Beretning om sammenhængende patientforløb

18-02-2009

Beretning nr. 7/2008

Beretningen handler om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og re­gio­nernes arbejde med at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af 3 sektorer: almen praksis, sygehus og kommune.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har etableret rammer for samarbejde, kom­mu­ni­ka­tion og finansiering af sundhedsydelser, som understøtter sam­men­hæn­gen­de patientforløb mellem almen praksis, sygehus og kommune.

Rigsrevisionen har iværksat undersøgelsen af egen drift i april 2008.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. februar 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2008 om sammenhængende patientforløb

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Mange patienter i det danske sundhedsvæsen oplever et forløb, der går på tværs af almen praksis, sygehus og kommune. Således starter et patientforløb ofte hos egen læge, efterfølges af indlæggelse på sygehus, hvorefter patienten udskrives til kommunale tilbud og opfølgning hos egen læge.

Sundhedslovens intention er, at der skal være sammenhæng i patientforløb. Sammenhængende patientforløb giver patienten den ydelse, som patienten har behov for, uanset hvor patienten behandles, og sikrer derudover en bedre resurseudnyttelse i sundhedsvæsenet.

Statsrevisorerne konstaterer, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke fuldt ud har grundlag for at vurdere, om der er sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer - og dermed i hvilken udstrækning lovens intentioner er imødekommet. Statsrevisorerne konstaterer også, at der bl.a. med sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner, forløbsprogrammer for kronisk syge, det Fælles Medicinkort mv. er iværksat initiativer, der fremmer arbejdet med sammenhængende patientforløb.

Selv om denne undersøgelse allerede er gennemført 1½ år efter strukturreformens og sundhedslovens ikrafttræden, finder Statsrevisorerne det utilfredsstillende, at der fortsat eksisterer en række barrierer for et sammenhængende patientforløb, idet

  • kommunikationen på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner endnu ikke er it-understøttet og standardiseret
  • finansieringsmodellerne for sygehuse og kommuner ikke i tilstrækkelig grad giver økonomiske incitamenter til at fremme sammenhængende patientforløb
  • almen praksis ikke i tilstrækkelig grad forpligtes eller opmuntres til at understøtte sammenhængende patientforløb gennem overenskomsten med almen praksis, regionernes supplerende aftaler e.l.

Sammenhæng i patientforløb er så væsentligt, at Statsrevisorerne forventer, at Rigsrevisionen inden for et par år følger op på udviklingen."

Rigsrevisors notat af 3. marts 2010

Notatet handler om Rigsrevisionens vurdering af ministeren for sundhed og forebyggelses og regionernes redegørelser vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2008 om sammenhængende patientforløb.

Ministeren for sundhed og forebyggelse oplyste i sin redegørelse om en række initiativer, som skal understøtte regionernes og kommunernes arbejde med sammenhængende patientforløb. Ministeriet har videre medvirket til at opbygge et fælles sundhedsdatanet og tilvejebragt standarder for de almindelige meddelelsestyper mellem parterne. Ministeriet har endvidere nedsat et udvalg, der skal vurdere mulighederne for at ændre den nuværende model for kommunal medfinansiering, og har som led i økonomiaftalen med regionerne for 2009 udarbejdet en rapport om effektiv styring på sygehusområdet, der indeholder en række anbefalinger for udvikling af DRG-systemet.

Rigsrevisionen vil følge sagen på 3 områder. For det første ministeriets arbejde med at forbedre grundlaget for at vurdere sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer. For det andet initiativerne omkring it-understøttelse, herunder udbredelsen af kommunikationsstandarderne. For det tredje udviklingen i forhold til at forpligte almen praksis i arbejdet med at sikre effektive og sammenhængende patientforløb og i forhold til udvikling af DRG-systemet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. marts 2010

Beretning 7/2008 om sammenhængende patientforløb

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder anledning til at præcisere, at det kritisable i denne sag er, at kommunikationen på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner endnu ikke i tilstrækkelig grad foregår elektronisk og efter fælles standarder. Statsrevisorerne vil derfor følge Indenrigs- og Sundhedsministeriets fortsatte arbejde med at tilvejebringe et fælles sundhedsdatanet, fælles standarder for elektronisk kommunikation mv., som kan benyttes på tværs af sektorerne - til gavn for en styrket sammenhæng i patientforløb.

Statsrevisorerne vil også følge ministerens øvrige initiativer, som er igangsat med henblik på at sikre sundhedslovens intentioner om sammenhæng i patientforløb, herunder udvalgsarbejdet om bedre økonomiske incitamenter til at fremme sammenhængende patientforløb."

Rigsrevisors notat af 13. august 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2008 om sammenhængende patientforløb. Der er i notatet fulgt op på, om:

  • Sundhedsministeriet har gennemført en evaluering af sundhedsaftalerne
  • Sundhedsministeriet har forbedret grundlaget for at vurdere sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer
  • Sundhedsministeriet har gennemført de skitserede initiativer for at sikre bedre it-kommunikation
  • Sundhedsministeriet har sikret, at almen praksis kan forpligtes i arbejdet med at sikre effektive og sammenhængende patientforløb
  • Sundhedsministeriet har udviklet DRG-systemet, så det i højere grad understøtter sammenhæng.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 29. august 2012

Beretning nr. 7/2008 om sammenhængende patientforløb

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at der er på mange områder er fokus på det sammenhængende patientforløb, og at Sundhedsministeriet indsats har bidraget til fremskridt på området - også selv om ikke alle initiativer er gennemført endnu."

Beretningshistorik