Notat om rigsrevisors svar til Statsrevisorernes spørgsmål, jf. KPMG og Grant Thorntons revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestad af 19. juni 2008

30-10-2008

I notatet svarer rigsrevisor på 8 spørgsmål, som Statsrevisorerne stillede på deres møde den 20. august 2008. Spørgsmålene udspringer af den revisorundersøgelse af byggeriet af DR Byen, som er gennemført af KPMG og Grant Thornton for Kulturministeriet.

Rigsrevisionen har ikke gennemført en større undersøgelse af byggeriet af DR Byen, men har inddraget byggeriet i de årlige revisioner af DR. Kulturministeriets revisorundersøgelse har afdækket en række forhold, som forventeligt vil forekomme, når der gennemføres en større undersøgelse, og rigsrevisor har taget revisorundersøgelsens resultater til efterretning.

I sit svar redegør rigsrevisor bl.a. for arbejdsdelingen mellem Rigsrevisionen og det revisionsfirma, der varetog opgaven med intern revision af DR. Rigsrevisionens årlige revisionsprotokollater til DR's bestyrelse gennemgås, og rigsrevisor giver sine bemærkninger til konklusionerne i Kulturministeriets revisorundersøgelse. På en række punkter har Rigsrevisionen ikke varetaget sin opgave med revisionen af byggeriet af DR Byen fuldt tilfredsstillende. Rapporteringen og konklusionerne i revisionsprotokollaterne burde have været mere præcise, men kan dog ikke have medvirket til, at DR's bestyrelse undervurderede risikoen for en overskridelse af den økonomiske og tidsmæssige ramme for byggeriet.

Det faldt inden for DR's bestyrelses kompetence at beslutte, at byggeriet skulle gennemføres inden for en ramme på 3 mia. kr. og efter en model, som indebar begrænsninger i mulighederne for at etablere et klart og sikkert budgetgrundlag, inden byggeriet gik i gang.

Rigsrevisionen har ikke et medansvar for styringen af DR's byggeprojekt.

Statsrevisorerne har efter deres møde den 10. oktober 2008 offentliggjort en udtalelse (PDF) om sagen.

Hele notatet (PDF)