Beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006)

12-03-2008

Beretning nr. 10/2007

Beretningen vedrører administrationen af tilskuddet til det danske fiskeri. Fødevareministeriet har i perioden 2000-2006 ydet ca. 1,6 mia. kr. i tilskud til fiskeriet, hvoraf ca. 1,1 mia. kr. er refunderet via EU's strukturfond "Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet" (FIUF).

Det har været beretningens overordnede formål at vurdere, om det danske program har været administreret tilfredsstillende og med fokus på de 3 strategiske mål, som er fastsat i det danske FIUF-program. Rigsrevisionen har i beretningen undersøgt, om Fødevareministeriet har etableret et egnet styringsgrundlag for programmet. Derudover har Rigsrevisionen undersøgt, om administrationen har været tilfredsstillende, og om Fødevareministeriet har fulgt systematisk op på programmets gennemførelse.

Som inspiration til mulig forbedring har Rigsrevisionen inddraget erfaringer fra henholdsvis Sverige og Storbritannien, der begge har tilsvarende programmer til udvikling af fiskerisektoren.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. marts 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2007 om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006)

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"I perioden 2000-2006 blev der ydet tilskud på ca. 1,6 mia. kr. til udvikling af fiskerisektoren i Danmark. Heraf har EU refunderet ca. 1,1 mia. kr. til den danske stat.

Under det danske program, som er godkendt af EU-Kommissionen, er en række ordninger, hvor man kan søge tilskud til fx ophugning og modernisering af fartøjer, fiskerihavnes faciliteter, forarbejdning og afsætning af fisk mv. Programmets strategiske mål er øget bæredygtighed, kvalitet og produktivitet i fiskerisektoren.

Beretningen viser, at Fødevareministeriets administration af FIUF-programmet på de fleste områder har været tilfredsstillende.

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende, at Fødevareministeriets målstyring ikke har været tilstrækkelig klar og sammenhængende. Formålene med de enkelte tilskudsordninger bør være mere præcise, konsistente og operationelle, og det bør være klart, hvordan de enkelte tilskudsordninger bidrager til FIUF-program­mets overordnede strategiske mål.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at der er fundet væsentlige fejl i ministeriets tilskudsforvaltning. Fejlene indebærer, at gældende regler og retningslinjer ikke er blevet overholdt.

Statsrevisorerne finder det positivt, at Fødevareministeriet har fulgt op på anbefalingerne i de 3 EU-bestemte evalueringer af FIUF-programmet.

Statsrevisorerne skal i den forbindelse bemærke, at det hører med til god tilskudsforvaltning, at tilskudsyder sikrer grundlaget for evaluering af effekten af tilskudsordningerne, bl.a. ved systematisk indsamling af data om effekten. På den måde havde det været enklere at opgøre, hvordan programmet har bidraget til øget bæredygtighed, kvalitet og produktivitet i den danske fiskerisektor."

Rigsrevisors notat af 19. juni 2008

Rigsrevisors notat af 12. januar 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2007 om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006). Rigsrevisor tilkendegav i sit notat til Statsrevisorerne af 19. juni 2008 i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4., at han ville følge udviklingen på følgende områder:

  • styringsgrundlaget for tilskud til dansk fiskeri
  • administration af tilskud
  • programmets gennemførelse.

Notatet handler om de initiativer, som Fødevareministeriet har iværksat inden for de 3 områder.

Rigsrevisionen konstaterer en positiv udvikling inden for alle 3 områder. På den baggrund finder rigsrevisor Fødevareministeriets initiativer tilfredsstillende, og han betragter dermed sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik