Beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen

28-01-2009

Beretning nr. 5/2008

Beretningen handler om Fiskeridirektoratets tilrettelæggelse og gennemførelse af fiskerikontrollen i Østersøen samt Miljøministeriets miljøovervågning i Østersøen.

Rigsrevisionen har undersøgt, om den danske fiskerikontrol generelt er tilrettelagt tilfredsstillende. Dernæst er det nærmere undersøgt, om den danske fiskerikontrol i Østersøen er gennemført tilfredsstillende. Videre er det undersøgt, om den danske miljøovervågning i Østersøen har været tilfredsstillende. Endelig har Rigsrevisionens undersøgelser indgået i en parallelrevision med rigsrevisionerne i landene omkring Østersøen, hvor det er undersøgt, om landene har tilrettelagt en tilfredsstillende fiskerikontrol og miljøovervågning i Østersøen.

Rigsrevisionen har iværksat undersøgelsen af egen drift i februar 2008 og har været koordinator for parallelrevisionen.

Læs mere om parallelrevision foretaget af rigsrevisionerne omkring Østersøen (engelsk udgave) (PDF)

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 28. januar 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2008 om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Østersøen er et af verdens største brakvandsområder og er med et begrænset vand­skifte sårbar over for forurening, som bl.a. kan formindske mængden af bundlevende dyr og fisk.

For at beskytte havmiljøet har landene omkring Østersøen derfor gennem Helsinki-konventionen forpligtet sig til at etablere miljøovervågning, og EU har ved en fælles fiskeripolitik bl.a. fastsat fiskekvoter og genopretningsplaner for truede fiskearter i Østersøen.

Statsrevisorerne konstaterer,

 • at miljøovervågningen i Østersøen gennemføres på en måde, så Danmark lever op overvågningsforpligtelserne i Helsinki-konventionen
 • at fiskerikontrollen i Danmark er tilrettelagt i henhold til gældende regler, men at gennemførelsen kunne være bedre.

Beretningen afdækker nogle svagheder i den danske fiskerikontrol og miljøovervågning.

Statsrevisorerne har fundet anledning til at pege på,

 • at der er mangler og forsinkelse i Miljøministeriets indberetninger af data til miljøovervågningsprogrammet
 • at fiskerikontrolskibene anvender en mindre del af tiden på fiskerikontrol, skønt det er skibenes kerneopgave
 • at en betydelig del af de kontrollerede fiskefartøjer ikke lever op til EU's regler eller de supplerende danske regler
 • at Fiskeridirektoratet bør udvikle data- og kontrolsystemerne og strategien for kontrol, så den i højere grad er risikobaseret.

Beretningen udspringer af en parallelrevision med deltagelse af rigsrevisionerne fra landene omkring Østersøen. Rigsrevisionen i Danmark har været koordinator for parallelrevisionen, som har vist store forskelle mellem landene og nogle af de samme svagheder, som nævnt ovenfor.

Statsrevisorerne bemærker, at der generelt er et stærkt behov for at etablere et bedre samarbejde og en mere effektiv fiskerikontrol og miljøovervågning i landene omkring Østersøen."

Rigsrevisors notat af 12. maj 2009

Notatet er rigsrevisors orientering til Statsrevisorerne om beretning nr. 5/2008 om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. Notatet tager udgangspunkt i redegørelserne til Statsrevisorerne fra fødevareministeren og miljøministeren. I redegørelserne omtales fremtidige initiativer på baggrund af beretningen.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen af kontrollen og kontrolsystemerne i Fiskeridirektoratet, herunder udvikling af data- og kontrolsystemerne til understøttelse af en risikobaseret kontrolstrategi. Rigsrevisionen vil følge Miljøministeriets indfasning af en ny overfladevandsdatabase og kontraktstyringen i forhold til Danmarks Miljøundersøgelser.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 1. november 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2008 om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen.

Der er i notatet fulgt op på 5 områder:

 • Fiskeridirektoratets udvikling af data- og kontrolsystemer, der kan medvirke til at understøtte kontrolopgaven og den risikobaserede kontrolstrategi
 • Fiskeridirektoratets anvendelse af fiskerikontrolskibene til henholdsvis fiskerikontrol og søredning
 • udviklingen i omfanget af Fiskeridirektoratets kontrol i Østersøen
 • Miljøministeriets indfasning af en ny overfladevandsdatabase
 • Miljøministeriets kontraktstyring i forhold til de opgaver, som Danmarks Miljøundersøgelser under Aarhus Universitet løser for Miljøministeriet.

Med notatet betragter Rigsrevisionen sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik