Beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

22-04-2009

Beretning nr. 11/2008

Folketinget vedtog i 2004 at liberalisere bilsyn. Formålet med beretningen er at undersøge bilsyn efter liberaliseringen med særlig vægt på, om Færdselsstyrelsen tilrettelægger og udfører sit tilsyn med bilsyn tilfredsstillende, så styrelsen medvirker til at sikre en høj kvalitet af bilsyn. Rigsrevisionen tog initiativ til undersøgelsen i januar 2008.

Formålet med beretningen er undersøgt ved at vurdere, om det liberaliserede bilsynsmarked har indfriet forventningerne, i hvilket omfang alle biler synes rettidigt, om Færdselsstyrelsen har tilrettelagt tilsyn med bilsyn tilfredsstillende, og om Transportministeriets departement har sikret, at Færdselsstyrelsens tilsyn med bilsyn er effektivt.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. april 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2008 om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Folketinget besluttede i 2004 at liberalisere bilsyn, dvs. at private virksomheder med Færdselsstyrelsens godkendelse overtog opgaven med at syne og omsyne biler. De politiske forventninger til liberaliseringen var, at bilejernes muligheder for at få synet bil ville blive mere fleksible, at prisen for et bilsyn ville falde eller være uændret, og endelig at bilsyn fortsat blev udført med høj kvalitet.

Statsrevisorerne konstaterer, at Transportministeriet ikke aktivt har fulgt op på liberaliseringen af bilsyn, og at de politiske forventninger kun delvist er indfriet:

 • Forventningerne til øget fleksibilitet er indfriet pga. det øgede antal synssteder og mere fleksible åbningstider.
 • Forventningerne til pris er kun delvist indfriet. Bilejerne kan få synet og omsynet deres biler billigere end før liberaliseringen. I praksis betaler mere end 50 % af bilejerne dog mere for et syn end før liberaliseringen, og bilejerne har ikke et tilstrækkeligt overblik over priserne på syn.
 • Forventningerne til fortsat høj kvalitet i bilsyn kan ikke dokumenteres af Transport­ministeriet. Færdselsstyrelsen har først fra 2007 registreret resultaterne af kontrol­len af kvaliteten af de private virksomheders bilsyn, dvs. når Færdselsstyrelsen kontrolsyner en netop færdigsynet bil under et tilsynsbesøg. Færdselsstyrelsens kontrolsyn indikerer, at kvaliteten af bilsyn er forringet. Andelen af bilsyn, som ikke var i orden, steg således fra 41 % i 2007 til 47 % i 2008, og heraf vedrørte 1/4 i 2007 og 1/3 i 2008 væsentlige fejl. Færdselsstyrelsen har dog ikke fast­sat et niveau for, hvornår kvaliteten af bilsyn er høj.

Det har stor betydning for færdselssikkerheden i Danmark, at bilsyn gennemføres rettidigt, og at de er ensartede, objektive og af høj kvalitet.

Statsrevisorerne kritiserer, at Transportministeriet ikke har sammenlignelige oplysnin­ger om, i hvilket omfang biler udebliver fra syn. Statsrevisorerne kritiserer endvidere skarpt, at Færdselsstyrelsen ikke har tilrettelagt sit tilsyn med bilsyn tilfredsstillende. Endelig påtaler Statsrevisorerne, at Transportministeriets departement ikke har sikret rammer for en effektiv tilrettelæggelse af Færdselsstyrelsens tilsyn med et liberalise­ret bilsynsmarked."

Rigsrevisors notat af 30. september 2009

Notatet omhandler Statsrevisorernes beretning nr. 11/2008 om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 og transportministerens redegørelse af 28. august 2009.

Rigsrevisionen lukker ikke beretningssagen i notatet, men indstiller, at Rigsrevisionen foretager en opfølgning af følgende punkter i et fortsat notat:

 • om Transportministeriet medvirker til at skabe større gennemsigtighed i priserne for bilsyn
 • ministeriets arbejde med udviklingen af opgørelsesmetoder
 • ministeriets overvejelser om at tilvejebringe sammenlignelige oplysninger om biler, der udebliver fra bilsyn
 • resultatet af Færdselsstyrelsens og Rigspolitiets vurdering af hensigtsmæssigheden ved at iværksætte en forsøgsordning, der tilvejebringer oplysninger om, hvorvidt nysynede biler, som er indblandet i større færdselsuheld, har tekniske fejl
 • departementets og Færdselsstyrelsens initiativer til at effektivisere styrelsens tilsyn med bilsyn.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. oktober 2009

Beretning nr. 11/2008 om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne vil nøje følge Transportministeriets arbejde med at effektivisere og kvalitetssikre Færdselsstyrelsens tilsyn med bilsyn. Statsrevisorerne vil også følge ministeriets overvejelser om, hvordan der kan tilvejebringes sammenlignelige oplysninger om, i hvilket omfang biler udebliver fra bilsyn og dermed ikke synes rettidigt."

Rigsrevisors notat af 29. februar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2008 om bilsyn efter liberaliseringen i 2005.

Der er i notatet fulgt op på 5 områder:

 • om Transportministeriet medvirker til at skabe større gennemsigtighed i priserne for bilsyn
 • ministeriets arbejde med udviklingen af opgørelsesmetoder
 • ministeriets overvejelser om at tilvejebringe sammenlignelige oplysninger om biler, der udebliver fra bilsyn
 • resultatet af Trafikstyrelsens og Rigspolitiets vurdering af hensigtsmæssigheden ved at iværksætte en forsøgsordning, der tilvejebringer oplysninger om, hvorvidt nysynede biler, som er indblandet i større færdselsuheld, har tekniske fejl
 • departementets og Trafikstyrelsens initiativer til at effektivisere styrelsens tilsyn med bilsyn.

Rigsrevisionen vil fortsat følge sagen for så vidt angår Trafikstyrelsens opstillede mål for kvaliteten af bilsyn, idet styrelsen i sin opgørel­ses­me­to­de først i løbet af 2012 vil være i stand til at frasortere de "kontrolsyn efter syn", der er foretaget på baggrund af målrettede eller skærpede tilsyn. Rigsrevisionen vil også følge sagen for så vidt angår de sammenlignelige oplysninger om udviklingen i biler, der udebliver fra syn, som Trafikstyrelsen først kan hente fra SKAT medio 2012.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 19. november 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2008 om bilsyn efter liberaliseringen i 2005.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

 • Transportministeriets arbejde med at udvikle opgørelsesmetoder for kvaliteten af bilsyn
 • Transportministeriets arbejde med at tilvejebringe sammenlignelige oplysninger om biler, der udebliver fra syn.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik