Beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte

22-04-2009

Beretning nr. 10/2008

Beretningen handler om Fødevareministeriets forvaltning af EU's landbrugsstøtte under den såkaldte enkeltbetalingsordning, der blev indført efter EU's landbrugsreform i 2005. Støtten knyttes nu hovedsageligt til størrelsen af støttemodtagernes landbrugsareal, ligesom ansøgerne skal overholde lidt mere end 100 forordningsbestemte krav (krydsoverensstemmelseskrav) om bl.a. miljø og dyrevelfærd for at modtage fuld støtte. Ansøgernes oplysninger om arealstørrelse er underlagt kontrol, ligesom der foretages en delvis risikobaseret kontrol af, om ansøgerne har overholdt krydsoverensstemmelseskravene. Krydsoverensstemmelseskontrollen varetages af en række myndigheder, hvoraf landets 98 kommuner udgør langt hovedparten. FødevareErhverv fører tilsyn med den udførte kontrol og forestår udbetaling af støtten.

Formålet med undersøgelsen har været at fastslå, om FødevareErhvervs behandling af ansøgninger om støtte er kvalificeret og hurtig, om Fødevareministeriet har tilrettelagt kontrollen med krydsoverensstemmelseskravene tilfredsstillende, samt om FødevareErhverv har sikret, at krydsoverensstemmelseskontrollen gennemføres tilfredsstillende.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. april 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2008 om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"EU's landbrugsstøtte under enkeltbetalingsordningen blev indført i 2005 efter EU's land­brugsreform. Reformen betød 2 væsentlige ændringer i forvaltningen af EU's land­brugsstøtte: hovedparten af støtten knyttes til størrelsen af landbrugsarealet på den enkelte bedrift, og ansøgeren skal overholde en række krav til landbrugsproduk­tionen. Disse i alt 108 krydsoverensstemmelseskrav samt 5 nationale krav vedrører miljø, dyrevelfærd, sundhed for mennesker, dyr og planter samt god landbrugsmæs­sig stand mv.

EU yder i disse år i alt ca. 7 mia. kr. i støtte under enkeltbetalingsordningen til knap 60.000 modtagere i Danmark. Ordningen er således væsentlig, og en mangelfuld forvaltning kan udløse krav fra Europa-Kommissionen om tilbagebetaling af hele eller dele af den udbetalte støtte.

FødevareErhverv har ansvaret for at udbetale støtten, hvilket sker, når arealoplysnin­gerne er godkendt, og ansøgeren opfylder de øvrige støttebetingelser. FødevareErhverv rejste i ca. 1/3 af ansøgningerne tvivl om rigtigheden af ansøgers arealop­lysninger, da FødevareErhverv ikke i alle tilfælde har opdaterede oplysninger om arealernes størrelse. Selv om dette kan forsinke processen, udbetaler Fødevare­Erhverv støtten hurtigere, end forordningen kræver.

Statsrevisorerne finder, at Fødevareministeriet ikke har forvaltet krydsoverensstem­melseskontrollen helt tilfredsstillende:

 • Fødevareministeriet har valgt at decentralisere krydsoverensstemmelseskontrollen til flere myndigheder, som i forvejen udøver kontrol på de pågældende områ­der. Kontrolmodellen er dog unødigt resursekrævende og indebærer risiko for at øge kontrolbyrden hos støttemodtager. Kontrolmyndighederne udfører således flere kontroller, end EU kræver, ligesom myndighederne i visse tilfælde udfører de samme opgaver.
 • Fødevareministeriet kan ikke dokumentere valget af de nationale krav vedrørende god landbrugs- og miljømæssig stand.
 • Vurderingerne af, om krydsoverensstemmelseskravene er opfyldt, bygger i for høj grad på skøn.

Statsrevisorerne kritiserer, at krydsoverensstemmelseskontrollen indtil 2007 blev gen­nemført på baggrund af mangelfulde og for sent udarbejdede risikoanalyser, at risikoanalyserne fortsat er mangelfulde, og at der stadig er mangler ved dokumentation, indberetning og kvalitetssikring af den udførte kontrol.

Statsrevisorerne finder, at Fødevareministeriet bør genoverveje den valgte kontrolmodel."

Rigsrevisors notat af 30. september 2009

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2008 om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte.

Notatet handler om Fødevareministeriets behandling af ansøgninger under enkeltbetalingsordningen. I Danmark modtager ca. 60.000 landbrugsstøtte under enkeltbetalingsordningen. Derudover behandles, hvordan Fødevareministeriet har tilrettelagt rammerne for krydsoverensstemmelseskontrollen, og hvordan kontrollen er blevet gennemført.

Rigsrevisor vil fortsat følge op på de områder, hvor ministeriet endnu ikke har taget initiativ, eller hvor det er for tidligt at vurdere resultatet af de iværksatte initiativer. Det drejer sig om områder vedrørende behandling af ansøgninger, rammerne for krydsoverensstemmelseskontrollen og kontrollens gennemførelse.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 15. februar 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2008 om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte.

Der er i notatet fulgt op på 8 områder:

 • FødevareErhvervs initiativer for at opdatere oplysninger om de støtteberettigede arealers størrelse
 • FødevareErhvervs initiativer for at gøre Plantedirektoratets opmålingsmetode tilgængelig for ansøger
 • Fødevareministeriets overvejelser om at udarbejde en central risikoanalyse på kommunernes område af kontrollen
 • FødevareErhvervs indgåelse af aftaler med kommunerne om udførelse af kontrollen
 • Fødevareministeriets tiltag for at nedbringe resurseforbruget i forbindelse med gennemførelse af kontrollen
 • Fødevareministeriets koordinering med de andre ministerier om at gøre krydsoverensstemmelseskravene mere målbare
 • kvaliteten af kontrolmyndighedernes risikoanalyser
 • FødevareErhvervs initiativer for at sikre sig oplysninger om kontrollens resultat inden for de påkrævede 2 måneder.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik