Beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge

21-05-2008

Beretning nr. 12/2007

Beretningen handler om integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge, dvs. flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og familiesammenførte til andre. Indsatsen varetages med udgangspunkt i integrationsloven. Integrationsministeriet har det overordnede ansvar for integrationsindsatsen, mens kommunerne er ansvarlige for den praktiske gennemførelse af integrationsindsatsen, bl.a. i form af et 3-årigt introduktionsprogram, som består af danskundervisning, herunder kultur- og samfundsforståelse, samt tilbud om arbejdsmarkedsrettede aktiviteter.

Integrationsloven indeholder 3 centrale målsætninger: deltagelsesmålsætningen, selvforsørgelsesmålsætningen og værdimålsætningen. Som en opfølgning på beretning nr. 2/03 om Integrationsministeriets opgavevaretagelse i forbindelse med integrationsindsatsen har Rigsrevisionen undersøgt, om Integrationsministeriet følger op på, om målsætningerne i integrationsloven indfries.

Rigsrevisionen har desuden undersøgt effekten af introduktionsprogrammet i forhold til selvforsørgelsesmålsætningen ved at undersøge, om nyankomne udlændinge, der har gennemført introduktionsprogrammet i perioden 2003-2006, er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Rigsrevisionen har endelig undersøgt, om ministeriet bidrager til, at kommunerne yder en målrettet integrationsindsats over for nyankomne udlændinge.

Rigsrevisionen har selv iværksat undersøgelsen i april 2007.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. maj 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2007 om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse i Danmark, varetages med udgangspunkt i integrationsloven. Integrationsindsatsen skal medvirke til at skabe rammerne for en fremtid i Danmark, så udlændinge får mulighed for at blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. De centrale mål for integrationen er, at udlændinge sikres mulighed for deltagelse i samfundslivet, selvforsørgelse gennem beskæftigelse og forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier.

Integrationsministeriet har det overordnede ansvar for integrationsindsatsen, mens kom­munerne har det primære ansvar for gennemførelsen. Integrationsindsatsen tager udgangspunkt i et 3-årigt introduktionsprogram, som baseres på en integrations-kontrakt mellem kommunen og udlændingen. Kontrakten beskriver bl.a. de kurser og forløb i form af arbejdsmarkedsrettede tilbud, som udlændingen skal gennemgå, samt en målsætning for fremtidig uddannelse eller beskæftigelse.

Effekten af integrationsindsatsen de seneste år er bl.a., at knap halvdelen af udlæn­din­gene er kommet i ordinær beskæftigelse. Integrationsministeriet følger systematisk op på selvforsørgelsesmålsætningen, men resultatet er vanskeligt at vurdere, da der ikke er opstillet konkrete mål for selvforsørgelse. Undersøgelsen viser dog, at an­delen af udlændinge i beskæftigelse er steget de seneste år.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne med hensyn til deltagelse og vær­dier.

Statsrevisorerne kritiserer, at det stadig ikke er muligt fuldt ud at måle og opgø­re effekterne af integrationsindsatsen. Ministeren lovede at opbygge en metode til løbende måling af, hvorvidt integrationslovens mål opfyldes, i sin rede­gørelse fra december 2003 til Statsrevisorernes beretning nr. 2/03 om Integrationsministeriets opgavevaretagelse i forbindelse med integrationsindsatsen.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Integrationsministeriet har muliggjort en målrettet integrationsindsats i kommunerne ved at etablere en række redskaber og ved at udbrede kendskabet til god praksis. Imidlertid kan indsatsen fortsat styrkes på en række områder, bl.a. over for de kommuner, der har begrænset succes med at integrere udlændinge. Kommunerne kunne således i højere grad lægge udlændin­genes uddannelse og kompetencer til grund og i større omfang anvende arbejds­mar­kedsrettede tilbud i introduktionsprogrammet."

Rigsrevisors notat af 26. september 2008

Rigsrevisors notat af 6. april 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2007 om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge.

Der er i notatet fulgt op på udviklingen på 2 områder:

  • Integrationsministeriets arbejde med opstilling af centrale indikatorer for deltagelses- og værdimålsætningerne
  • resultaterne af Integrationsministeriets undersøgelse vedrørende kommunernes kompetenceafklaring af den enkelte udlænding, fastsættelse af konkrete målsætninger og brug af beskæftigelsesrettede tilbud.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik