Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

21-05-2008

Beretning nr. 13/2007

Beretningen omtaler LD's etablering og ændringen af loven i 2004, som bl.a. medførte, at kontohaverne kunne flytte deres indeståender til et andet pensionsinstitut. Samtidig fik fonden mulighed for at oprette delvist ejede dattervirksomheder, fx et fondsmæglerselskab.

Rigsrevisionen har iværksat undersøgelsen på eget initiativ i juni 2007.

Rigsrevisionen har undersøgt, om LD's økonomiske resultater er tilfredsstillende, herunder forrentningen af kontohavernes indeståender. Endvidere har Rigsrevisionen undersøgt etableringen af dattervirksomheden LD Equity 1, herunder om dispositionen sikrede bedst muligt afkast samt særlige forhold som habilitet.

Rigsrevisionen har tillige undersøgt Beskæftigelsesministeriets tilsyn med LD. Ministeriets opgaver omfatter fondens virke i relation til lovgivningens rammer og forhold knyttet til afviklingen af fonden.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. maj 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2007 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) er en selvejende institution, som blev stiftet ved lov i 1980. Ifølge loven har LD til opgave at forvalte og udbetale en formue til gavn for de berørte lønmodtagere. Formuen udgør i dag 59,8 mia. kr. og stammer fra statens ind­betaling af 7,7 mia. kr., som udgjorde de indefrosne dyrtidsportioner i 1977-1979.

Beretningen viser, at LD's økonomiske resultater har været tilfredsstillende, idet LD's afkast er bedre end gennemsnittets, mens omkostninger til kontoadministration er mindre end andre kapitalforvalteres.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at de berørte lønmodtagere – i dag ca. 1 mio. kontohavere – har fået en rimelig forrentning af deres indestående i LD.

I 2004 fik kontohaverne ved en lovændring ret til at flytte deres indestående til et andet pengeinstitut. Samtidig fik LD mulighed for at placere midler i helt eller delvist ejede dattervirksomheder, som har til formål at drive finansiel virksomhed. Med henblik på at skaffe likviditet til at imødegå kontohavernes eventuelle flytning af indestående midler etablerede LD i 2006 dattervirksomheden LD Equity 1 K/S.

Statsrevisorerne finder, at LD's bestyrelse ved etableringen af LD Equity 1 K/S ikke har haft tilstrækkeligt fokus på, om man fik det bedst mulige afkast og på direktionens mulige interessekonflikt. Herved har bestyrelsen ikke helt levet op til den lovbestemte opgave om at forvalte LD's midler til størst mulig gavn for kontohaverne.

Statsrevisorerne finder det relevant, at beskæftigelsesministeren overvejer, hvordan reglerne for LD's forvaltning og anbringelse af midlerne kan gøres klarere - også med hensyn til etablering af dattervirksomheder - og fremover skærper tilsynet med disse regler."

Rigsrevisors notat af 4. november 2008

I notatet omtaler Rigsrevisionen redegørelsen fra beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesministeriet vil fremover få foretaget en benchmarkanalyse af LD's afkast og modtage fremskrivninger af LD's formue mv.

I notatet omtaler Rigsrevisionen tillige ministerens initiativ angående midlernes forvaltning og anbringelse. Beskæftigelsesministeriet har sammen med Finanstilsynet iværksat en gennemgang af regelsættet for LD og har samtidig anmodet Kammeradvokaten om en vurdering.

Sagen fortsætter, og rigsrevisor vil senere orientere Statsrevisorerne om Beskæftigelsesministeriets redegørelse for reglerne for midlernes forvaltning og anbringelse mv.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 4. marts 2010

 Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2007 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Der er i notatet fulgt op på udviklingen på 4 områder:

  • Beskæftigelsesministeriets tilsyn med LD
  • Beskæftigelsesministeriets overvejelser om regelsættet for LD
  • Beskæftigelsesministeriets og LD's initiativer vedrørende habilitet
  • Beskæftigelsesministeriets strategi for afvikling af LD.

I notatet redegøres for, at der i øjeblikket pågår en undersøgelse af nogle habilitetsspørgsmål i forbindelse med udvalgte LD-investeringer.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til denne undersøgelse.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 1. februar 2011

 Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2007 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Der er i notatet fulgt op på Beskæftigelsesministeriets overvejelser og initiativer i forlængelse af Kammeradvokatens undersøgelse af visse habilitetsspørgsmål vedrørende Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik