Beretning om TV 2 Danmark A/S' økonomi

20-05-2009

Beretning nr. 13/2008

TV 2 fik i løbet af 2007 økonomiske problemer, der førte til, at selskabet i 2008 havde behov for midlertidig statslig låntagning. Beretningen handler om ledelsens (bestyrelsen og direktionen) håndtering af TV 2's økonomi og årsagerne til udviklingen i TV 2's økonomi.

Beretningen præsenterer resultaterne af Rigsrevisionens undersøgelse, som er iværksat efter anmodning fra Statsrevisorerne.

I undersøgelsen har Rigsrevisionen vurderet udviklingen i TV 2's økonomi, siden TV 2 blev etableret som aktieselskab i 2003, med særlig vægt på perioden medio 2006-2007. Rigsrevisionen har i den forbindelse undersøgt ledelsens håndtering af TV 2's samlede økonomi og udvalgte forretningsaktiviteter og aftaler. Desuden indeholder beretningen en vurdering af, om Kulturministeriet - som ejer - har udøvet et tilstrækkeligt tilsyn med TV 2's økonomi.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. maj 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2008 om TV 2 Danmark A/S' økonomi

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"TV 2 Danmark A/S' økonomi har generelt været tilfredsstillende fra 2003-2006. TV 2 kom imidlertid ud af 2007 med et stort underskud på 213,5 mio. kr.

Finansudvalget og Statsrevisorerne iværksatte denne undersøgelse af årsagerne til TV 2's dårlige økonomi, da Kulturministeriet i juni 2008 bad Folketingets Finansudvalg om tilslutning til at give TV 2 adgang til midlertidig statslig låntagning til dækning af underskuddet mv.

Undersøgelsen viser, at TV 2's økonomiske problemer skyldtes dårlig ledelse og utilfredsstillende økonomistyring hos den daværende direktion og bestyrelse samt utilstrækkelig revision.

Statsrevisorerne finder det særdeles kritisabelt, at den daværende bestyrelse forholdt sig for ukritisk og passivt til

  • at den daværende direktion i 2006 og 2007 iværksatte en række nye forretningsinitiativer, fx TV 2 Radio, på baggrund af urealistiske budgetter og ringe beslutningsgrundlag
  • at TV 2's konstituerede administrerende direktør i strid med tegningsreglerne indgik en tillægsaftale om TV 2's lejemål, som var og fortsat er økonomisk belastende og ufordelagtig for TV 2. Hertil kommer, at den konstituerede direktør indgik flere usædvanlige aftaler om distribution af tv-kanaler, som påvirkede TV 2's økonomi negativt, og undlod at informere bestyrelsen tilstrækkeligt om den økonomiske status.

Statsrevisorerne finder det naturligt, at Kulturministeriet i 2006 og 2007 ikke bare havde forholdt sig til TV 2's strategi og investeringer, men også til spørgsmålet om, hvorvidt investeringerne kunne rummes inden for TV 2's økonomi.

TV 2's nuværende direktion og bestyrelse har siden december 2007 arbejdet på at forbedre TV 2's økonomi.

Statsrevisorerne kritiserer, at kulturministeren var for passiv i rollen som ejer af TV 2, da kulturministeren primo 2008 blev bekendt med den kritisable forretningsførelse i TV 2.

Statsrevisorerne finder det særdeles relevant, at ministeren nu har igangsat en række initiativer, der skal sikre, at statens midler forvaltes forsvarligt, og at staten ikke lider tab."

Rigsrevisors notat af 9. oktober 2009

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2008 om TV 2 Danmark A/S' økonomi.

Notatet handler om de initiativer, som Kulturministeriet og TV 2 har foranlediget på grund af selskabets økonomiske situation og som følge af beretningen.

TV 2 kom ud af 2007 med et underskud på 213,5 mio. kr. og fik som følge heraf behov for midlertidig statslig låntagning i 2008. I forbindelse med tildeling af redningsstøtten blev der udarbejdet en omstruktureringsplan for, hvordan selskabet kan bringes økonomisk på fode igen. Denne plan blev fremsendt til Europa-Kommissionen til godkendelse.

Foranlediget af kritikniveauet i beretningen vil kulturministeren iværksætte en undersøgelse af, om der foreligger et juridisk grundlag for at gennemføre et erstatningskrav mod TV 2's tidligere bestyrelse og direktion for tab, som selskabet måtte have lidt som følge af selskabets økonomiske og forretningsmæssige dispositioner.

Rigsrevisionen foretager en opfølgning på følgende punkter i et fortsat notat:

  • resultatet af granskningsundersøgelsen
  • resultatet af Europa-Kommissionens behandling af omstruktureringsplanen for TV 2.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 29. september 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2008 om TV 2 Danmark A/S' økonomi. Der er i notatet fulgt op på følgende område:

  • resultatet af granskningsundersøgelsen af TV 2 og det videre forløb.

Med notatet betragtes sagen om granskningsundersøgelsen og det videre forløb som afsluttet.

Det fremgik af rigsrevisors notat til Statsrevisorerne af 9. oktober 2009 i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, at Rigsrevisionen også vil følge Europa-Kommissionens behandling af omstruktureringsplanen for TV 2. Der foreligger ikke nyt om Europa-Kommissionens behandling af omstruktureringsplanen, og Rigsrevisionen vil derfor fortsat følge sagen.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 13. oktober 2010

Beretning nr. 13/2008 om TV 2 Danmark A/S' økonomi

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at kulturministeren med granskningsundersøgelsen og revisorundersøgelsen har iværksat to relevante initiativer til opfølgning på beretningen.

Statsrevisorerne må konstatere, at selv om beretningen, granskningsundersøgelsen og revisorundersøgelsen dokumenterer, at en række forhold og dispositioner i den tidligere ledelse i TV 2 var fejlbehæftede og økonomisk tvivlsomme, er der ikke juridisk grundlag for at rejse en erstatningssag. I de to forhold, hvor det vurderes, at den tidligere ledelse har handlet ansvarspådragende, har det således ikke været muligt at opgøre et tab for TV 2."

Rigsrevisors notat af 8. april 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2008 om TV 2 Danmark A/S' økonomi.

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

  • resultatet af Europa-Kommissionens behandling af omstruktureringsplanen for TV 2.

 Det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik