meddelte Europa-Parlamentet decharge til Europa-Kommissionen og EU's øvrige institutioner mv. Notatet redegør for Europa-Parlamentets vigtigste bemærkninger til Kommissionens forvaltning samt regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed. Herudover indeholder notatet en omtale af Europa-Parlamentets bemærkninger til kontrol og revision i EU. Endelig indeholder notatet en gennemgang af Europa-Parlamentets bemærkninger til medlemsstaternes rolle i kontrollen med EU-midler.

Hele notatet (PDF)