Beretning om politireformen

19-08-2009

Beretning nr. 16/2008

Beretningen handler om, hvordan Justitsministeriet, Rigspolitiet og politikredsene har forberedt og (indtil videre) implementeret samt fulgt op på politireformen.

Med politireformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007, blev der etableret 12 nye politikredse. Formålet med reformen var at skabe de bedst mulige rammer for et mere moderne og effektivt politi.

I foråret 2008 var der i medierne omtale af, at antallet af uopklarede sager var vokset siden 2006, at politiet rejste færre sigtelser, angiveligt på grund af politireformen, og at antallet af anmeldelser til politiet var stigende. Dette gav anledning til, at Statsrevisorerne den 17. september 2008 bad Rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse af politireformen.

Rigsrevisionen har i undersøgelsen vurderet forberedelsen og opfølgningen af politireformen, udviklingen i politiets resultater i forhold til 2006, politiets mål- og resultatstyring, politiets økonomistyring, samt om Folketinget blev korrekt informeret vedrørende implementeringen af politireformen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. august 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2008 om politireformen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Politireformen trådte i kraft 1. januar 2007. Reformen indebærer omfattende ændringer i den måde, hvorpå dansk politi er styret og organiseret. Reformen kunne derfor for­ventes - i en overgangsperiode - at have negative konsekvenser for politiets virksom­hed.

Beretningen viser, at forberedelsen og store dele af opfølgningen på reformen har væ­ret tilfredsstillende. Beretningen viser også, at udviklingen i politiets produktion, produktivitet, sagsbehandlingstider og tilfredshed blandt borgerne har været negativ i 2007 og 2008 i forhold til 2006, men at der er tegn på en positiv udvikling fra 2009. Samtidig er politiet blevet hurtigere til at nå frem til hasteopgaverne.

Endelig viser beretningen, at reformen er blevet væsentligt dyrere end forventet.

Statsrevisorerne konstaterer, at politireformen først skal være fuldt ud gennemført i 2011, og at formålet med reformen derfor endnu ikke er opnået. Der er således endnu ikke skabt de bedst mulige rammer for, at politiet kan løse sine opgaver med ensartet, høj kvalitet overalt i landet, og politiet har ikke i tilstrækkelig grad tilrettelagt arbejdet på en fleksibel, serviceorienteret og effektiv måde.

Statsrevisorerne kritiserer

 • at Rigspolitiet ikke kan godtgøre, at der i 2008 er frigjort 200 politiansatte fra administrative funktioner til operativt politiarbejde, hvilket var planen
 • at Rigspolitiet ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på og bistået politikredsene med at løse de problemer, som opstod som følge af reformen, fx manglende kompetencer hos medarbejdere og ledere, nedgang i politiets produktion og produktivitet samt problemer med organisering i kredsene
 • at politiets mål- og resultatstyring ikke er tilstrækkeligt forankret, fx er der i flere politikredse ikke opstillet dækkende mål for kredsens virksomhed, ligesom der ikke systematisk følges op på og afrapporteres til den øverste ledelse om målopfyldelsen.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt

 • at politiets økonomistyring er utilfredsstillende - bl.a. har Rigspolitiet ikke fore­ta­get budgetopfølgning, og politikredsene har ikke haft de nødvendige kompetencer til at varetage de nye økonomistyringsopgaver. Det har bevirket, at Rigspolitiet me­get sent konstaterede, at politiet havde et akkumuleret underskud på 341 mio. kr. i 2008. Justitsministeriet kendte således først til det akkumulerede underskud i februar 2009.

Statsrevisorerne vurderer, at Justitsministeriet bør føre et styrket tilsyn med politiet i resten af reformperioden, herunder tilsyn med økonomistyringen, regnskabs­af­læg­gel­­sen og Rigspolitiets støtte til politikredsenes opgavevaretagelse.

Statsrevisorerne har noteret sig, at justitsministerens oplysninger til Folketinget om reformens fremdrift har været korrekte. Statsrevisorerne finder det relevant, at justits­ministerens rapportering om reformen fremover vil tilgå Folketinget hvert halve år frem for en gang om året, og at rapporteringen både vil omfatte, om projekterne i reformen er gennemført til tiden, og om de fungerer."

Rigsrevisors notat af 19. februar 2010

Notatet vedrører beretning nr. 16/ 2008 om politireformen. Beretningen handler om, hvordan Justitsministeriet, Rigspolitiet og politikredsene har forberedt og implementeret samt fulgt op på politireformen.

Ministeren præsenterer i sin redegørelse en række tiltag til at understøtte og forbedre den resterende reformperiode samt flere fremadrettede initiativer til at styrke og forbedre styringen i politiet. Der er gennemført en række tiltag, men da flere af initiativerne er fremadrettede, vil Rigsrevisionen følge udviklingen på området i forhold til følgende punkter:

 • forberedelse og opfølgning af politireformen
 • politiets mål- og resultatstyring
 • politiets økonomistyring
 • Justitsministeriets tilsyn.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. marts 2010

Beretning nr. 16/2008 om politireformen

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som forsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det positivt, at Rigspolitiet vil følge Boston Consulting Group's anbefalinger og i højere grad vil fokusere på og styre efter resultater i stedet for at have fokus på årsværksforbrug (styrketal).

Statsrevisorerne er enige med justitsministeren i, at den brede vifte af ambitiøse planer og tiltag for at opnå et bedre og mere effektivt politi kræver, at Justitsministeriet fører et styrket tilsyn med udviklingen af politiets mål- og resultatstyring - herunder ledelse, økonomistyring, regnskabsaflæggelse og opgavevaretagelse.

Statsrevisorerne vil følge resultatet af initiativerne."

Rigsrevisors notat af 3. august 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2008 om politireformen.

Der er i notatet fulgt op på 4 områder:

 • forberedelse af og opfølgning på politireformen
 • politiets mål- og resultatstyring
 • politiets økonomistyring
 • Justitsministeriets tilsyn.

Rigsrevisionen vil i et kommende notat fortsat følge Rigspolitiets arbejde med mål- og resultatstyring samt økonomistyring og vil herudover følge Justitsministeriets tilsyn med politiet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. august 2011

Beretning nr. 16/2008 om politireformen

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at der er grund til bekymring, når det er rigsrevisors opfattelse, at politiet fortsat er på et indledende stadie i forhold til økonomistyring og mål- og resultatstyring.

Statsrevisorerne konstaterer, at politiet har en udfordrende opgave, som kræver stram styring, før den fulde gevinst af politireformen kan høstes."

Statsrevisorerne den 24. august 2011

Rigsrevisionens notat af 3. november 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2008 om politireformen.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

Politiets mål- og resultatstyring

 • Rigspolitiets styrkelse af politiets mål- og resultatstyring, herunder en kobling mellem den finansielle styring og mål- og resultatstyringen
 • Rigspolitiets videreudvikling af styringsrelevant ledelsesinformation
 • afvikling af Rigspolitiets igangsatte projekt vedrørende udvikling af et koncept for forenkling af kontoplanen og styrkelse af datakvaliteten. 

Politiets økonomistyring

 • politiets budgetlægning efter ensartede principper og budgetopfølgning i overensstemmelse med det nye fastlagte koncept
 • Rigspolitiets implementering af den nye resurseallokeringsmodel og vurdering af fordelingen mellem løn- og driftsbevillingen, som afventer implementeringen af resurseallokeringsmodellen
 • Rigspolitiets implementering af den nye økonomistyringsmodel. 

Justitsministeriets tilsyn

 • Justitsministeriets tilsyn med politiet, herunder ministeriets implementering af kontrolmål og arbejde med at formalisere og dokumentere tilsynet.

Rigsrevisionen finder samlet set Rigspolitiets og Justitsministeriets initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Rigsrevisionen vil dog i forbindelse med den løbende revision fortsat følge Rigspolitiets arbejde med at koble den finansielle styring med mål- og resultatstyringen og arbejdet med den nye økonomistyringsmodel.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. november 2014

Beretning nr. 16/2008 om politireformen

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at Rigspolitiet og Justitsministeriet har gjort en indsats for at forbedre mål- og resultatstyringen og økonomistyringen i politiet. Statsrevisorerne finder det hensigtsmæssigt, at Rigspolitiet har etableret nye procedurer for budgetlægning og budgetopfølgning og ledelsesinformation, så det kan undgås, at budgetunderskud først opdages sent.

Statsrevisorerne afslutter sagen, men vil i den løbende revision følge politiets fortsatte arbejde for at skabe sammenhæng mellem økonomistyringen og mål- og resultatstyringen."

Statsrevisorerne, den 12. november 2014

Beretningshistorik