Beretning om vedligeholdelse af statens broer og veje mv.

28-01-2009

Beretning nr. 4/2008

Beretningen handler om Vejdirektoratets vedligeholdelse af statens broer og veje mv. Rigsrevisionens undersøgelse er iværksat på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne i oktober 2007.

Regeringen indgik i oktober 2002 en aftale med Dansk Folkeparti om at indlede en indhentning af vedligeholdelsesefterslæbet. Aftalen lagde for perioden 2004-2007 de økonomiske rammer for vedligeholdelse af vejnettet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om der er en tilfredsstillende vedligeholdelse af statens broer og veje. Derfor har Rigsrevisionen for det første undersøgt, om vedligeholdelsesefterslæbet har udviklet sig om forudsat i flerårsaftalen. For det andet omfatter undersøgelsen, om Vejdirektoratets dokumentation for normaltilstand gør det muligt at opgøre vedligeholdelsesefterslæbet uden væsentlige usikkerheder. Endelig omfatter undersøgelsen, om Vejdirektoratet og Transportministeriets departement har foretaget en tilfredsstillende opfølgning på udviklingen i vedligeholdelsesindsatsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 28. januar 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2008 om vedligeholdelse af statens broer og veje mv.

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at statens broer og veje ikke har været tilfreds­stil­lende vedligeholdt.

Vedligeholdelsesefterslæbet er således steget fra ca. 0,8 mia. kr. i 2004 til mindst 1,7 mia. kr. i 2007, men Vejdirektoratet har dog oplyst, at der ikke er sikkerhedsmæs­sige problemer med at anvende broer og veje.

Vejdirektoratet fik ved en flerårsaftale 2004-2007 ekstra bevilling til at indhente vedligeholdelsesefterslæbet. Statsrevisorerne konstaterer, at den 4-årige ekstra bevilling på i alt 236 mio. kr. og de forudsatte effektiviseringer ikke var tilstrækkelige til at indhente efterslæbet.

Statsrevisorerne kritiserer,

  • at Transportministeriet og Vejdirektoratet indgik en resultatkontrakt med krav om, at efterslæbet skulle stige i 2004-2007, på trods af at det var forudsat at falde i fler­­årsaftalen
  • at det hverken af resultatkontrakten, flerårsaftalen eller finansloven for 2003 er fremgået, at årlige effektiviseringer på 2 % i Vejdirektoratet var nødvendige for at indhente efterslæbet i 2010
  • at Vejdirektoratets metoder til økonomisk at opgøre vedligeholdelsesefterslæbet er forbundet med stor usikkerhed
  • at Vejdirektoratet ikke er i stand til at dokumentere, at man anvender den økono­misk mest fordelagtige vedligeholdelsesstrategi
  • at hverken Transportministeriet eller Vejdirektoratet har fulgt tilstrækkeligt op på den utilstrækkelige vedligeholdelse og manglende effektivisering, fx har udviklingen i efterslæbet ikke indgået i Vejdirektoratets økonomi- og ledelsessystem.


Statsrevisorerne henstiller, at transportministeren snarest muligt tilvejebringer en tro­værdig og veldokumenteret opgørelse af vedligeholdelsesefterslæbet. Dette bør ske med henblik på fremover at tilvejebringe et sikkert grundlag for Folketingets beslutninger om bevillinger til statens broer og veje."

Rigsrevisors notat af 12. maj 2009

Notatet er rigsrevisors orientering til Statsrevisorerne om beretning nr. 4/2008 om vedligeholdelse af statens broer og veje mv. Notatet behandler transportministerens redegørelse til Statsrevisorerne, hvor ministeren redegør for initiativer for styring af vedligeholdelse af broer og veje mv.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 9. november 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2008 om vedligeholdelse af statens broer og veje mv.

Der er i notatet fulgt op på 4 områder:

  • Transportministeriets arbejde med at analysere Vejdirektoratets vedligeholdelsesområde
  • Vejdirektoratets resultatkontrakt
  • udmøntning af et realistisk effektiviseringspotentiale
  • forslag til løbende afrapportering af Vejdirektoratets indsats, resultater og reparationsbehov.

Med notatet betragter Rigsrevisionen sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik