Beretning om elberedskabet i Danmark og i Norden

10-10-2008

Beretning nr. 1/2008

Beretningen handler om elberedskabet i Danmark og i Norden. El udgør en uundværlig energikilde i det moderne samfund, og samfundet er i stadig højere grad sårbart over for elsvigt. Det er derfor vigtigt, at der er et tilfredsstillende elberedskab både lokalt i form af nødstrømsanlæg og nationalt i tilrettelæggelsen af den kollektive elforsyning.

Danmark er koblet sammen med de nordiske lande gennem overførselskabler til henholdsvis Norge og Sverige, og under særlig uheldige omstændigheder kan et elsvigt blive overført til Danmark gennem overførselskablerne. Det er derfor også vigtigt, at der er et samarbejde om det nordiske elberedskab.

Undersøgelsen af elberedskabet i Danmark omfatter for det første en undersøgelse af det lokale elberedskab i statslige og regionale institutioner. Rigsrevisionen undersøger, i hvilken udstrækning institutionerne har etableret nødstrømsanlæg. For det andet omfatter undersøgelsen det nationale elberedskab. Rigsrevisionen undersøger, om rammer og forudsætninger for elberedskabet er i orden.

Undersøgelsen af det nordiske elberedskab omfatter en undersøgelse af det nordiske samarbejde. Undersøgelsen er gennemført som en parallelrevision mellem den norske, den finske og den danske rigsrevision. Parallelrevisionen undersøger samarbejdet med særligt henblik på en situation, hvor der skal ske genopretning efter et omfattende elsvigt (reparationsberedskab).

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. oktober 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2008 om elberedskabet i Danmark og i Norden

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at der generelt er et velfungerende elberedskab i Danmark og i Norden. Elberedskabet skal sikre, at elforsyningen hurtigt kan genoprettes i tilfælde af elsvigt. Et velfungerende elberedskab er afgørende for det danske samfund, hvor elektricitet er en uundværlig energikilde.

Beretningen viser, at

  • de statslige og regionale institutioner har etableret et tilfredsstillende lokalt elberedskab i form af nødstrømsanlæg mv. Beredskabet sikrer, at vigtige samfundsfunktioner såsom sygehuse, trafik osv. kan opretholdes. Vedligeholdelsen af nødstrømsanlæg er dog ikke helt tilfredsstillende.
  • Energistyrelsens regelgrundlag og Energinet.dk's tilsyn har sikret en klar fordeling af de forskellige beredskabsopgaver mellem energimyndigheder og bevillingspligtige virksomheder (dvs. virksomheder, som har fået bevilling til at producere, transmittere el mv.).
  • det nordiske elsamarbejde kan styrkes med hensyn til det fællesnordiske elberedskab. Elsystemerne i Norge, Finland, Sverige og Danmark er sammenkoblet, så el produceret i et land kan overføres til elforbrugerne i et andet nordisk land. Sammenkoblingen af elsystemerne har øget forsyningssikkerheden, men betyder også, at håndteringen af elsvigt i et land vil være afhængig af velfungerende nationale og fællesnordiske beredskabsplaner. Det er således et problem, at der ikke findes fællesnordiske beredskabsplaner om, hvordan reparationer ved omfattende elsvigt skal håndteres.

Statsrevisorerne tilslutter sig opfordringen fra rigsrevisionerne i Norge, Finland og Danmark til de nordiske energiministre om at styrke det nordiske samarbejde om elberedskabet."

Rigsrevisors notat af 19. januar 2009

Notatet omhandler Rigsrevisionens vurdering af klima- og energiministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 1/2008 om elberedskabet i Danmark og i Norden.

Klima- og Energiministeriet har taget initiativ til at udarbejde en vejledning om valg og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg, til at forbedre Energistyrelsens tilsyn, til at undersøge muligheden for at opgøre udgiften til elberedskab og til at styrke det nordiske samarbejde om elberedskabet.

Rigsrevisionen vil følge Klima- og Energiministeriets arbejde med at udarbejde en vejledning om valg og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg samt udviklingen i det nordiske samarbejde om elberedskabet i Norden.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 3. september 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2008 om elberedskabet i Danmark og i Norden.

Der er i notatet fulgt op på Energistyrelsens arbejde med at udarbejde en vejledning om valg og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg samt udviklingen i det nordiske samarbejde om elberedskabet.

Udarbejdelse af vejledning om valg og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg
Energistyrelsen har udsendt en vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm.

Det nordiske samarbejde om elberedskab
Det nordiske samarbejde om elberedskabet er styrket gennem NordBER-arbejdet samt Nordisk Råd og Nordiske Ministerråd.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik